Ramy polityki przeciwpandemicznej w sektorze kultury audytoryjnej – doświadczenia pierwszego roku pandemii COVID-19 w Polsce


Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę polityki przeciw pandemii COVID-19 prowadzonej przez państwo polskie w okresie od marca 2020 r. do lutego 2021 r. w zakresie jej wpływu na działalność sektora kultury audytoryjnej, czyli teatrów, centrów kultury, kin, muzeów, galerii sztuki, bibliotek, archiwów, miejsc historycznych, twórców i odbiorców tego sektora. Zdefiniowano sektor kultury audytoryjnej w ramie branżowej. Scharakteryzowano go w zakresie podstawowej działalności oraz w perspektywie danych liściowych. Przedstawiono systematyzację narzędzi polityki przeciwpandemicznej wprowadzanych przez państwa na całym świecie, które miały istotny wpływ na procesy gospodarcze i stan poszczególnych gospodarek narodowych. Zaprezentowano instrumenty prawne polityki przeciwpandemicznej RP, czyli ustawy i rozporządzenia, oraz ograniczenia istotne dla sektora kultury audytoryjnej, które zidentyfikowano w toku przeprowadzonej egzegezy jurydycznej. W analizowanym okresie wyróżniono siedem faz polityki wobec sektora kultury audytoryjnej jako elementu polityki RP przeciw pandemii COVID-19.


Słowa kluczowe

sektor kultury audytoryjnej; polityka publiczna; pandemia COVID-19; rama branżowa; kultura; polityka przeciwpandemiczna

Dye T.R., Understanding Public Policy, wyd. 14, Pearson 2013.

Obłąkowska-Kubiak K. [Obłąkowska K.], Postawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych, „Ochrona Zabytków” 2017, nr 1, s. 239–267.

Obłąkowska K., Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności, Difin, Warszawa 2021.

Płoski P., System organizacji teatrów w Polsce, w: Encyklopedia Teatru Polskiego, 2016, http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/148/system-organizacji-teatrow-w-polsce [dostęp: 27 grudnia 2020].

Pobierz

Opublikowane : 2022-03-16


Bartoszewicz, A., & Obłąkowska, K. (2022). Ramy polityki przeciwpandemicznej w sektorze kultury audytoryjnej – doświadczenia pierwszego roku pandemii COVID-19 w Polsce. Studia Polityczne, 49(4), 33-61. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.4.02

Artur Bartoszewicz  artur.bartoszewicz@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3872-9441