Inwestycje austriackie w Polsce przed 1989 rokiem


Abstrakt

Austrian investments in Poland developed with varying intensity throughout the 20th century. The Second Austrian Republic exerted a visible influence on the eastern area in terms of entrepreneurship, the intensity of this process, the degree of generated changes and the effects in relation to Poland require clarification. Poland was treated by post-war Austria as an initiator of changes in the region and a partner in the exchange of goods and raw materials. The aim of the article is to assess the impact of Austrian economic stimuli, mainly direct investments, on the political situation in Poland. Their effectiveness is estimated on the basis of specific initiatives undertaken, not only for the sake of the national interest of the republic, but also responsibility for economic and political support for the area of Central and Eastern Europe. An important question remains how the Polish government reacted to the offers made by the Austrian authorities. The adopted hypothesis concerns integration in the region. The Austrians, through cooperation with Poland, sought to strengthen the economic and political position of the neighboring eastern countries.


Aggestam, Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, „ARENA. Working Paper“, 1999, no 99/8.
Apfalter H., Koncern VOEST-ALPINE jako partner polskiej gospodarki, „Austria – Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1979, nr 107, s. 55.
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych D. IV Austria, z.1/84, w. 3. Pismo B. Kulskiego z 21VIII 1978 roku.
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych D. IV Austria, z.1/84, w. 3. Notatka informacyjna z 22 XI 1978 roku.
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych D. IV Austria, z. 45/86, w. 4, Pilna notatka z 20 kwietnia 1983 roku.
Baldwin D., Economic Statecraft, Princeton University Press, New Jersey 1985.
Bosch Van den J., Polish Foreign Policy and the ENP. Complementing or Conflicting Interests, Catholic University Leuven, Leuven 2010.
Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Berend I.T., Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Bryl-Warewicz E., Stosunki polsko – austriackie po II wojnie światowej, w: W. Śladkowskiego, A. A. Witusika, (red.), Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko – austriackie w latach 1683 – 1983, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1983.
Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E., (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Chądzyński H., Bliscy partnerzy. Polska – Austria, „Życie Warszawy” 1979, nr 276, s.5.
Chronik der Grünen Alternative. Die Grüne Alternative als Parlamentspartei (1986 – 2015), Böhlau-Verlag, Wien 2015.
Ciurzyńska G., Międzynarodowe przepływy kapitału, w: A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Cyrson E., Korporacje wielonarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
Czepurko A., Giezgała J., Handel zagraniczny Polski w latach siedemdziesiątych. Wyniki, zadania i perspektywy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978.
Długosz S., Jak zadłużyłem PRL, Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa 1995.
Dunning J.H., The Prospects for Foreign Direct Investments in Eastern Europe, „Discussion Papers in International Investment and Business Studies“ 1999, no 155.
Franaszek P., Die Handelsbeziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und Österreich in der Zeit von 1945-1989, w: G. Enderle-Burcel, (red.), Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Delicate relationship, WUV-Universitätsverlag, Wien 2006.
Fallenbuchl Z., O sankcjach gospodarczych wobec Polski, „Kultura” 1983, nr 12/435, s. 50-64.
Gajdek J., Der mittelbare Nachbar. Österreichvorstellungen in Polen 1970–1995, w: O. Rathkolb, O.M. Maschke, S.A. Lütgenau, (red.), Mit anderen Augen gesehen. Internationale Perzeptionen Österreichs 1955–1990 (Österreichische Nationalgeschichte nach 1945/2), Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar 2002.
Gatling R., Foreign Investment in Eastern Europe: Corporate Strategies and Experiences. Research Report, Economist Intelligence Unit, London 1993.
Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji zagranicznych, „Monografie i Opracowania SGPiS”, Warszawa 1986, nr 193.
Grala D.T., Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próby ratowania socjalizmu, Wydawnictwo Trio Warszawa 2005.
