Miasta i paradyplomacja pamięci

Międzynarodowy wymiar lokalnych polityk historycznych


Abstrakt

Rola miast w stosunkach międzynarodowych systematycznie wzrasta. Wiele współczesnych inicjatyw globalnych z zakresu ochrony środowiska, walki z nierównościami społecznymi czy nielegalną imigracją bierze swój początek w aktywności zagranicznej samorządów. Coraz chętniej też miasta budują swój międzynarodowy potencjał poprzez tzw. dyplomację pamięci. Przeszłość, a w zasadzie odgórnie usankcjonowana forma jej upamiętnienia lub zapomnienia, staje się bowiem jedną z nadrzędnych kategorii polityki zagranicznej. Wykorzystując różne narzędzia realizowania polityki historycznej, jak np. zagospodarowanie przestrzeni publicznej czy wspieranie działalności instytucji pamięci, samorządy tworzą pożądany wizerunek na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji wzmacniają własny potencjał gospodarczy i polityczny.


Słowa kluczowe

polityka historyczna; paradyplomacja; miasta; samorządy; stosunki międzynarodowe

Aguirre I., Making Sense of Paradiplomacy. An Intertextual Enquiry About a Concept in Search of a Definition, „Regional and Federal Studies” 1999, vol. 9, no. 1.

Assmann A., Transformations between history and memory, „Social Research” 2008, vol. 75.

Boyer M.Ch., The City of Collective Memory. Its Historical Imagery and Architectural Entertainments, MIT Press, Cambridge 1994.

Brzeziecki A., Markowski K., Wszystkie nasze spory o pamięć, „Znak” 2020, nr 5.

Curtis S., M. Acuto, The Foreign Policy of Cities, „RUSI Journal” 2018, vol. 163, no. 6.

Curtis S., The Meaning of Global Cities. Rethinking the Relationship between Cities, States, and International Order, [w:] The Power of Cities in International Relations, red. S. Curtis, Routledge, New York 2014.

Curyło B., Paradyplomacja. Rozważania na temat wybranych determinant aktywności międzynarodowej regionów, [w:] Artificem commendat opus. Region-pamięć-polityka. Studia i materiały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, red. E. Ganowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018.

Faliński S., Współpraca międzynarodowa miasta na prawach powiatu. Przykład Płocka, „Studia z Polityki Publicznej” 2019, nr 3(23).

Hahn H.H., Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej?, [w:] Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski,Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 2008.

Held D., McGrew A., „The End of the Old Order?”. Globalization and the Prospects for World Order, „Review of International Studies” 2001, vol. 24, no. 3.

Kamiński T., Paradiplomacy - Discourse Analysis and Research Conceptualization, [w:] Paradiplomacy in Asia. Case studies of China, India and Russia, red. M. Pietrasiak, G. Bywalec, T. Kamiński, D. Mierzejewski, M. Słowikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Kącka K., Polityka historyczna. Kreatorzy, narzędzia, mechanizmy - przykład Polski, [w:] Narracje pamięci. Między polityką a historią, red. K. Kącka, J. Piechowiak-Lamparska, A. Ratke-Majewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Kurz I., Przepisywanie pamięci. Przypadek Muzeum Powstania Warszawskiego, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3(53).

Kuznetsov A.S., Theory and Practice of Paradiplomacy. Subnational governments in international affairs, Routledge, London and New York 2015.

Lecours A., Political issues of paradiplomacy. Lessons from the developed world, „International Negotiation” 2002, vol. 7, no. 1.

Modzelewski W.T., Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020, nr 4(82).

Neves M.S., Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of „Soft Power”, „Janus.net. E-journal of International Relations” 2010, vol. 1, no. 1.

Nijakowski L.M., Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Nye J.S. jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Posłuszny Ł., Miejsca pamięci. Przestrzeń - pamiętanie - zapominanie w kontekście Pomnika Pomordowanych Żydów Europy, [w:] Miejsca pamięci w świadomości współczesnego człowieka, red. K. Zieliński, J. Janikowska, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2015.

Sodaro A., Prosthetic Trauma and Politics in the National September 11 Memorial Museum, „Memory Studies” 2019, vol. 12, no. 2.

Szpociński A., Współczesna kultura historyczna i jej przemiany, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021

Wasilewski K., Między Nową Marchią a Wołyniem. O lokalnej polityce historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, „Przegląd Zachodni” 2019, nr 3.

Wasilewski K., Zjednoczenie Niemiec a transkulturacja polityki historycznej i pamięci zbiorowej mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego na przykładzie Ziemi Lubuskiej, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2020, nr 28.

Wolff S., Paradiplomacy. Scope, Opportunities and Challenges, „Bologna Center Journal of International Affairs” 2007, vol. 10.

Pobierz

Opublikowane : 2021-10-22


Wasilewski, K. (2021). Miasta i paradyplomacja pamięci. Sprawy Międzynarodowe, 74(1), 37-64. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.1.02

Krzysztof Wasilewski  krzysztof.wasilewski@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5378-2822