Українсько-польське стратегічне партнерство в контексті національної пам’яті


Abstrakt

The origins of the Ukrainian-Polish strategic partnership are shown. The main factors influencing the establishment and dynamics of the strategic partnership between Ukraine and the Republic of Poland are analysed. It is noted that at the moment Ukrainian-Polish relations meet most of the criteria of a strategic partnership, although significant economic and humanitarian cooperation, as well as inter-parliamentary and interdepartmental relations are needed. The main obstacles to implementing the idea of a Ukrainian-Polish strategic partnership, such as contradictions historical memory, are indicated. The importance of partnerships for realising the national interests of both countries is established.


„Konceptual’nì zasadi deržavnoï polìtiki pamʼâtìˮ. Analìtična zapiska, Nacìonal’nij institut strategìčnih doslìdžen’, <http://www.niss.gov.ua/articles/269>.

Berdihovs’ka B., Gnatûk O. (red.), Ȇži Ġedrojc’ ta ukraïns’ka emìgracìâ. Listuvannâ 1950−1982 років, Kiïv 2008.

Bruski J., Petlurowcy, Arcana, Kraków 2004.

Całka M. (red.), Polska i Ukraina w latach dziewięćdziesiątych. Podstawy i płaszczyzny współpracy, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1997.

Cependa І., Ukraïns’ko-pol’s’kì vìdnosini 40−50 rokìv XX stolìttâ: etnopolìtičnij analìz, Kiïv 2009.

Drozd R., Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski (1918−1989), t: 2: Akcja „Wisła”, Związek Ukraińców w Polsce – „Tyrsaˮ, Warszawa 2005.

Ìl’ûšin Ì., Protistoânnâ UPA ì AK (Armìï Krajovoï) v roki Drugoï svìtovoï vìjni na tlì dìâl’nostì pol’s’kogo pìdpìllâ v Zaxìdnìj Ukraïnì, Kiïv 2001.

Ìl’ûšin Ì., Volins’ka tragedìâ 1943−1944 rr., Kiïv 2003.

Iljuszyn I., UPA i AK. Konflikt w Zachodniej Ukrainie (1939−1945), przeł. K. Kotyńska, A. Łazar, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2009.

Isakowicz-Zaleski T., Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Małe Wydawnictwo, Kraków 2008.

Jakowenko N., Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.

Klimiecki M., Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918−1919, Volumen, Warszawa 2000.

Korzeniewski B. (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Instytut Zachodni, Poznań 2008.

Kowal P., Ołdakowski J., Zuchniak M. (red.), Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2002.

Litvin М., Naumenko K., Ìstorìâ ZUNR, L’vìv 1995.

Маškevič М., Shìdna pol’s’ka polìtika u XX – na počatku XXI st.: koncepcìï ta ìnterpretacìï, Kiïv 2015.

Mìsilo Ê. (red.), Akcìâ “Vìsla”. Dokumenti, per. z pol’s’koï Ì. Svarnik, L’vìv–N’û-Jork 1997.

Mìnk Ž., Nejmajer L., Bonnar P. (red.), Êvropa ta ïï bolìsnì minuvšini, Кiïv 2009.

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Motyka G., Tak było w Bieszczadach, Volumen, Warszawa 1999.

Оsadčuk B., Ukraïna, Pol’ŝa, svìt, Kiïv 2001.

Perepelicâ G. (red.), Transformacìjnì procesi v kraïnax Višegrads’koï grupi ta Ukraïnì: porìvnâl’nij analìz, Kiïv 2013.

Pietraś M., Malskyj M., Surmacz B. (red.), Stosunki polsko-ukraińskie 1991−2014. Próba bilansu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Poliszczuk W., Gorzka prawda – zbrodniczość OUN–UPA, Toronto 1994.

Popovič М., Naris ìstorìï kul’turi Ukraïni, Kiïv 1999.

Prus E., Аtamania UPA: tragedia kresów, Nortom, Warszawa 1988.

Rimarenko Û. (red.), Маla enciklopedìâ etnoderžavstva, Kiïv 1996.

Šeluhìn S., Varšavs’kij dogovìr mìž Polâkami j S. Petlûroû 21 kvìtnâ 1920 roku, Praga 1926.

Sergìjčuk V., Tragedìâ Volinì. Pričini j perebìg pol’s’ko-ukraïns’kogo konflìktu v roki Drugoï svìtovoï vìjni, Kiïv 2009.

Slipiec J., Drogi niepodległości – Polska i Ukraina 1918−1921, Bellona, Warszawa 1999.

