Przyczyny upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego


Abstrakt

This article discusses articles written by the Ukrainian journalist Ivan Kedryn-Rudnytsky, which were published in the journal Krakivs’ki Visti in the spring and summer of 1940. It was published by Ukrainians in German-occupied Cracow from 1940 to 1944 (until October), and later in Vienna. In his twenty-seven articles, the author discussed in detail the reasons which, in his opinion, led to the defeat of Poland in September 1939. In his deliberations he went back to the beginnings of the Second Polish Republic and analysed the system, politics, administration, foreign policy, policy towards national minorities, the state press strategy and actions taken by individual politicians. He was critical of people and phenomena, but based his judgments on facts. This article outlines his most important arguments and divides them into categories.


Borowiec P., Między sensacją a nauką. Obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910–1939), Firma Sas Wanda Tarnawska, Kraków 2005.

Brzoza Cz., Sowa A.L., Historia Polski 1918–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Chojnowski A., Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1922, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979.

Chwalba A., Okupacyjny Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Ćwięk H., Działalność wywiadu sowieckiego na polskim pograniczu w latach trzydziestych, Urząd Ochrony Państwa, Warszawa 1995.

Drozd R. (red.), Ukraina – Polska. Kultura. Wartości. Zmagania duchowe, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999.

Encyklopedia Istoriji Ukrajiny, t. 5 [kon-kju], pod red. W.A. Smolija, Kyjiw 2008.

Essen A., Polska a Mała Ententa 1920–1934, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1992.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Warszawa 1994.

Głogowska H., Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku: od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Goclon J., Prezydium Rady Ministrów w latach 1918–1939. Struktura, zakres kompetencji i działalność projektodawcza. (Zarys problemu), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, t. LXIV, z. 2, s. 377.

Golovata L.V., «Krakìvsʹkì vìstì», w: Enciklopedìâìstorìï Ukraïni, t. 5: Kon – Kû, Kiïv 2008 [Головата Л.В., «Краківські вісті», w: Енциклопедія історії України, t. 5: Кон – Кю, Київ 2008].

Grünberg K., Sprengel B., Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku, „Książka i Wiedza”, Warszawa 2005.

Homo Politicus, Pryczyny upadku Polszczi, Krakiw 1941 [Homo Politicus Причини упадку Польщі, Краків 1940].

Jarnecki M., Kołakowski P., „Ukraiński Piemont”. Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938–1939, Ofi cyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2017.

Magosci P.R., Historia Ukrainy. Ziemia i ludzie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.

Makowski B., Zmiany w położeniu ludności litewskiej w Polsce w latach 1935–1939, „Rocznik Białostocki” 1991, nr 16, s. 407–456.

Marszał M. (red.), Na szlakach zgody. Rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939, Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, Polkowice 2013.

Olszański T.A., Historia Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1994.

Poracy-Pelensky Z., Polityka UNDO, Lwiw 1938 [Пораци-Пеленськи З., Політика УНДО, Львів 1938].

Przewoźnik A., Adamska J., Katyń. Zbrodnia. Prawda. Pamięć, Świat Książki, Warszawa 2010.

Pułaski M. (red.), Ukraińska myśl polityczna w XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie 28–30 maja 1990, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993.

Rudnycki-Kedryn I., Żytja – podiji – ludy, Nju Jork 1976.

Sawa M., Kedryn – jeden z ukraińskich przyjaciół Giedroycia, „Kultura” [Paryż], https://kulturaparyska.com/pl/topic-article/kedryn-jeden-z-ukrainskich-przyjaciol-giedroycia [dostęp: 8 lutego 2021].

Sawa M., Ukraiński emigrant. Działalność i myśl Iwana Kedryna-Rudnyckiego (1896–1995), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Lublin, Lublin 2016.

Semczyszyn M., Zajączkowski M. (red.), Giedroyć a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Lublin–Szczecin 2014.

Serczyk W., Historia Ukrainy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009.

Starzeński P., Trzy lata z Beckiem, przedmowa, przypisy B. Grzeloński, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1991.

Szapowal J.H., Dilo (1880–1939 r): postup uktajiskoji suspilnoji dumky, Lwiw 1999 [Шаповал Ю.Г., „Діло” (1880–1939 рр.): поступ української суспільної думки, Львів 1999].

Terlecki O., Pułkownik Beck, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1985.

Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Ukraina–Polska: trudne pytania, oprac. red. R. Niedzielko, t. 4, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 1999.

Ukraina-Polska: trudne pytania, oprac. red. R. Niedzielko, t. 5, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 1999.

Wojciechowski M., Stosunki polsko-niemieckie 1933–1938, Instytut Zachodni, Poznań 1980.

Wrona G., Borowiec P., Woźniakowski K., Ilustrowany Kurier Codzienny. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910–1939, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Kraków–Katowice 2010.

Zakrzewski A., Wincenty Witos. Chłopski polityk i mąż stanu, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.

Zalesiński Ł., Kartki pułkownika Wiatra, „Polska Zbrojna”, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/29075?t=Kartki-pulkownika-Wiatra# [dostęp: 24 czerwca 2021].

Żerko S., Stosunki polsko-niemiecki 1938–1939, Instytut Zachodni, Warszawa 2020.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-15


Zawada, A. (2021). Przyczyny upadku Polski według Iwana Kedryna-Rudnyckiego. Studia Polityczne, 49(3), 41-64. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.3.02

Alina Zawada  zawada.alina@gmail.com
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6634-9051