Aktywność mniejszości niemieckiej w Polsce w życiu politycznym na poziomie centralnym na przykładzie kampanii wyborczej 2019 roku


Abstrakt

This article analyses the manner in which the German minority in the Opole region, whose members belong to the Social-Cultural Society of Germans in Opole Silesia, participates in Poland’s political life, using the example of the 2019 national election campaign. The campaign has shown that the German minority in the Opole region, in fact, forms an ethnic political party. The old dichotomy between symbolic politics (the reproduction of identity) and the pursuit of common interests is no longer valid. The German minority strives to achieve both these objectives. German minority organisations may be viewed as sectional interest groups.


Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 1999.

Crowley J., The Political Participation of Ethnic Minorities, „International Political Science Review” 2001, t. 22, nr 1.

Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121).

Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzona w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. (Dz.U. 2009 nr 137 poz. 1121).

Gaida B., Warum einen Deutschen wählen, “Wochenblatt” nr 35 (1430), 30.08-5.09.2019 r.

Galla R., Klares Zeichen, „Wochenblatt” nr 42 (1437), 18-24.10.2019 r.

Ganowicz E., Mniejszość niemiecka w polityce lokalnej regionu pogranicza na Opolszczyźnie, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2016, t. 4, nr 2.

Ganowicz E., Rywalizacja polityczna mniejszości narodowych w wyborach samorządowych w Polsce po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Gudaszewski G., Nowak L., Szałtys D., Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie problematyki narodowo - etnicznej oraz języka, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności regionalnej, Główny Urząd Statystyczny, Notatka na posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w dniu 21 marca 2013 r., Warszawa, 15 marca 2013 r.

Honka N., Organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce – historia i współczesność, w: L.M. Nijakowski (red.), Niemcy, Seria: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.

Kampka A., Multimodalna analiza dyskursu – ujęcie semiotyczne, w: M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, J. Stachowiak (red.), Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2017.

Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209).

Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych, sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 22, poz. 209).

Krasnowolski A., Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i polskim, Opracowania Tematyczne OT-599, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011.

Kuczała A., Mniejszość niemiecka w życiu politycznym województwa opolskiego, „Politeja” 2014, nr 31/1.

Kymlicka W., Multicultural citizenschip. A liberal theory of minority rights, Clarendon Press, Oxford 1995.

Łodziński S., Filozofia i praktyka „praw“ mniejszości narodowych (etnicznych), „Kultura i Społeczeństwo“ 2003, nr 1.

Madajczyk P., Niemcy polscy 1944-1989, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Mandat: Ergebnis von Teamarbeit. Mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit Ryszard Galla sprach Krzysztof Świerc, „Wochenblatt” nr 43 (1438), 25-31.10.2019 r.

Matykowski R., Udział i zbróżnicowanie poparcia mniejszości narodowych w Polsce w wyborach parlamentarnych z dnia 21 września 1997 roku, „Sprawy Narodowościowe” 1997, nr 2(11).

Mazurkiewicz M., Uczestnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w polskim życiu politycznym po 1989 r., „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2019, nr 2.

Mazurkiewicz M., Wybory niekonkurencyjne w Polsce na poziomie lokalnym – wstępne oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2020, nr 1 (79).

Mieczkowski J., Partycypacja polityczna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Kilka uwag z perspektywy wyborów samorządowych 2014 roku, w: J. Mieczkowski (red.), Mniejszości w wyborach – wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych, Szczecin 2017.

Mniejszość niemiecka nie ma zagwarantowanego miejsca w polskim Sejmie!, „Mniejszość Niemiecka”, 11.10.2019 r., https://www.mniejszoscniemiecka.eu/2019/10/11/mniejszosc-niemiecka-nie-ma-zagwarantowanego-miejsca-w-polskim-sejmie (dostęp: 2.11.2019).

Mobilisierung ist notwendig!, Der einzige Vertreter einer nationalen oder ethnischen Minderheit im Sejm, polnischen Parlament, ist seit vier Jahren der Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ryszard Galla. Mit ihm sprach Krzysztof Świerc, „Wochenblatt” nr 40 (1435), 4-10.10.2019 r.

Nijakowski L.M., Die Politik des polnischen Staates gegenüber den nationalen und ethnischen Minderheiten, „Jahrbuch Polen” 2016, Band 27.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

Ogiolda K., Wybory parlamentarne 2019. Mniejszość niemiecka chce mieć dwóch posłów i dwóch senatorów, „Nowa Trybuna Opolska”, 3.09.2019 r., https://nto.pl/wybory-parlamentarne-2019-mniejszosc-niemiecka-chce-miec-dwoch-poslow-i-dwoch-senatorow/ar/c1-14396357 (dostęp: 11.10.2019).

Olzak S., Contemporary Ethnic Mobilization, “Annual Review of Sociology” 1983, Vol. 9.