Stoêc’kij S., Ukraïna v zovnìšnìj polìticì Respublìki Pol’ŝa: êvroatlantičnij ta êvropejs’kij ìntegracìjnij vimìr, Kiïv 2009.

Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

Torzecki R., Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Wolański M., Leszczenko L. (red.), Polska-Ukraina więcej niż sąsiedztwo, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.

Wolański M., Leszczenko L. (red.), Ze studiów polsko-ukraińskich, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008.

Zelen’ko G., «Navzdogìnna modernìzacìâ»: dosvìd Pol’ŝì ta Ukraïni, Kiïv 2003.

Baluk W., Stosunki polsko-ukraińskie w latach 2005−2012. Od romantyzmu do pragmatyzmu, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniejˮ 2012, nr 12.

Bondar В., Deržavna polìtika ìstoričnoï pamʼâtì v Ukraïnì 1990−2000 rr.: osnovnì tendencìï, „Ìstorìografìčnì doslìdžennâ v Ukraïnìˮ 2013, vip. 23.

Čorna N., Ukraïna–Pol’ŝa: geneza strategìčnogo partnerstva, „Mìžnarodnì zvʼâzki Ukraïni: naukovì pošuki ì znahìdkiˮ 2016, № 25.

Маhun S., Pol’ŝa–Ukraïna: âk uzgodniti obraz minulogo?, „Dzerkalo tižnâˮ 2009, № 38.

Mielcarek A.J., Granica Wołyńska. Terytorialne postanowienia układu Piłsudski–Petlura, „Wiadomości Historyczneˮ 2010, nr 4.

Mitrofanova О. , Pol’ŝa âk strategìčnij partner Ukraïni, „Polìtičnij menedžmentˮ 2006, № 6.

Оsadčuk B., Êži Ġedrojc’ – velikij polâk, vidavec’, redaktor, osnovopoložnik pol’s’ko-ukraïns’kogo porozumìnnâ, „Sučasnìst’ˮ 2001, № 1.

Osadczuk B., Polak z Ukrainą: przemyskie zakłócenia przyjaźni, „Kulturaˮ 1996, nr 6.

Osadczuk B., Stosunki polsko-ukrainskie, „Kulturaˮ 1994, nr 4.

Palìj О., Pol’ŝa – Ukraïna: družba za obopìl’noï vìdsutnostì al’ternativi, „Pìdtekstˮ 1998, № 5−6.

Pirožkov S., Kramarevs’kij O., V kontekstì zagal’noï arhìtekturi bezpeki. Pol’s’ko-ukraïns’kì vìdnosini: poglâd z Ukraïni, „Polìtika i časˮ 1996, № 1.

Polish-Ukrainian Relations. Today and in the Future: Round Table, „Journal of Ukrainian Studiesˮ 1995, № 1−2 (20).

Simonenko R.G., Varšavs’kij dogovìr 1920, v: А. Smolìj ì ìn. (red.), Enciklopedìâ ìstorìï Ukraïni, t. 1, Kiïv 2011.

Soldatenko V., Problemi polìtiki nacìonal’noï pamʼâtì ì zavdannâ ïï naukovogo zabezpečennâ, „Vìsnik NAN Ukraïniˮ 2011, № 12.

Stolârčuk Â., Pol’ŝa v Êvroìntegracìjnih prìoritetah Ukraïni, „Еkonomìka ta deržavaˮ 2005, № 9.

Troân S., Komparativnij analìz sučasnih polìtik nacìonal’noï pamʼâtì v Ukraïnì ta Respublìki Pol’ŝa, „Nacìonal’na ta ìstorična pamʼât’ˮ (Ukraïns’kij ìnstitut nacìonal’noï pamʼâtì), 2013, № 6.

Vêdnêêv V., Minule âk faktor konfl ìktu v ukraïns’ko-pol’s’kih stosunkah, „Ìstorična pravdaˮ, <http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/07/4/128710>.

Vengrinûk L., Polìtika pamʼâtì v sučasnìj Ukraïnì: ponâttâ, harakteristika, proâvi na regìonal’nomu rìvnì, „Panorama polìtičnih studìjˮ 2012, № 9.

Wolff-Powęska A., Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodniˮ 2007, nr 1.

Wójcik A., Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, „Świat Idei i Politykiˮ 2016, nr 15.


Opublikowane : 2018-03-30


Дорошко, М., & Копійка, В. (2018). Українсько-польське стратегічне партнерство в контексті національної пам’яті. Sprawy Międzynarodowe, 71(1), 93-108. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.05

Микола Дорошко  doroshko7@ukr.net
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна  Ukraina
https://orcid.org/0000-0003-0173-9416
Валерій Копійка 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна  Ukraina
https://orcid.org/0000-0002-3493-1503