Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Rocznik Polsko­‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

Wszystkie teksty publikowane w „Roczniku Polsko-Niemieckim” są dostępne w wersji elektronicznej na zasadzie open access, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub umieszczać linki do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je w jakikolwiek innym zgodnym z prawem celu, bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Wszystkie artykuły w czasopiśmie są udostępniane na licencji niewyłącznej Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo nie pobiera opłat za zgłoszenie ani publikowanie tekstów. 

Autor publikujący w czasopiśmie udziela Instytutowi Studiów Politycznych PAN niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa pozostają przy autorze.

Wysłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że artykuł nie był publikowany ani zgłaszany do publikacji w żadnym innym czasopiśmie oraz nie zostały naruszone prawa autorskie innych osób ani podmiotów.

Wszystkie nadsyłane prace są weryfikowane przez redakcję w programie Crossref Similarity Check (iThenticate) w celu zapobiegania publikacji plagiatów i autoplagiatów.

 

„Rocznik Polsko‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Przedmiot zainteresowań Rocznika stanowią relacje polsko-niemieckie, także w ramach Unii Europejskiej, oraz obszar niemieckojęzyczny w Europie (przede wszystkim Niemcy – w tym historia obydwu państw niemieckich po II wojnie światowej, oraz Austria). Pismo nie jest nastawione na monitorowanie aktualnych wydarzeń, ale na analizowanie ich w szerszej perspektywie historycznej. Stąd istotną część publikowanych artykułów stanowią teksty poświęcone tematyce historycznej, lub też łączące perspektywę historyczną z politologiczną i socjologiczną. W Roczniku publikowane są ponadto dokumenty, oraz recenzje i artykuły recenzyjne.
Pismo nie skupia się na wydarzeniach politycznych, ale zamieszcza – i docelowo chce czynić to w coraz szerszym zakresie – teksty poświęcone także problematyce społecznej, ekonomicznej, kulturalnej. Trzon autorów stanowią pracownicy Instytutu Studiów Politycznych, relacjonujący także wyniki własnych badań i projektów badawczych. Jednakże w każdym numerze zamieszczane są także teksty badaczy z innych ośrodków naukowych.

Czasopismo zarejestrowane jest w bazach cytowań:

  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • ICI Journals Master List
  • Crossref Meta Search
  • BazEkon
  • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
  • ERIH PLUS

Za publikacje w „Roczniku Polsko-Niemieckim” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów.