Serdecznie zapraszamy do składania swoich artykułów do nowego przyszłorocznego numeru Rocznika Polsko-Niemieckiego 2023, nr 31.

Termin przesyłania abstraktów: 1 czerwca 2022

Termin przesyłania gotowych tekstów: 1 grudnia 2022

 

Call for Articles

Procesy migracyjne i mobilność w XXI wieku w Europie i na świecie dotyczą wielu aspektów życia grupowego i jednostkowego: ekonomicznych, społecznych, kulturowych, prawnych, politycznych, związanych z bezpieczeństwem itd. Są to wielowymiarowe procesy, łączące się z globalnymi transformacjami, zmianami politycznymi, technologicznymi oraz świadomościowymi. W miarę pogłębiania się procesów globalizacji te przemiany w coraz większym stopniu kształtują interakcje społeczne – w miejscach pracy, w relacjach społecznych i rodzinnych. Niemcy, Austria i Szwajcaria posiadają w kwestiach migracji, uchodźstwa i mobilności swoje doświadczenia, mniej lub bardziej wypracowane polityki, zasady postępowania i z nimi związane sukcesy i porażki. Szwajcaria obejmuje wprawdzie kilka narodowości, ale jej istotna część jest niemieckojęzyczna.

Wiek XX, określany wiekiem migracji, był pod tym względem osobliwy zwłaszcza dla Niemiec, które w kolejnych dekadach doświadczyły wielkich fal migracji, także z Polski, stając się żywiołowym laboratorium praktyk społecznych. W XXI wieku nasilone fale migracyjne w kierunku Niemiec (ale też np. do Austrii) miały miejsce od 2013-2014 r. w związku z kryzysem uchodźczym, wywołanym Arabską Wiosną zapoczątkowaną w 2010 r. w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, protestami Euromajdanu w Ukrainie – głównie Kijowie – w 2013-2014 r. (Ukraińska Wiosna), aneksją Krymu i agresją militarną Federacji Rosyjskiej w południowo-wschodniej Ukrainie w 2014 r. W wyniku ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę, trwającego od 24 lutego 2022 r., uchodźcy z Ukrainy szukają także schronienia w Niemczech i w pozostałych krajach niemieckojęzycznych. Ponadto trwałym zjawiskiem jest mobilność i wewnątrzunijne migracje do i z krajów niemieckojęzycznych.

Ruchy migracyjne w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku wymusiły zmianę paradygmatów w polityce migracyjnej i integracyjnej wyżej wymienionych krajów, stały się także obiektem ożywionych dyskusji i sporów politycznych, medialnych i środowiskowych. Coraz bardziej istotnym partnerem kształtowania polityki migracyjnej i integracyjnej stają się organizacje pozarządowe i imigranckie.

 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów w języku polskim, niemieckim lub angielskim, mieszczących się w zakresie tematycznym socjologii, politologii a także historii najnowszej, jak również z innych dyscyplin naukowych.

 

Możliwe tematy obejmują procesy migracyjne w XXI w. w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych, ale nie ograniczają się do:

 

 • ruchów migracyjnych do Niemiec i krajów niemieckojęzycznych – od imigracji, przez uchodźstwo, po emigrację i powrót (i związanych z nimi motywów i konsekwencji),
 • procesów integracji i dezintegracji w obszarze migracji,
 • problematyki uchodźców (sytuacja i ochrona uchodźców, procedury azylowe, programy przyjmowania uchodźców), zarządzania danymi w procedurze azylowej, badania traumy wojennej (doświadczenia i konsekwencje),
 • badania mobilności migrantów i uchodźców o różnym statusie społeczno-kulturowym, prawnym i ekonomicznym: pracowników wykwalifikowanych, nieakademickich pracowników wykwalifikowanych, długoterminowych migrantów o nieuregulowanym statusie, studentów zagranicznych, późnych przesiedleńców (Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler),
 • studia kobiece w obszarze migracji, uchodźstwa i integracji,
 • studia nad tożsamością imigrantów, transferem i transmisją języka, kultury i tradycji, badania małżeństw mieszanych,
 • badania nad wpływem migracji dla krajów pochodzenia i przyjmujących,
 • dezinformacja, fake newsy w tematyce migracyjnej i integracyjnej,
 • badania potencjału społeczności imigranckich, działania imigrantów na styku migracji i rozwoju, studia przypadku tzw. dobrych praktyk,
 • badania migranckich sieci społecznościowych oraz roli i aktywności organizacji imigranckich,
 • czynniki przyciągające (Pull Factor) i czynniki odpychające (Push Factor) migrantów przy wyborze Niemiec i pozostałych krajów niemieckojęzycznych jako kraju pobytu,
 • polityki integracyjne różnego szczebla,
 • życie muzułmanów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii - analiza codziennych praktyk religijnych, aspektów integracji, codziennych doświadczeń czy postrzeganej dyskryminacji oraz współżycia z osobami innego pochodzenia i wyznania,
 • kwestie włączania, wykluczania, wyobcowania, dyskryminacji, doświadczanie rasizmu i emocjonalne strategie radzenia sobie z nimi,
 • czas wolny migrantów,
 • rola kościołów, związków wyznaniowych i organizacji charytatywnych w integracji,
 • rola instytucji kultury i sztuki w procesie integracji.

 

 

Call for Articles

2021-07-20

Szanowni Państwo,

przystępujemy do prac nad kolejnym numerem "Rocznika Polsko-Niemieckiego" 2022, nr 30. Nie będzie on miał ściśle tematycznego charakteru, chociaż rok 2021 niewątpliwie skłania do poświęcenia szczególnej uwagi pewnym zagadnieniom. Przede wszystkim minęło 30 lat od zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.  Osoby, które nie miały możliwości uczestniczenia w konferencji Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, a chciałyby podzielić się swoimi refleksjami o osiągnięciach i trudnościach minionych trzydziestu lat, aktualnych stosunkach i wyzwaniach na przyszłość, prosimy o nadsyłanie artykułów. Rok 1921 przypomina także o innym, tak odmiennym, okresie stosunków polsko-niemieckich, czyli zakończeniu I wojny światowej i powstaniach śląskich.  Niezależnie od tych historycznych odniesień koniec tego roku przyniesie ważne zmiany na niemieckiej scenie politycznej, wraz z wyborami parlamentarnymi we wrześniu oraz końcem epoki kanclerz Angeli Merkel. Nowy lub nowa kanclerz Niemiec stanie przed trudnymi wyzwaniami na arenie międzynarodowej, by wspomnieć - poza Unią Europejską i pandemią - relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 7 listopada 2021 roku. Informacje dotyczące ich przygotowania znajdą Państwo na stronie http://www.rocznikpolskoniemiecki.pl/.