Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


Rocznik Polsko‐Niemiecki przyjmuje tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były wcześniej publikowane. Artykuły mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

W osobnych plikach Word proszę przesłać: bibliografię oraz notę o autorze. Artykuł oraz osobne pliki z bibliografią i notą o autorze prosimy przesłać po zalogowaniu się (wyżej na: Zgłoś tekst).

Przewodnik zgłoszenia (kliknij, aby przejść do Przewodnika):

 

Wytyczne dla przygotowania artykułu

Układ tekstu:

Autor
Numer ORCID

Tytuł tekstu w języku polskim (na końcu tekstu mile widziana również angielska wersja)
Abstrakt: w języku polskim do 600 znaków (na końcu tekstu mile widziana również angielska wersja)
Kluczowe słowa: 5 w języku polskim (na końcu tekstu mile widziana również angielska wersja)

 

Struktura tekstu:

Wprowadzenie: uzasadnienie wyboru tematu i jego nowatorskość, cele analizy, hipotezy i tezy badawcze, zastosowane metody badawcze

– analiza
– konkluzje (wnioski)

W pracy stosuje się śródtytuły

 

W oddzielnych plikach WORD proszę przesłać:

– Bibliografię
– Notę o autorze (w tym: tytuł naukowy, stanowisko, nazwa instytucji, w której jest zatrudniony, adres e-mailowy).


Czcionka: Times New Roman, 12

Akapit: wyrównanie do prawej i lewej, wcięcie: 1,25 cm pierwszy wiersz, 1,5 odstępu między wierszami.
Przypisy polskie: na dole strony, numeracja ciągła, czcionka 10, według wzoru:
1 R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej: między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 16.
1 Tamże, s. 27.

1 P. Madajczyk, Tragedia Górnośląska w polskiej i niemieckiej narracji, w: G. Zielińska (red.), Tragedia Górnośląska 1945, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 71.

1 R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej…, s. 176.

1 G. Sołtysiak, Historia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 1947‐1993 – pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, nr 2, s. 93‐124.

1 J. Nowak-Jeziorański, Perła w koronie, „Tygodnik Powszechny”, 14 czerwca 1998.
1 T. Metzner, BER und Flüchtlinge: Woidke fliegt zur EU, „Der Tagesspiegel”, 23 lutego 2016, http://www.tagesspiegel.de/berlin/ber‐und‐fluechtlinge‐woidke‐fliegt‐zur‐eu‐redenaber‐nicht‐zu‐viel/13006498.html (dostęp: 9 stycznia 2017).


Tekst podstawowy i przypisy: wyjustowane.
Ustawienia strony: standardowe.
Objętość: 40 tys. znaków (wraz ze spacjami).

 

Wytyczne dla autorów recenzji

Rocznik Polsko‑Niemiecki przyjmuje do druku wyłącznie recenzje prac naukowych. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z Redakcją w celu uzgodnienia autora i tytułu książki do recenzji, co pozwoli autorowi recenzji uzyskać zapewnienie, że nie jest ona przygotowywana lub napisana przez inną osobę. Książka wybrana do recenzji nie powinna być starsza niż dwa lata od daty opublikowania. Objętość recenzji nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków. U góry pierwszej strony recenzja powinna zawierać pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki. Jedna recenzja może dotyczyć kilku prac tego samego autora lub podobnej tematyki. Recenzja musi zawierać stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwałę lub krytykę – inaczej jest to omówienie książki) i wnioski dla czytelnika (co książka wnosi nowego w swojej dziedzinie, ocenę aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie załączenia lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.).

 

Procedura recenzowania artykułów
Autor zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie artykułu procesowi recenzowania. Wszystkie teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów, a recenzje są poufnie i anonimowe z zastosowaniem double-blind review. Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w instytucie/uczelni wydającej czasopismo) ekspertów minimum ze stopniem doktora. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej placówce naukowej co autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji i ma obowiązek uwzględnić zmiany zgodne z zaleceniami recenzentów. Korespondencja pomiędzy autorem a recenzentem prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

 

Przewodnik Zgłoszenia

 

Pod komunikatem Zgłoś tekst (nad ramką), kliknij Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Z górnego menu wybierz opcję Zarejestruj.

Wypełnij formularz pamiętając o tym, że pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Jeżeli posiadasz identyfikator naukowca ORCID możesz zarejestrować się używając swojego konta ORCID. W tym celu wybierz przycisk Zarejestruj/zaloguj przez ORCID.

Po zalogowaniu, na swoim koncie możesz uzupełnić lub dokonywać zmian swoich danych osobowych. Aby edytować konto wybierz Wyświetl profil. Jeżeli chcesz współpracować z czasopismem jako recenzent, kliknij kartę Role i zaznacz dodatkowo funkcję Recenzent.

