Skład i obowiązki Redakcji

Rada Redakcyjna „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” składa się z naukowczyń i naukowców o udokumentowanym publikacjami doświadczeniu w obszarze tematycznym czasopisma. Rada Redakcyjna współtworzy politykę wydawniczą czasopisma, której celem jest zapewnienie zgodności praktyki publikacyjnej czasopisma z normami etyki wydawniczej.

W skład Redakcji wchodzą: redaktor naczelna, zastępczyni redaktor naczelnej, sekretarz oraz zespół redakcyjny.

Redakcja jest odpowiedzialna za decyzje dotyczące publikacji artykułów (z wyłączeniem numerów, do których redagowania powołana/powołany zostaje zewnętrzna/zewnętrzny redaktorka/redaktor tematyczny), a ponadto za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu decyzji Redakcja kieruje się polityką pisma współtworzoną wraz z Radą Redakcyjną oraz obowiązującymi przepisami prawa.

„Civitas. Studia z Filozofii Polityki” publikuje również numery, do których redagowania poproszona/poproszony zostaje zewnętrzna/zewnętrzny redaktorka/redaktor tematyczny o udokumentowanym publikacjami doświadczeniu w danym obszarze tematycznym.