Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Dla recenzentów

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Najważniejsze zasady recenzowania:

1) autor/autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania,
2) teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma,
3) manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów,
4) teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego wytwór,
5) recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w uczelni wydającej czasopismo) ekspertów minimum ze stopniem doktora,
6) recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu,
7) recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją,
8) autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji,
9) autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta,
10) recenzent –po poprawkach- ponownie opiniuje tekst,
11) korespondencja prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

Formularz recenzyjny (do pobrania)