W dziale Powiadomienia RSS w ustawieniach konta użytkownika możesz zaznaczyć akcje, o których chcesz być informowany np. o publikacji nowego numeru, modyfikacji wprowadzonych przez Ciebie metadanych czy nowej recenzji. Odznaczenie tego pola spowoduje, że nie będziesz informowany o powyższych akcjach.

 

Przesłanie tekstu

Aby przesłać swój tekst do czasopisma w dziale Moje zgłoszenia wybierz przycisk Nowe zgłoszenie.

Etap zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków:

W kroku pierwszym wybierz język w jakim napisany jest przesyłany tekst; zatwierdź, że spełnia on podstawowe wymagania redakcyjne; możesz napisać wiadomość dla redaktora; musisz również zaakceptować Politykę prywatności. Następnie przejdź do kroku drugiego – wybierz przycisk Zapisz i kontynuuj.

W kroku drugim załącz plik z tekstem (wybierz rodzaj przesyłanego tekstu np. tekst artykuły), następnie załącz plik; sprawdź poprawność załączonego pliku; w dziale potwierdź możesz dołączyć dodatkowe pliki (np. zdjęcia, wykresy, wyniki badań itp.). Zakończ przesyłanie tekstu potwierdzając przyciskiem Zakończ i kontynuuj.

W kroku trzecim Wprowadź metadane (dane możesz uzupełnić również w innym języku), wpisz: tytuł artykułu; abstrakt; słowa kluczowe; język publikacji; uzupełnij dane ewentualnych współautorów (Twoje dane system pobiera z procesu rejestracji, dlatego pamiętaj, aby uzupełnić swój profil); w ostatnim polu wprowadź bibliografię załącznikową. Następnie przejdź do następnego etapu – wybierz przycisk Zakończ i kontynuuj.

W kroku czwartym potwierdź zgłoszenie klikając na przycisk:W momencie zatwierdzenia przesyłanego tekstu Redaktorzy czasopisma zostają poinformowani o Twoim zgłoszeniu. Na Twój adres e-mail zostanie również wysłane potwierdzenie zgłoszenia. Oczekuj na kontakt ze strony redakcji, która poinformuje Cię o decyzji dotyczącej Twojego zgłoszenia.

 

Proces recenzji

Do etapów prac nad Twoim tekstem zaliczamy etap recenzji, korekty i realizacji. Logując się do systemu i wybierając Twoje zgłoszenie uzyskujesz dostęp do poniższego menu.

Jeżeli redaktor prowadzący będzie chciał skontaktować się z Tobą zanim przekaże zgłoszenie do recenzji, otrzymasz informację na swoją skrzynkę pocztową. Informacja ta będzie również dostępna po zalogowaniu na platformie czasopism w dziale Zgłoszenia, w sekcji Dyskusja przed recenzją.

Jeżeli chcesz odpowiedzieć na zapytanie redaktora prowadzącego wybierz opcję Dodaj dyskusję, oznacz odbiorcę, napisz wiadomość i wyślij.


Po zakończeniu recenzji na Twój adres e-mail otrzymasz powiadomienie zawierające decyzję podjętą przez redakcję. Kliknij w link przesłany w treści wiadomości, zaloguj się do systemu, zapoznaj się z formularzami recenzji oraz w sekcji Pliki recenzenta sprawdź czy zostały załączone także pliki Twojego tekstu z wprowadzonymi uwagami recenzentów. Takie pliki możesz pobrać i zapisać na swoim nośniku.

Jeżeli redaktor prowadzący rekomenduje naniesienie poprawek w Twoim tekście (zgodnie z wytycznymi recenzentów), dokonaj korekty w dokumencie, a następnie wgraj go do systemu w dziale Recenzja, w sekcji Wersje tekstu poprawione przez autora.

W momencie załączenia tekstu z Twoimi poprawkami redaktor prowadzący otrzyma komunikat na swoją skrzynkę e-mail. Jeżeli zatwierdzi zmiany i nie będzie wymagana druga runda recenzji otrzymasz informację o przyjęciu tekstu do dalszych prac redakcyjnych, a tekst trafi do działu Korekty.

 

Proces korekty

Redaktor techniczny (korektor) będzie kontaktował się z Tobą w celu zatwierdzenia tekstu poprawionego stylistycznie. Wszystkie uwagi i ewentualne wersje pliku do zatwierdzenia otrzymasz w dziale Korekta , w sekcji Dyskusja w trakcie korekty.

Po zatwierdzeniu ostatecznej wersji Twój tekst trafi do działu Realizacji.

 

Proces realizacji

Specjalista DTP wprowadzi odpowiedni, zgodny z polityką wydawniczą czasopisma szablon tekstu oraz paginację. Dokonana zostanie także ostateczna korekta techniczna na nieedytowalnym pliku PDF. Korektor może skonsultować z Tobą ostateczny zapis i strukturę artykułu. Podobnie jak w procesie korekty o wszystkich komunikatach będziesz informowany w dziale Realizacji, w sekcji Dyskusja w trakcie realizacji, a alerty będą przesyłane na Twoje konto pocztowe.