(1)
Miński, R. Robert Michels — Zapoznany Klasyk Socjologii. kis 2017, 61, 169-188.