Opolskie ma znaczenie – KWW Mniejszość Niemiecka rozpoczyna kampanię, „Mniejszość Niemiecka”, 14.08.2019 r., https://www.mniejszoscniemiecka.eu/2019/08/14/opolskie-ma-znaczenie-kww-mniejszosc-niemiecka-rozpoczyna-kampanie (dostęp: 11.10.2019).

Pawlak A., Wybory parlamentarne 2019. Mniejszość Niemiecka zaskoczona deklaracjami wiceministra MSZ, Wyborcza.pl Opole, 1.10.2019 r., https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,25258599,wybory-parlamentarne-2019-mniejszosc-niemiecka-zaskoczona-deklaracjami.html (dostęp: 1.01.2020).

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (nr 5) z dnia 21 stycznia 2020 r., Kancelaria Sejmu, Biuro Komisji Sejmowych.

Podsumowanie krótkiej, ale intensywnej kampanii wyborczej KWW Mniejszość Niemiecka, „Mniejszość Niemiecka”, 10.10.2019 r., https://www.mniejszoscniemiecka.eu/2019/10/10/podsumowanie-krotkiej-ale-intensywnej-kampanii-wyborczej-kww-mniejszosc-niemiecka (dostęp: 3.11.2019).

Poseł, senator to dla MN siła i pomoc. Z Bernardem Gaidą rozmawia Krzysztof Świerc, „Wochenblatt” nr 41 (1436), 11-17.10.2019 r.

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012; Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011; Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.

ru, Die Liste steht, „Wochenblatt” nr 35 (1430), 30.08-5.09.2019 r.

Rzemieniewski D., Tuta E. (red.), Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych. Od teorii do praktyki. Materiały z konferencji Warszawa 16-17 czerwca 2003 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych, Warszawa 2004.

Spitzenvertreter der Minderheit über die Wahlen, „Wochenblatt” nr 42 (1437), 18-24.10.2019 r.

Startpunkt des Lebens und Heimkehrort, Mit Adam Kubik sprach Manuela Leibig, „Wochenblatt” nr 51-52 (1446-1447), 20.12.2019-2.01.2020 r.

Stop dyskryminacji regionu!, z Józefem Swaczyną, kandydatem mniejszości niemieckiej na posła w polskim Sejmie, rozmawia Krzysztof Świerc, „Wochenblatt” nr 36 (1431), 6-12.09.2019 r.

Sześciło D., Dwa porządki państwa: Rząd – samorząd terytorialny. Analiza normatywna, w: J. Raciborski (red.), Państwo w praktyce: Style działania, Nomos, Kraków 2017.

Świerc K., Bój o prezydium trwa, „Wochenblatt” nr 47 (1442), 22-28.11.2019 r.

Świerc K., Grünes Licht für die Wahlen, “Wochenblatt” nr 33 (1428), 16-22.08.2019 r.

Urban R., Jede Stimme zählt, „Wochenblatt” nr 39 (1434), 27.09-3.10.2019 r.

Urban R., Kontrollen in Schulen, „Wochenblatt” nr 50 (1445), 13-19.12.2019 r.

Urban R., Minderheit als Geisel der polnischen Außenpolitik, „Wochenblatt” nr 40 (1435), 4-10.10.2019 r.

Urban R., Regionale Alternative, „Wochenblatt” nr 36 (1431), 6-12.09.2019 r.

Urban R., Solidarität gefragt, „Wochenblatt” nr 37 (1432), 13-19.09.2019 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 Nr 21 poz. 112, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141).

Van Leeuwen T., Ten Reasons Why Linguists Should Pay Attention to Visual Communication, w: P. LeVine, R. Scollon (red.), Discourse and Technology. Multimodal Discourse Analysis, Georgetown University Press, Washington 2004.

Więcej samorządu. Z Rafałem Bartkiem rozmawia Rudolf Urban, „Mniejszość Niemiecka”, 23.09.2019 r., https://www.mniejszoscniemiecka.eu/2019/09/23/wiecej-samorzadu (dostęp: 11.10.2019).

Wir sind und bleiben politisch unabhängig, „Wochenblatt” nr 45 (1440), 8-14.11.2019 r.

Wybory parlamentarne 2019. Mniejszość Niemiecka nie jest opozycją, Mariusz Lodziński rozmawiał z Rafałem Bartkiem, Wyborcza.pl Opole, 11.10.2019 r., https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,25295075,wybory-parlamentarne-2019-mniejszosc-niemiecka-nie-jest-opozycja.html (dostęp: 2.11.2019).

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-17


Nijakowski, L. M. (2020). Aktywność mniejszości niemieckiej w Polsce w życiu politycznym na poziomie centralnym na przykładzie kampanii wyborczej 2019 roku. Rocznik Polsko-Niemiecki, (28), 249-262. https://doi.org/10.35757/RPN.2020.28.05

Lech M. Nijakowski  nijakowskil@is.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0177-6305
Inne teksty tego samego autora