Bielik-Robson, Agata. 2022. „Will There Rather Be Nothing Than Something?”. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 29 (maj), 105-25. https://doi.org/10.35757/CIV.2021.29.05.