Ogłoszenie konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej - Edycja VI

2022-05-26

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2020 lub 2021 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.


Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).


Nagrodzona zostanie praca o szczególnym znaczeniu dla kształtowania w Polsce debaty naukowej i publicznej o ubóstwie i wykluczeniu społecznym, wyróżniająca się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” - zgodnie z podejściem wyłożonym w książce pod red. Elżbiety Tarkowskiej pt. “Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce”.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać, pisząc na adres e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl