Kwestia niemiecka w publicystyce emigracyjnej Ligi Niepodległości Polski po II wojnie światowej


Abstrakt

The Polish Independence League (PIL) was a political representation of Piłsudski’s followers in exile. The article presents the position of the PIL regarding the German issue after World War II. Michał Grażyński was the most outstanding expert on German issues in the ranks of Piłsudski’s followers. Before World War II, he was a long-term voivode of Silesia and a well-known politician, publicist and the president of the PIL in exile. Piłsudski’s followers repeatedly demanded that Western governments recognise the border on the Odra and Nysa Łużycka Rivers. They advocated that the western territories belong to Poland by referring to security considerations and using economic and historical arguments. After two German states were created, they warned against West German revisionism and remilitarisation. They also pointed to the threat of the renewal of German-Russian (Soviet) cooperation. They combined the solution of the German problem with the liberation of Central and Eastern European nations from the domination of the Soviet Union.


Adamczyk A., Problem niemiecki w myśli politycznej i publicystyce „londyńskich piłsudczyków” w latach 1944–1946, w: S. Ciesielski, T. Kulak, K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz (red.), Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Adamczyk A., Piłsudczycy w izolacji (1939–1954). Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Bełchatów 2008.

Borelowski T. [wł. Grażyński M.], Zarys programu niepodległościowego. Zbiór artykułów, Jerozolima 1947.

Brzoza L., Działalność polityczna piłsudczyków (1945–1954), w: A. Friszke (red.), Warszawa nad Tamizą, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

Grażyński M., The Odra–Nysa Line. A Frontier of Central Eastern European Federation and Guarantee of Lasting Peace, London 1952.

Grażyński, Stanowisko polskie w sprawie granicy na Odrze i Nyssie Łużyckiej a koncepcje niemieckie, Londyn 1954.

Komarnicki T., Sympozjon historyków polskich i niemieckich w Londynie „Zeszyty Historyczne” 1964, z. 6.

Łączewski J., Michał Grażyński (1890–1965). Sylwetka polityka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2000.

Machcewicz P., Emigracja w polityce międzynarodowej, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1999.

Musialik W., Michał Grażyński (1890–1965). Biografia polityczna, Instytut Śląski, Opole 1989.

Ruchniewicz K., Rozmowy w Tybindze w 1956 r., „Sobótka” 1999, nr 1.

Ruchniewicz K., Spotkania emigracyjnych historyków polskich i historyków zachodnioniemieckich w latach 50. i 60., „Przegląd Polonijny” 2000, nr 4.

Stobiecki R., Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Tarka K., Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945–1990, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2003.

Tarka K., Akt miłosierdzia i zaproszenie do dialogu. Środowiska polskiej emigracji politycznej w Europie wobec listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, w: Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967), Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017.

Trębicki K., Od bieżącej polityki do wymagającej perspektywy historii, wstęp, zarys biografii, wybór i oprac. W.K. Roman, Warszawa 2017

Wolański M.S., Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich (1949–1972), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Wolsza T., Stanowisko rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945–1949), w: Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, Warszawa 1995, t. 1, s. 91–104.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-30


Tarka, K. (2019). Kwestia niemiecka w publicystyce emigracyjnej Ligi Niepodległości Polski po II wojnie światowej. Rocznik Polsko-Niemiecki, (27), 107-125. https://doi.org/10.35757/RPN.2019.27.1.06

Krzysztof Tarka 
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5247-6076