Call for Articles

 

The "Polish-German Annual" is published by the Department of German Studies of the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw since 1992. Initially, the editor-in-chief was prof. dr hab. Jerzy Holzer, and currently this position is held by prof. dr hab. Piotr Madajczyk.

 

In 2021, we celebrate the 30th anniversary of the Polish-German Treaty of Good Neighbourship and Friendly Cooperation signed on June 17, 1991. It was preceded by a border treaty, thanks to which the Polish-German border ceased to be an irritating problem that hindered normal relations. The treaty of 1991, signed by two democratic and sovereign states, symbolizes a new era in Polish-German relations. It was not and is not free from tensions, because the interests of both countries are not always compatible. The two societies are quite different, for instance in the matters of different attitudes towards Russia, the United States and the problem of migration. However, the attitude towards cooperation is dominant, supported by the membership of both countries in the European Union and NATO. It is understandable that we want to devote the next issue of the Polish-German Annual to the reflection on the treaty and on thirty years of economic, political, social and cultural contacts. Thirty years is a long period in which a new generation has grown up, some problems have passed into history, new ones have appeared. We invite you to submit texts focused on historical, political and sociological issues, while remaining open for other topics as well.

Regardless of the topic described above, the Editorial Board invites you to submit texts on current issues of Polish-German relations, as well as the internal and foreign policy of Germany and Austria.


The deadline for sending texts to issue 29 is 30 November 2020!

The rules for publishing articles and reviews in the "Polish-German Annual" can be found on the Annual's website in the About journal tab, after clicking on Submit text. See Guidelines for authors.

Contact to the editorial office: rocznik@isppan.waw.pl


Editors of the Polish-German Annual

Zapraszamy do składania artykułów do Rocznika Polsko-Niemieckiego 2021, nr 29

2020-06-09

Szanowni Państwo,

w 2021 r. obchodzimy 30-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. Poprzedziło go zawarcie traktatu granicznego, dzięki któremu polsko-niemiecka granica przestała być jątrzącym problemem, utrudniającym normalne stosunki. Traktat z 1991 r., zawarty przez dwa demokratyczne i suwerenne państwa, symbolizuje nową epokę w polsko-niemieckich relacjach. Nie była i nie jest ona wolna od napięć, bo interesy obu państw nie zawsze są zgodne, a oba społeczeństwa dość różne, by wspomnieć odmienny stosunek do Rosji, Stanów Zjednoczonych i problemu migracji. Dominuje jednak nastawienie na współpracę, podbudowane członkostwem obydwu państw w Unii Europejskiej i NATO. Zrozumiałe stąd, że kolejny numer „Rocznika Polsko-Niemieckiego” chcemy poświęcić refleksji nad traktatem i trzydziestu latami kontaktów: ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych. Trzydzieści lat stanowi długi okres, w którym dorosło już nowe pokolenie, niektóre problemy przeszły do historii, pojawiły się nowe. Zapraszamy do nadsyłania tekstów, jak zwykle dotyczących szczególnie zagadnień historycznych, politologicznych i socjologicznych, jednakże z otwartością na inne propozycje.

Niezależnie od opisanych powyżej zagadnień Redakcja zaprasza do nadsyłania tekstów dotyczących aktualnych zagadnień relacji polsko-niemieckich, oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz Austrii.

Termin nadsyłania tekstów do numeru 29 upływa 30 XI 2020 r.!

Zasady publikowania artykułów i recenzji w „Roczniku Polsko-Niemieckim” znajdziecie Państwo na stronie internetowej Rocznika w zakładce O czasopiśmie, po kliknięciu na Zgłoś tekst. Patrz Wytyczne dla autorów..

Kontakt do Redakcji: rocznik@isppan.waw.pl

Redakcja Rocznika Polsko-Niemieckiego