Compliance of Interests? The Problem of the United Germany’s Borders in Polish-French Political Relations between 1989 and 1990


Abstrakt

During the period of reunification of the two German states in the declining period of the Cold War, France and Poland collaborated on issues related to the reunification conditions, in particular the borders of the united Germany. France’s policy was based on political calculations and was a continuation of the line taken by Paris with regard to the German issue after 1945. A certain similarity of the positions of the two states on the final shape of the borders was visible even before the beginning of the 2 + 4 process. France has not withdrawn from its border declarations of the 1950s. At the crucial moment, when Germany was being reunited, it made efforts to take the voices of Germany’s neighbours into account and held regular consultations with Poland.


Źródła:

I. Archiwalne

Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Archives du Ministère des Affaires étrangères, Archives Nationales

II. Drukowane

Die Einheit, Das Auswӓrtige Amt, das DDR-Auβenministerium und der Zwei-plus-Vier-Prozess, München-Berlin 2015,

Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989 – 1991. Dokumenty dyplomatyczne, red. W. Borodziej, Warszawa 2006.

Kohl, H., Pragnąłem jedności Niemiec, Warszawa 1996,

Védrine, H. Les mondes de François Mitterrand. A l’Elysée. Paris 1988,

Teltschik, H., 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Warszawa 1992,

Monografie, Artykuły

Barcz, J. Udział Polski w konferencji ‘2+4’. Aspekty prawne i proceduralne, , Warszawa 1994,

Bender, H.B., Mitterrand und die Deutschen. Die Wiedervereinigung der Karolingen, Bonn 1995,

Bingen, D. Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Od Adenauera do Kohla 1949-1991 Kraków 1997,

Bozo, F. Mitterand, the End of the Cold War and German Unification, New York, Oxford 2009;

Garton Ash, T. W imieniu Europy Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996.

Guerin- Sendelbach, V. Ein Tandem für Europa? Die deutsch-französische Zusammenarbeit der achtziger Jahre, Bonn 1993.

Giesbert, F.O., François Mitterrand: die Biographie, Berlin 1997,

Hacke, Ch., Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Berlin 2003,s. 369.

Jarosz, D. Pasztor, M. Polska – Francja 1970 – 1980. Relacje wyjątkowe?, Warszawa 2006.

Jarząbek, W, Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966-1976. Wymiar dwustronny i międzynarodowy, Warszawa 2011,

-Sprawa podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w polityce państwa polskiego 1945-1990, „Studia Zachodnie”, nr 18/2016

- „W cieniu problemu granicznego. Polska a proces jednoczenia Niemiec w latach 1989 – 1990”, „Rocznik Polsko Niemiecki”, nr 17/2009

Pasztor, M., Między Paryżem, Warszawą i Moskwą. Stosunki polsko – francuskie w latach 1954 – 1969, Toruń 2003

Schabert, T. Wie Weltgeschichte gemacht wird. Frankreich und die Deutsche Einheit, Stuttgart 2002.

Soutou, G.H., L’alliance incertaine. Les rapports politico-stratégiques franco-allemandes, 1954-1996, Paryż 1996,

Tomala, M., Zjednoczenie Niemiec. Reakcje Polaków, Warszawa 2000

Wege zur Wiedervereinigung. Die beiden deutschen Staaten in ihren Bündnissen 1970-1990, Hrsg. O. Bange, B. Lemke, München BV, 2013,

Zelicow, Ph., Rice, C., Germany United and Europe Transformed. A Study in Statecraft, Harvard University Press 1995


Opublikowane : 2020-12-17


Jarząbek, W. (2020). Compliance of Interests? The Problem of the United Germany’s Borders in Polish-French Political Relations between 1989 and 1990. Rocznik Polsko-Niemiecki, (28), 103-115. https://doi.org/10.35757/RPN.2020.28.15

Wanda Jarząbek  wjarz@isppan.waw.pl
Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9778-6497