Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Informacje i wskazówki dla autorów: pobierz PDF.

Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej (format *.doc., *.docx, *.rtf) przesyłane na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl
Przesyłając artykuł do Redakcji autor oświadcza, że tekst jest jego oryginalnym dziełem a udział osób trzecich w powstaniu tekstu został w adekwatnej formie odnotowany. Ponadto, autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany w języku polskim lub obcym oraz że nie został złożony do druku w żadnym innym czasopiśmie (wydawnictwie).
Należy podać stopień/ tytuł naukowy, afiliację zawodową, adres pocztowy, mailowy i numer telefonu kontaktowego.
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (ok. 1 arkusza) wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12, w przypisach 10). Do tekstu powinna być dołączona bibliografia.
Do tekstu powinno być dołączone streszczenie (100-150 słów) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
Prosimy o stosowanie przypisów dolnych. Numer przypisu w tekście powinien znaleźć się przed znakiem przestankowym. Przykłady zapisu:
W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 51.

W. Materski, Od cara do „cara”…, s. 34.

A. Chojan, „Unia Europejska wobec politycznego i wojskowego wzrostu pozycji międzynarodowej Chin”, w: J.M. Fiszer (red.), Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, wydanie 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 138

T. Paszewski, „Unia Europejska i Chiny w nowym ładzie światowym”, w: J.M. Fiszer (red.), Unia Europejska – Chiny…, s. 316.

A. Z. Kamiński, B. Kamiński, „Regional Orders: Structural Sources of Europe’s Divide”, Studia Polityczne, tom 45, nr 3, 2017, s. 90.

Każdy artykuł jest recenzowany wg procedury double-blind review. Recenzji dokonują zewnętrzni eksperci posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
Autor otrzymuje jeden egzemplarz numeru czasopisma, w którym został zamieszczony jego artykuł.

Bezpieczeństwo

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.