Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Południową – perspektywy dla polskich eksporterów


Abstrakt

The aim of the article is to analyse the main effects of trade liberalisation in the framework of the Free Trade Agreement between the European Union and South Korea (FTA) and to identify prospects for Polish exporters. The following hypothesis has been adapted: the FTA creates a significant impulse for the intensification of bilateral trade but there are still barriers to trade development. Generally, chances arising from the agreement are used more effectively by the European than by individual member states, including Poland. The study is based on data analysis, reports and studies conducted by various research centres. The results of the study support the hypothesis. A systematic increase in the volume of trade in goods has been observed since FTA came into force. In the case of Poland, there is still a negative balance of trade in goods. It results from various factors (internal and external), including the existence of regulatory and administrative barriers as well as market-related obstacles to entering the South Korean market.


Ambrogio E. D’, EU-South Korea free trade agreement, „Parlament Europejski” [online], 10.05.2017 [dostęp: 15.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603907/EPRS_ATA(2017)603907_EN.pdf>.

Błaszczak A., Globalna szansa kosmetyków, „Rzeczpospolita” [online], 25.07.2017 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <https://www.rp.pl/Handel/307249862-Globalna-szansa-kosmetykow.html>.

Cooper W. H., Jurenas R., Platzer M. D., Manyin M. E., The EU-South Korea free trade agreement and its implications for the United States, „Congressional Research Service” [online], 1.12.2011 [dostęp: 25.10.2018], dostępny w internecie: <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/795>.

Das D. K., The EU-Korea free trade agreement. Making of a “deep” free trade agreement, „Global Economy Journal” 2012, vol. 12, issue 1.

Economic diplomacy. Economic and political perspectives, ed. P. A. G. Bergeijk, M. Okano-Heijmans, J. Melissen, Brill–Nijhoff, Leiden–Boston 2011.

Hajduszkiewicz A., Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 266.

Halik J., Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 2.

Hollanders H., Es-Sadki N., Innovation union scoreboard 2017, European Union 2017, dostępny w internecie [dostęp: 16.10.2018]: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24829>.

Jones R. S., Yoo B., Achieving the “Low carbon, green growth” vision in Korea, „Green Growth. Knowledge Platform”, maj 2012 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.greengrowthknowledge.org/resource/achieving-%E2%80%9Clow-carbon-green-growth%E2%80%9D-vision-korea>.

Kazimierczak D., Handel z Polską, „Portal Promocji Eksportu” [online], 10.04.2015 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <https://southkorea.trade.gov.pl/pl/korea-poludniowa/wymiana-handlowa/co-kupic-a-co-sprzedac/9401,Handel-z-Polsk%C4%85.html>.

Khayyat N. T., ICT investment for energy use in the industrial sectors, Springer Nature, Singapore 2017.

Korea as a knowledge economy. Evolutionary process and lessons learned, ed. J. Suh, D. H. C. Chen, The World Bank, Washington DC 2007.

Lee J., Poland, Korea fete 27 years of economic partnership, „The Korea Herald” [online], 24.10.2016 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161024000983>.

Lee Joo-hee, Korea, Poland elevate ties to strategic partnership, „The Korea Herald” [on line], 22.10.2013 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20131022001061>.

Moons S. J. V., Bergeijk P. A. G., Does economic diplomacy work? A meta-analysis of its impact on trade and investment, „The World Economy” 2017, vol. 40, issue 2.

Oksiuta A., Polska i Korea Południowa podpisały dokument o współpracy w latach 2017−2020, „Gazeta Prawna” [online], 18.10.2016 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/985426,polska-i-korea-pld-podpisaly-dokument-o-wspolpracy-w-latach-2017−2020.html>.

Szczudlik-Tatar J., Mejssner P., Stosunki Polska–Korea Południowa: nowe ścieżki współpracy, „Biuletyn” (PISM) 2014, nr 50.

Wiśniewski D., Gateway to Korea, „Portal Promocji Eksportu” [online], 23.01.2017 [dostęp: 16.10.2018], dostępny w internecie: <https://southkorea.trade.gov.pl/pl/korea-poludniowa/gospodarka/204498,gateway-to-korea.html>.

Zarrouki K., Market overview: South Korea, „Agriculture and Agri-Food Canada” [online], październik 2017 [dostęp: 25.10.2018], dostępny w internecie: <http://www.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/mo_skor-2017-eng.pdf>.

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-28


Radomska, E. (2018). Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Południową – perspektywy dla polskich eksporterów. Sprawy Międzynarodowe, 71(4), 285-306. https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.4.15

Ewa Radomska  ewaradomska@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9503-534X
Inne teksty tego samego autora