O czasopiśmie

„Rocznik Polsko‑Niemiecki” wydawany jest przez Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie od 1992 roku. Początkowo redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Jerzy Holzer, a obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Piotr Madajczyk.
Redakcja przestrzega zasad mających zagwarantować wysoki poziom pisma, a dotyczących oryginalności artykułów i zasad ich recenzowania.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Przedmiot zainteresowań Rocznika stanowią relacje polsko-niemieckie, także w ramach Unii Europejskiej, oraz obszar niemieckojęzyczny w Europie (przede wszystkim Niemcy – w tym historia obydwu państw niemieckich po II wojnie światowej, oraz Austria). Pismo nie jest nastawione na monitorowanie aktualnych wydarzeń, ale na analizowanie ich w szerszej perspektywie historycznej. Stąd istotną część publikowanych artykułów stanowią teksty poświęcone tematyce historycznej, lub też łączące perspektywę historyczną z politologiczną i socjologiczną. W Roczniku publikowane są ponadto dokumenty, oraz recenzje i artykuły recenzyjne.
Pismo nie skupia się na wydarzeniach politycznych, ale zamieszcza – i docelowo chce czynić to w coraz szerszym zakresie – teksty poświęcone także problematyce społecznej, ekonomicznej, kulturalnej. Trzon autorów stanowią pracownicy Instytutu Studiów Politycznych, relacjonujący także wyniki własnych badań i projektów badawczych. Jednakże w każdym numerze zamieszczane są także teksty badaczy z innych ośrodków naukowych.