Umowa

Umowa z Autorem o przeniesienie autorskich praw majątkowych

zawarta w dniu ……………….. w Warszawie
pomiędzy Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, reprezentowanym
przez dr. hab. Ireneusza Sadowskiego prof. ISPPAN
zwanym dalej „Wydawcą”
a ……………………………………………………………
zamieszkałym………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Autorem”.

§ 1

1. Autor oświadcza, że osobiście napisał utwór pod tytułem ………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. o objętości ……. arkuszy autorskich do czasopisma „…………………….”.
2. Tytuł utworu może być zmieniony za porozumieniem stron.
3. Autor oświadcza, że zawartość utworu jest oryginalna i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że utwór nie zawiera treści zniesławiających oraz znieważających, a także nie narusza dóbr osobistych osób trzecich. Jednocześnie Autor – w przypadku zawinionego naruszenia prawa, w tym również złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia zawartego w poprzedzającym zdaniu - przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które powstały wskutek jego działania.
4. Na Autorze spoczywa odpowiedzialność wskazania źródeł ilustracji oraz sporządzenia i dostarczenia wszelkich uzupełnień i indeksów, które mają być włączone do utworu.
5. Autor dostarczy Wydawcy do dnia ………………………………………………. całość utworu, tj.: a) tekst w postaci kopii wydruku na papierze formatu A-4, jednostronnie z podwójną interlinią i marginesem o szerokości 35 mm z prawej strony oraz na nośniku elektronicznym w edytorze tekstu współdziałającym z oprogramowaniem stosowanym przez Wydawcę, b) wszelki uzgodniony materiał ilustracyjny. Po przystąpieniu do rozpowszechniania utworu dostarczona przez Autora kopia manuskryptu i podstawy do sporządzenia ilustracji stają się własnością Wydawcy.
6. Wydawca zobowiązuje się zawiadomić Autora na piśmie w terminie 60 dni od dnia złożenia utworu o jego przyjęciu lub nieprzyjęciu.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo wskazania niezbędnych poprawek zgodnych z charakterem utworu i wyznaczenia terminu wprowadzenia ich przez Autora.
8. W przypadku niedotrzymania przez Autora zobowiązań wymienionych w ustępie 3, 4, 5 i 7 Wydawca może odstąpić na piśmie od niniejszej umowy po bezskutecznym upływie drugiego, ustalonego przez Wydawcę terminu.
9. Prawo Autora do przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem utworu Wydawca zrealizuje przez przekazanie przełamanego składu utworu do korekty autorskiej.

§ 2

1. Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu, z chwilą jego przyjęcia przez Wydawcę, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób niż opisany w ust. b – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) najem i dzierżawa.
2. Autor przenosi na Wydawcę prawo do decydowania o dokonaniu tłumaczenia utworu na języki obce oraz prawo do decydowania o ukazaniu się utworu, jego fragmentów lub omówienia w tłumaczeniu na te języki w zakresie objętym niniejszą umową, a także przeniesienia tych praw albo udzielenia licencji w zakresie objętym niniejszą umową.
3. Autor przenosi na Wydawcę prawo do dokonania jego opracowania (prawo zależne).
4. Autor zezwala Wydawcy na zamieszczenie omówienia utworu oraz jego fragmentów na stronie internetowej Wydawcy, to jest www.isppan.waw.pl, oraz prowadzenie wszelkiej innej działalności promocyjnej tego utworu.
5. Strony ustalają następujące brzmienie noty copyright:

Copyright by ………………………………………………………………………….

§ 3

Wydawca zobowiązuje się do wydania utworu w formie uzgodnionej z Autorem w terminie dwóch lat od jego przyjęcia. W przypadku nie wydania utworu w powyższym terminie, Autor może od niniejszej umowy odstąpić, składając odpowiednie oświadczenie na piśmie.

§ 4

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe nieodpłatnie.

§ 5

W sprawach dotyczących przedmiotu niniejszej umowy nie uregulowanych w jej postanowieniach mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Wydawcy.

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wydawcy, drugi dla Autora.

 


Autor                                                                                                                                                           Wydawca