Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Oświadczam, że składany artykuł jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem wymienionych w nim autorów i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (honorary authorship).
 • Oświadczam, że od dnia przyjęcia składanego artykułu do publikacji przekazuję „Sprawom Międzynarodowym” na czas nieograniczony nieodpłatną licencję o światowym zasięgu w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.
 • Oświadczam, że pliki z artykułem zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez redakcję i nie zawierają informacji (w treści ani tytule czy nazwie pliku) pozwalających na rozpoznanie autora.
 • Wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja „Spraw Międzynarodowych” stale przyjmuje do oceny i ewentualnej publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty naukowe oraz okresowo (z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem) ogłasza publicznie nabór tekstów do numerów tematycznych.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej (formaty: *.doc, *.docx, *.rtf).
 3. Teksty należy zgłaszać za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma lub przesłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl.
 4. Przesyłając tekst do redakcji, autor oświadcza, że jest to jego oryginalne dzieło, a udział osób trzecich w jego powstaniu został odnotowany w adekwatnej formie. Ponadto autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany w języku polskim lub obcym oraz że nie został złożony do druku w innym czasopiśmie czy wydawnictwie.
 5. Należy podać stopień lub tytuł naukowy, numer ORCID, afiliację zawodową, adresy pocztowy i mailowy oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tys. znaków (1 arkusza) wraz z przypisami.
 7. Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe i streszczenia w językach polskim i angielskim (100–150 słów każde).
 8. Każdy artykuł recenzowany jest według procedury double-blind review przez zewnętrznych ekspertów mających co najmniej stopień doktora.
 9. Autor otrzymuje jeden egzemplarz numeru czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.
 10. W czasopiśmie obowiązują przypisy dolne, które należy przygotować według przedstawionego niżej schematu. Numer przypisu w tekście powinien znaleźć się przed znakiem przestankowym
 11. Teksty niespełniające powyższych wytycznych odsyłane będą autorom do poprawy.

 

Monografia

W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 51.

W kolejnych przywołaniach: W. Materski, Od cara..., s. 221.

 

Tekst opublikowany w ramach serii

S. Kardaś, Na rozdrożu. Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2017 (Prace OSW, 63), s. 44.

H. Kundnani, What is the liberal international order?, The German Marshall Fund of the United States, 2017 (Policy Essay, 17).

 

Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej

A. Chojan, Unia Europejska wobec politycznego i wojskowego wzrostu pozycji międzynarodowej Chin, [w:] Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, red. J.M. Fiszer, wyd. 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 138.

T. Paszewski, Unia Europejska i Chiny w nowym ładzie światowym, [w:] Unia Europejska – Chiny..., s. 316.

J.W. Taliaferro, S.E. Lobell, N.M. Ripsman, Introduction. Neoclassical realism, the state, and foreign policy, [w:] Neoclassical realism, the state, and foreign policy, ed. S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro, Cambridge University Press, New York 2009, s. 19.

 

Artykuł w czasopiśmie

S. Kardaś, Nord Stream 2 w polityce energetycznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, t. 71, nr 4, s. 96–97.

L. Meskell, C. Liuzza, E. Bertacchini, D. Saccone, Multilateralism and UNESCO world heritage. Decision-making, states parties and political processes, „International Journal of Heritage Studies” 2015, vol. 21, issue 5, s. 423–440.

 

Internet

Strona internetowa

Niemcy: Rekordowa nadwyżka w handlu zagranicznym – niemal 253 mld euro, „Rzeczpospolita” [online], 9 II 2017 [dostęp: 17 V 2019]: <http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/170208928-Niemcy-Rekordowa-nadwyzka-w-handluzagranicznym---niemal-253-mld-euro.html>.

B. Smith-Meyer, Rutte declares eurozone budget dead, Macron hails its good health, „Politico” [online], 22 VI 2019 [dostęp: 21 IX 2019]: <https://www.politico.eu/article/rutte-declares-eurozone-budget-dead-macron-hails-its-good-health/>.

 

Dokument zamieszczony w sieci w formacie *.pdf, *.doc lub innym

Różnice kulturowe w międzynarodowych relacjach biznesowych, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017, s. 236: <https://www.msz.gov.pl/resource/3ee4088d-6283-4db6-b04d-f49db82a6e3e:JCR> [dostęp: 17 X 2019].

Bezpieczeństwo

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy czasopism Czasopisma Naukowe ISP PAN…, działającej pod adresem http://czasopisma.isppan.waw.pl/ zwanej dalej „Platformą”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą przy ul. Polnej 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: PL5250008376, REGON: 006228247 zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
  1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
  2. redagowania treści;
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
  4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
  5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
  6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
  7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.
 2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
  • Imię
  • *Drugie imię
  • Nazwisko*
  • Login
  • *Płeć
  • Hasło (zaszyfrowane)
  • *Email*
  • ORCID iD
  • Strona WWW
  • Państwo*
  • Telefon
  • Fax
  • Afiliacja
  • Biografia
  • Data rejestracji
  • Ostatnia data zalogowania
  • Lokalizacja
  • Zainteresowania badawcze
  • Funkcja (rola) na Platformie
 3. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
 4. Podanie danych osobowych jest:
  1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie;
  2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
   1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów;
   2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu;
   3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
 5. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
 6. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
 7. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

III. Prawa użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach:
  1. Prawo dostępu do danych,
  2. Prawo do sprostowania danych,
  3. Prawo do bycia zapomnianym,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do złożenia sprzeciwu
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
 3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e‑mail: elizawieta@gmail.com

IV. Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO.
 4. Dane mogą być przekazywane:
  1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
  2. wydawcom systemów analitycznych Google Analytics, AddThis;
  3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
   • Google Scholar
   • Crossref Metadata Search
   • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
   • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
   • EBSCO
   • Bibliografia Geografii Polskiej
   • ICI Journals Master List
   • BazEkon
   • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
   • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane.

VI. Pliki cookie

 1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.