(1)
Kula, M. Polscy komuniƛci Pod Rentgenem. kis 2021, 65, 157-172.