Grużewski S., Problemy specjalizacji eksportowej, “Handel Zagraniczny” 1982, nr 4.
Gutman P., Joint-Ventures in Eastern Europe and the Dynamics of Reciprocal Flows in East-West Direct Investments: Some New Perspectives, w: A.M. Patric, M. Svetlicic, (red.), Foreign Investment in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, Londyn 1993.
Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
Höll O., Introduction, w: O. Höll, (red.), Environmental Cooperation in Europe, Manchester University Press, Manchester 1994.
Jagiełło E.M., Zmiany w sile nabywczej eksportu Polski w latach 1980-1988, „Handel Zagraniczny“ 1989, nr 3.
Jasiński L., Bliżej centrum czy na peryferiach ? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.
Jarząbek W., Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966 – 1976. Wymiar dwustronny i międzynarodowy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Kisztelińska-Węgrzyńska A., Bruno Kreisky. Polityka zagraniczna i dyplomacja wobec PRL (1959-1983), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Koszel B., Mitteleuropa rediviva ? Europa Środkowa- i Południowo- Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Wydawnictwo Instytut Zachodni, Poznań 1999.
Koszel B., Niemcy wobec Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX w. (do 1989r.): koncepcje działań i próby organizacji polityczno– gospodarczej, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1.
Kozeński J., Austria 1918 – 1968: dzieje społeczne i polityczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1970.
Kożuchowski A., Pośmiertne dzieje Austro-Węgier: obraz monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.
Kreisky B., Politik braucht Visionen, Aufsatze, Reden und Interviews zu aktuellen weltpolitischen Fragen mit einem Vorwort von Walter Jens, Verlag- Beethoven-Haus, Bonn 1982.
Lane S., The Pattern of Foreign Direct Investment and Joint Ventures in Hungary, „Communist Economies and Economic Transformation“ 1994, vol. 6, no 3.
Lauber V., Austria: a latecomer which became a pioneer w: M. Andersen, D. Liefferink, (red.), European environmental policy. The pioneers, Manchester University Press, Manchester 1997.
Ledworowski D, Płowiec U., Problemy handlu zagranicznego w organizacjach gospodarczych przemysłu w: K. Cholewicka – Goździk, (red.), Wielkie organizacje gospodarcze. Doświadczenia z lat 1973-1975, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977.
Long W.J, Economic Incentives and Bilateral Cooperation, University of Michigan Press, Michigan 1996.
Małecka T., Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce, „Handel Zagraniczny“ 1989, nr 12.
März E., Wirtschaftswunder Österreichs, w: J. Hannak, (red.), Bestand aufnahmen Österreich 1945–1963, Universität Wien, Wien 1966.
Maier Ch., Whose Mitteleuropa. Central Europa between Memory and Obsolescence, “Austrian in the New Europe. Contemporary Austrian Studies” 1993, vol.1.
Meyer K.E., Foreign direct investment in the early years of economic transition: a survey, „Economics of Transition“ 1995, vol. 3.
Nocoń J., Problematyka ekologiczna w świadomosci politycznej regionalnych elit władzy w: A. Papuziński, (red.), Decentralizacja- Regionalizacja, Ekologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 1998.
Owocna wizyta państwowa, „Austria-Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1975, nr 94, s. 11.
Pach J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego na przykładzie Polski w latach dziewiędziesiatych XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
Piotrowski Z., Zmiany w systemie kierowania polskim handlem zagranicznym „Stosunki Międzynarodowe“ 1989, nr 9.
Poniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne– źródłem konkurencyjności regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Rocznik Statystyczny 1956, Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 1956.
Röhrlich E., Kreiskys Aussenpolitik. Zwischen österreichischer Identität und internationalen Programm, Zeitgeschichte im Kontext 2, V&R Unipress, Göttingen 2009.
Rydygier W., Pułapka zadłużenia, w: A. Müller, (red.)., U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno- -ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w latach siedemdziesiątych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Salinger R., Austriacko-Polska wymiana towarowa wyrazem dobrych stosunków między obu krajami, „Austria-Polska. Czasopismo Społeczno-Kulturalne” 1971, nr 90, s.12.
