Od dyrektyw w sprawie jakości powietrza do Europejskiego Zielonego Ładu

wpływ Unii Europejskiej na problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce


Abstrakt

In Poland, the problem of air pollution has not been given due attention for a long time. As a consequence, Poland is classified as one of the countries with the highest level of air pollution in Europe. Due to the fact that the problem is of a transboundary nature, air quality policy constitutes an important element of the EU’s supranational policy. The aim of the article is to analyze the impact of the EU policy on counteracting the problem of air pollution by Poland and to assess whether the problem can be effectively solved thanks to the implementation of the new growth strategy – the European Green Deal. The research results show that Poland’s membership in the EU has had the greatest impact on the process of building public awareness of the threat posed by air pollution. Despite the generally low effectiveness of the policy pursued so far, the new EU growth strategy (together with the financial instruments supporting its implementation) offers a real opportunity to significantly reduce the level of air pollution in Poland.


Air quality guidelines: Global update 2005 – Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide, WHO, Regional Office for Europe, Denmark 2006 [online, dostęp: 20 V 2021]: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/107823>.

Apergis N., Ozturk I., Testing environmental Kuznets curve hypothesis in Asian countries, “Ecological Indicators” 2015, vol. 52, pp. 16-22, DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.11.026.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013: <https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/akty-prawne-i-dokumenty-1/5973,Akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne.html> [dostęp: 14 IV 2021].

Carson R.T., The environmental Kuznets curve: Seeking empirical regularity and theoretical structure, “Review of Environmental Economics and Policy” 2010, vol. 4, no 1, pp. 3-23, DOI: 10.1093/reep/rep021.

Dasgupta S., Laplante B., Wang H., Wheeler D., Confronting the environmental Kuznets curve, “Journal of Economic Perspectives” 2002, vol. 16, issue 1, pp. 147-168, DOI: 10.1257/0895330027157.

Europejski Zielony Ład, Komisja Europejska, Bruksela 11.12.2019, COM(2019) 640 final.

Franklin R.S., Ruth M., Growing up and cleaning up: The environmental Kuznets curve redux, “Applied Geography” 2012, vol. 32, issue 1, pp. 29-39, DOI: 10.1016/j.apgeog.2010.10.014.

Genstwa N., Środowiskowa krzywa Kuznetsa: przegląd teoretyczno-metodyczny, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2020, nr 49, s. 41, DOI: 10.14746/rrpr.2020.49.04..

Gill A.R., Viswanathan K.K., Hassan S., The environmental Kuznets curve (EKC) and the environmental problem of the day, “Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2018, vol. 81, part 2, DOI: 10.1016/j.rser.2017.05.247.

Ginevičius R., Lapinskienė G., Peleckis K., The evolution of the environmental Kuznets curve concept: The review of the research, “Panoeconomicus” 2017, vol. 64, issue 1, pp. 93-112, DOI: 10.2298/PAN150423012G.

Grossman G.M., Krueger A.B., Economic growth and the environment, “The Quarterly Journal of Economics” 1995, vol. 110, issue 2, pp. 353-377, DOI: 10.2307/2118443.

Grossman G.M., Krueger A.B., Environmental impacts of the North American free trade agreement, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1991 (NBER Working Papers, 3914), DOI: 10.3386/w3914].

Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P., Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy, Kraków 2017: <https://polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/1346.pdf> [dostęp: 14 IV 2021].

Lapinskienė G., Tvaronavičienė M., Vaitkus P., Analysis of the validity of environmental Kuznets curve for the baltic states, “Environmental and Climate Technologies” 2013, vol. 12, issue 1, pp. 41-46, DOI: 10.2478/rtuect-2013-0015.

Monks P.S., Williams M.L., What does success look like for air quality policy? A perspective, “Philosophical Transactions of the Royal Society A” 2020, vol. 378, issue 2183, pp. 1-18, DOI: 10.1098/rsta.2019.0326.

Nowak-Far A., Środowiskowa krzywa Kuznetsa jako rama wzajemności świadczeń w polityce państwa, „Studia z Polityki Publicznej” 2017, nr 4(16), s. 11-29, DOI: 10.33119/KSzPP.2017.4.1.

Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan:‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’, European Commission, Brussels 12.5.2021, COM(2021) 400 final.

Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2019:: <https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/> [dostęp: 14 IV 2021].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz.U. z 2019 r. poz. 1931.

Shaddick G. et al., Global air quality: an inter-disciplinary approach to exposure assessment for burden of disease analyses, “Atmosphere” 2021, vol. 12, issue 1, s. 1-12, DOI: 10.3390/atmos12010048.

Sprawozdanie specjalne nr 23/2018: Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2018, s. 47 [online, dostęp: 25 V 2021]: <https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=46723>.

Stern N.H., The economics of climate change: the Stern review, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Warszawa 2020: <https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/akty-prawne-i-dokumenty-1/5973,Akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne.html> [dostęp: 14 IV 2021].

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013: <https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/akty-prawne-i-dokumenty-1/5973,Akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne.html> [dostęp: 14 IV 2021].

Wyrok Trybunału z dnia 22 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska, Sprawa C-336/16, 2018, [online], 16 IV 2018 [dostęp: 29 IV 2021]: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62016CA0336>.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Stryjek, J. (2021). Od dyrektyw w sprawie jakości powietrza do Europejskiego Zielonego Ładu. Sprawy Międzynarodowe, 74(3), 111-129. https://doi.org/10.35757/SM.2021.74.3.07

Joanna Stryjek  jstryj@sgh.waw.pl
Instytut Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  Polska
http://orcid.org/0000-0003-4990-525X