Przestrzenno-funkcjonalne konsekwencje podziału miast granicą


Abstrakt

Cities divided by a state border constitute an extremely interdisciplinary issue. Research on them in various scientific disciplines emphasises the complex nature of the phenomenon and the multitude of problems that concern it and require attention. Most often they are the subject of political, economic or sociological studies, primarily involving the analysis of borders and their variability over time, economic cooperation, border movement and European integration. Spatial research is much less often undertaken, despite the fact that this dimension is one of the first to experience the consequences of the ‘division’. The tearing apart of an urban structure by a state border destroys the existing spatial cohesion of the urban organism and the network of functional connections it has created in the historical period of development. The aim of the study is therefore to discuss the spatial and functional effects of such a division and to formulate some general conclusions in this field based on the analysis of possibly different (for example, in terms of the origin and conditions of division, size and importance of centres in the settlement network) examples of divided cities, namely Jerusalem, Berlin, Nicosia and Gubin.


Billert A., Rewitalizacja dawnego Starego Miasta w Frankfurt (Oder), w: Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz, red. A. Billert, Gmina Miejska Lubań, Lubań 2007.

Boyer M.Ch., The city of collective memory: its historical imagery and architectural entertainments, MIT Press, Cambridge, MA 1996.

Caner G., Bölen F., Urban consequences of division in ‘divided cities’: a comparative perspective, AESOP 26th Annual Congress, 11–15 July 2012, METU, Ankara; G. Caner, Division and the City: Spatial Dramas of Divided Cities, „Megaron” 2015, nr 10(4).

Chiodelli F., The Jerusalem Master Plan: Planning into the Conflict, „Jerusalem Quarterly” 2012, nr 51.

Czarniecka-Markindorf L., Tereny powojskowe – szansa czy zagrożenie?, w: Recykling przestrzeni. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych, red. J. Gleisenstein, J. Hess, M. Kalinowska, K. Kowala-Stamm, Collegium Polonicum, Słubice 2002.

Ellger C., Berlin: Legacies of Division and Problems of Unification, „Geographical Journal” 1992, vol. 158, nr 1.

Grimm F.D., Weigel O., Siedlungsstruktur und Zentrensysteme westlich von Oder und Neiβe. Historischer Hintergrund und Entwicklungstrend, „Beiträge zur Regionalen Geographie” 1995, nr 38.

Kulczyńska K., Tereny powojskowe – nowe funkcje starych przestrzeni miejskich (przykład Słubic), w: Nowe przestrzenie, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

Kulczyńska K., Miasta podzielone jako przedmiot zainteresowań geografii oraz innych nauk, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2013, nr 24.

Kulczyńska K., Nowe formy zagospodarowania przestrzeni miejskiej jako wyznacznik przemian społeczno-gospodarczych i sukcesji w miastach przygranicznych, w: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III, red. W. Gulczyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.

Kulczyńska K., Basta G., Zmiana funkcji terenów powojskowych w Słubicach, w: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej III, red. W. Gulczyński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.

Mehdiabadi P.M., Divided Cities, „Agora Journal of Urban Planning and Design” 2015.

Oktay D., An Analysis and Review of the Divided City of Nicosia, Cyprus and New Perspectives, „Geography” 2007.

Pullan W., The Space of Contested Jerusalem, „Jerusalem Quarterly” 2009, nr 39.

Pullan W., Frontier urbanism: the periphery at the centre of contested cities, „The Journal of Architecture” 2011, nr 16.

Pullan W., Misselwitz P., Nasrallah R., Yacobi H., Jerusalem’s Road 1, „City” 2009, nr 11.

Schwedler H.U., The Urban Planning Context in Berlin: a City Twice Unique, „Urban Planning and Cultural Inclusion” 2001.

Szalbot M., Społeczno-kulturowa specyfika przygranicznych miast podwójnych Europy jako problem badawczy, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2011, t. 11.

Wilke H., Miasto Görlitz przedstawia się, w: Odbudowa i rewitalizacja starych miast w Głogowie, Lubaniu, Polkowicach, Frankfurt (Oder), Görlitz i Kamenz, red. A. Billert, Gmina Miejska Lubań, Lubań 2007.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


Deptuła, M. (2020). Przestrzenno-funkcjonalne konsekwencje podziału miast granicą. Studia Polityczne, 48(2), 39-56. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.02

Magdalena Deptuła  magdalena.deptula@geo.uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0267-7598