Kierunki przekształceń angielskiego organu wykonawczego w gminach na tle polskich doświadczeń po reformie z 2002 roku


Abstrakt

Artykuł analizuje pozycje bezpośrednio wybieranych burmistrzów w strukturach samorządu w Polsce i Anglii. Jego celem jest wskazanie głównych przesłanek reform wprowadzających bezpośrednio wybierane organy wykonawcze w samorządzie polskim i angielskim. Artykuł ukazuje także tło polityczne przeprowadzonych reform, ocenia najważniejsze zmiany, jakie nowe rozwiązania dotyczące organu wykonawczego wprowadziły do funkcjonowania lokalnej demokracji. Rozwiązania angielskie prezentowane są na tle rozwiązań wprowadzonych w Polsce, bliżej znanych polskiemu czytelnikowi.


Słowa kluczowe

organy wykonawcze; burmistrzowie; samorząd terytorialny; Anglia; Polska; lokalne rady

Bagehot (2012). Why elected mayors matter? The Economist, 19 April. http://www.economist.com/blogs/bagehot/2012/04/elected-mayors(09.06.2018).

Banaszak, B. (2016). Wybory samorządowe – propozycje zmian, [w:] Między Kilo a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.

BBC (2007). Council leader battle resolved, 22 May 2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/6682343.stm (09.06.2018).

BBC, Salford referendum votes for directly elected mayor, 27 January 2012, http://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-16716859 (09.06.2018).

Budzisz, R. (2010). Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Cade, J. (2012). The World Will Be Your Oyster? Reflections on The Localism Act 2011 Chapter Six, Institute of Local Government Studies, Birmingham.

Chandler, J.A. Local Government Today, Manchester University Press, Manchester 2008.

Chmielnicki, P. (2004). Określenie relacji pomiędzy organami gminy – wybrane zagadnienia, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Copus, C. (2008). English Councillors and Mayoral Governance: Developing a New Dynamic for Political Accountability, The Political Quarterly, Vol. 79, No. 4, October±December 2008, s. 590-604.

Copus, C. (2006). Leading the localities: executive mayors in English local government. Manchester: University Press.

Curtice, J., McLean, I., Campbell, L., Paun, A., Rogers, M., Thimont Jack. M. (2017). Devolution and mayors in England, British Academy, London, July 2017.

Directly Elected Mayors in Urban Governance: Impact and Practice, red. David Sweeting, Policy Press 2017.

Dolnicki, B. (2007). Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy, [w:] „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 1-2.

Dolnicki, B. (2012). Samorząd terytorialny, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Elcock, H. J. (2008). Elected mayors: Lesson drawing from four countries. Public Administration, 86 (3). s. 795-811.

Fearn, H. (2014).What you need to know about mayors, 21 November 2014, The Guardian, https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/nov/21/what-are-mayors-manchester-osborne (09.06.2018).

Gains, F., Greasley, S., John, P., Stoker, G. (2007). Does leadership matter. A summary of evidence on the role and impact of political leadership in English local government, Department for Communities and Local Government, London.

Gardiner, T. (2006). Frontline councillors and decision making. Broadening their involvement, Joseph Rowntree Foundation, York Publishing Services Ltd, York 2006.

Garlicki L. (2008). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa: Liber.

Hambleton, R., Sweeting, D. (2015). The impacts of mayoral governance in Bristol. School for Policy Studies, University of Bristol, Bristol, UK.

Janik, K. (2007). Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, [w:] J. Marszałek-Kawa, Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Krasnowolski, A. (2010). Wybrane zagadnienia z dwudziestoletniej ewolucji samorządu terytorialnego. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa.

Król, J. (2014). Młodzi nie chcą żyć w państwie absurdu, „Wspólnota”, nr 2/1138.

Kulesza, M. (2008). Wybory bezpośrednie?, [w:] Budowanie samorządu. Wybórtekstów ze „Wspólnoty” 1990 -2007, red. B. Mościcki, Warszawa: Municipium SA.

Leach, S. (2006). The Changing Role of Local Politics in Britain, The Policy Press, Bristol.

Lipska, A. (2008). Wójt, Burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie? [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Marszałek-Kawa, J. (2007). Wstęp, [w:] J. Marszałek-Kawa, Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, Toruń: Dom Wydawniczy Duet.

Piasecki, A. K. (2006). Menadżer i polityk. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Kraków: Wydawnictwo Profesja.

Rallings, C., Trasher, M. (2012). Local Elections in England 2012, Elections Centre University of Plymouth.

Reid, L. (2012). Will elected mayors usher in real change for English cities?, 23 March, 2012, The Guardian, https://www.theguardian.com/local-government-network/2012/mar/23/elected-mayors-council-change-lord-adonis-greg-clark (09.06.2018).

Sandford, M. (2017). Directly elected mayors, House of Commons Library, BRIEFING PAPER Number 05000, 12 June 2017.

Satori, G. (1994). Teoria demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sims, S. (2012). Direct democracy and the mayoral referendums: more heat than light?, 20 April 2012, Institute for government, https://www.instituteforgovernment.org.uk/blog/direct-democracy-and-mayoral-referendums-more-heat-light (09.06.2018).

Stec, M. (2005), Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, „Samorząd Terytorialny”, nr 1-2.

Stevens, A. Hove, Tann vom, Baker, B., Krüger, S., Mayors in Europe and their powers, http://www.citymayors.com/government/europe_mayors.html (dostęp 02.11.2018).

Van Der Kolk, H., Rallings, C., Thrasher, M. (2004). Electing Mayors: A Comparison of Different Electoral Procedures, Local Government Studies, Vol.30, No.4, Winter 2004, s. 589 – 608.

Wasil, J., Kuć-Czajkowska, K. A., Sidor, M. (2017). Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego, Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(70)/2017 ISSN 1509–4995,s. 41-62.

Wasil, J., Kuć-Czajkowska, K. A., Sidor, M., Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Wilson, D. , Game, C. (2006). Local Government in the UK, 4th revised edition, Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-28


Obrębska, M., & Podgórska-Rykała, J. (2019). Kierunki przekształceń angielskiego organu wykonawczego w gminach na tle polskich doświadczeń po reformie z 2002 roku. Studia Polityczne, 47(2), 33-49. https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.2.2

Marta Obrębska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3618-2355
Joanna Podgórska-Rykała 
https://orcid.org/0000-0002-5723-0363