Zasady etyki publikacyjnej i procedury stosowane w przypadku jej naruszenia

Redakcja ocenia zawartość merytoryczną nadesłanych artykułów bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autorek/autorów.

Członkowie Redakcji mają obowiązek zachowania norm przyjętych w publikacjach akademickich, działania w sposób transparentny, wykluczania praktyk narażających normy etyczne i intelektualne.

Czasopismo zobowiązuje się do publikowania niezbędnych sprostowań i przeprosin.

Członkowie Redakcji nie ujawniają żadnych informacji o rozpatrywanych artykułach nikomu poza autorkami/autorami, recenzentkami/recenzentami lub potencjalnymi recenzentkami/recenzentami, oraz innymi konsultantkami/konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczkami/tłumaczami lub korektorkami/korektorami językowymi).

Recenzentki/recenzenci nie ujawniają żadnych informacji o rozpatrywanych artykułach nikomu poza upoważnionymi członkami Redakcji.

Autorki/autorzy zobowiązują się do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej i wystrzegania się złych praktyk takich jak: plagiat, fałszowanie danych, manipulowanie cytatami, bądź autoplagiat, to jest ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy, bądź jej części bez uwzględnienia odpowiednich odniesień do poprzedniego tekstu. Zabronione są również praktyki określane terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autorka/autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub wręcz żaden.

W przypadku podejrzenia, że autorki/autorzy publikacji dopuściły/dopuścili się zachowania nieetycznego zostaną one/oni poproszone/poproszeni o wyjaśnienia. W przypadku potwierdzenia tego, że doszło do przekroczenia zasad etyki publikacyjnej rozpatrywany do publikacji tekst zostanie automatycznie odrzucony, natomiast tekst opublikowany zostanie niezwłocznie usunięty ze strony czasopisma a autorki/autorzy zostaną poproszeni o umieszczenie na stronie odpowiednich wyjaśnień. W przypadku rażących naruszeń, Redakcja może zadecydować o zawiadomieniu władz jednostki naukowej autorek/autorów, a także o odmowie publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa danych osób.