Schroder J., Planowanie w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego- kierunki przemian, „Handel Zagraniczny“ 1987, nr 11.
Skobelski R., PRL w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w latach 1956-1970, „Kwartalnik Historyczny“, 2007, nr 3.
Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2005.
Skrzypek A., Dyplomacja polska między Wschodem a Zachodem (1976-1981), w: W. Materski, W. Michowicz, (red.)., Historia dyplomacji polskiej,1944/1945 – 1989, t.VI, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010.
Sporek T., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w latach 1990-2016 – trendy, struktura i perspektywy, „Studia Europejskie” 2017, nr 4.
Stairbacher J., Austriacko-polskie stosunki gospodarcze, „Austria-Polska. Czasopismo Społeczno-Kulturalne”, 1973, nr 92, s. 13.
Staribacher J., Austriacko – polskie stosunki gospodarcze, „Austria-Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne” 1979, nr. 107, s. 9.
Stiefl D., Österreich und die planwirtschaftlichen Länder, w: G. Enderle-Burcel, (red.), Zarte Bande: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder. Delicate relationship, WUV-Universitätsverlag, Wien 2006.
Ullmann P., Eine schwierige Nachbarschaft. Die Geschichte der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei 1945-1968, Wiener Osteuropa Studien, Wien 2006.
Uryniak M., Korzyści i zagrożenia związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi, w: W. Karaszewski, (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003
Wee Van der H., Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945-1980, University of California Press, Berkeley 1986.
Wieczorkiewicz A., Kooperacja przemysłowa Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa 1980.
Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich i nwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w WE, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji z 24 listopada 1988 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw Dz. U. 1989 nr 54 poz. 321.
Ząbkowicz A., Koncepcja zagranicznej polityki kredytowej w Polsce w latach 1971–1980, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1992.
Netografia
Backer R., Czechowska L., Gadomska G. i inni (red.), Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016.
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3891/Metodologia_badan_politologicznych.pdf?sequence=1
(dostęp: 1 listopada 2020).
Brand U., Pawloff A., Climate Concerns in the Midst of Corporatist Interests. The Case of Austria, „Journal of Environmental Protection“ 2014, vol. 5.
https://www.scirp.org/pdf/JEP_2014061914563565.pdf (dostęp: 1 listopada 2020).
Gieroczyńska E., Efektywne wykorzystanie private equity i venture capital, „Biuletyn Analiz UKIE“ nr 16; http://www.ukie.gov.pl/ ( dostęp 11.09.2020).
Górniewicz G., Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 2013, t. 3.
https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/412 (dostęp: 17 listopada 2020).
Matera P., Economic Incentives as Tools of Foreign Policy: Polish Engagement in Ukraine. https://doi.org/10.1017/S106279872000109XPublished online by Cambridge University Press: 03 August 2020 (dostęp: 15 września 2020).
Narodowy Bank Polski, Serwis Informacyjny. https://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib2003.pdf (dostęp:15 września 2020).
UNCTAD, Foreign Direct Investment: Inward and outward flows and stock, annual, 1970–2015, http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 (dostęp: 12 września 2020).
United Nations Conference on Trade and Development, United Nations New York, and Geneva 1999.
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr1999_en.pdf (dostęp: 1 listopada 2020).
Witkowska J., Pojęcie przedsiębiorstwa międzynarodowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica“ 1988, nr 82.
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/6518/Folia%20Oeconomica.%2082%201988%2028-40.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 1 listopada 2020).
Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego- Doświadczenie Polski, „Zeszyty BRE Bank-Case“ 2002, nr 62.
https://www.case-research.eu/files/?id_plik=3609 (dostęp: 1 listopada 2020).
Pobierz

Opublikowane : 2021-09-14


Kisztelińska-Węgrzyńska, A. (2021). Inwestycje austriackie w Polsce przed 1989 rokiem. Rocznik Polsko-Niemiecki, (29), 63-87. https://doi.org/10.35757/RPN.2021.29.04

Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska  agnieszka.kisztelinska@uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3682-4442