Instrukcje dla autorów

Publikujemy zarówno artykuły naukowe jak i recenzje monografii naukowych w językach polskim i angielskim.

Złożone teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji gdzie indziej, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.

Publikujemy numery tematyczne do których nabór jest ogłaszany publicznie za pośrednictwem strony internetowej: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c. Prowadzimy również stały nabór tekstów do działu „Forum”, w którym ukazują się artykuły niezwiązane z tematem numeru, jak również stały nabór artykułów recenzyjnych.

Nabór tekstów prowadzimy za pośrednictwem platformy internetowej http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c. Zgłoszenie tekstu do publikacji wymaga rejestracji na platformie. Tożsamość autorek/autorów jest znana Redakcji, dla recenzentek/recenzentów pozostają one/oni anonimowe/anonimowi.

Zgłoszenie powinno obejmować 1. korpus tekstu, 2. bibliografię oraz 3. abstrakt i słowa kluczowe, umieszczone na platformie jako odrębne dokumenty w odpowiednich sekcjach. Preferowany format dokumentów to: doc, docx lub odt. 

Jeśli tekst zawiera ilustracje należy je załączyć osobno na platformie w przeznaczonej do tego sekcji. Preferowany format ilustracji to .jpg lub .gif. Korpus tekstu powinien w sposób klarowny odsyłać do załączonych ilustracji, a bibliografia zawierać odpowiednie dane ich dotyczące.   

Jako, że zgłoszenia artykułów podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji, autorki i autorzy są zobowiązani do usunięcia ze wszystkich dokumentów składających się na zgłoszony tekst informacji, które wskazywałyby na ich tożsamość.

Za autorkę/autora artykułu uznaje się osobę, która miała znaczący wkład w jego powstawanie, przyczyniła się do powstania jego koncepcji, i/lub w istotny sposób rozwinęła zawartą w nim argumentację, sporządziła jego pierwotną wersję i/lub pracowała nad jego dalszym powstawaniem, wnosząc znaczący wkład intelektualny i/lub podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany.

Jeśli w powstawaniu tekstu brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze tego wkładu. Informacje te zostaną zamieszczone w opublikowanym tekście.

Wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorek/autorów. Zgoda na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorkami/autorami a redaktorem naczelnym spada na autorkę/autora korespondującą/korespondującego. Jeśli autorkom/autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinny/powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

Jeśli praca nad artykułem odbywała się w ramach projektu grantowego, autorki/ autorzy powinni załączyć odrębną informację w tym względzie, uwzględniającą informacje o podmiocie finansującym badania oraz numer projektu.

Zgłoszenie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego recenzowanie.