Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


 1. Redakcja „Spraw Międzynarodowych” stale przyjmuje do oceny i ewentualnej publikacji oryginalne, niepublikowane wcześniej teksty naukowe oraz okresowo (z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem) ogłasza publicznie nabór tekstów do numerów tematycznych.
 2. Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły w wersji elektronicznej (formaty: *.doc, *.docx, *.rtf).
 3. Teksty należy zgłaszać za pomocą panelu redakcyjnego na stronie czasopisma lub przesłać na adres mailowy: sprawymiedzynarodowe@isppan.waw.pl.
 4. Przesyłając tekst do redakcji, autor oświadcza, że jest to jego oryginalne dzieło, a udział osób trzecich w jego powstaniu został odnotowany w adekwatnej formie. Ponadto autor oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany w języku polskim lub obcym oraz że nie został złożony do druku w innym czasopiśmie czy wydawnictwie.
 5. Należy podać stopień lub tytuł naukowy, numer ORCID, afiliację zawodową, adresy pocztowy i mailowy oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tys. znaków (1 arkusza) wraz z przypisami.
 7. Do tekstu należy dołączyć bibliografię oraz streszczenia (100–150 słów każde) i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim.
 8. Każdy artykuł recenzowany jest według procedury double-blind review przez zewnętrznych ekspertów mających co najmniej stopień doktora.
 9. Autor otrzymuje jeden egzemplarz numeru czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.
 10. W czasopiśmie obowiązują przypisy dolne. Numer przypisu w tekście powinien znaleźć się przed znakiem przestankowym. Przypisy należy przygotować według następujących schematów:

 

Monografia

W. Materski, Od cara do „cara”. Studium rosyjskiej polityki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2017, s. 51.

W kolejnych przywołaniach: W. Materski, Od cara..., s. 221.

 

Tekst opublikowany w ramach serii

S. Kardaś, Na rozdrożu. Aktualne problemy rosyjskiego sektora gazowego, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2017 (Prace OSW, 63), s. 44.

H. Kundnani, What is the liberal international order?, The German Marshall Fund of the United States, 2017 (Policy Essay, 17).

 

Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej

A. Chojan, Unia Europejska wobec politycznego i wojskowego wzrostu pozycji międzynarodowej Chin, [w:] Unia Europejska – Chiny. Dziś i w przyszłości, red. J.M. Fiszer, wyd. 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016, s. 138.

T. Paszewski, Unia Europejska i Chiny w nowym ładzie światowym, [w:] Unia Europejska – Chiny..., s. 316.

J.W. Taliaferro, S.E. Lobell, N.M. Ripsman, Introduction. Neoclassical realism, the state, and foreign policy, [w:] Neoclassical realism, the state, and foreign policy, ed. S.E. Lobell, N.M. Ripsman, J.W. Taliaferro, Cambridge University Press, New York 2009, s. 19.

 

Artykuł w czasopiśmie

S. Kardaś, Nord Stream 2 w polityce energetycznej Rosji, „Sprawy Międzynarodowe” 2018, t. 71, nr 4, s. 96–97.

L. Meskell, C. Liuzza, E. Bertacchini, D. Saccone, Multilateralism and UNESCO world heritage. Decision-making, states parties and political processes, „International Journal of Heritage Studies” 2015, vol. 21, issue 5, s. 423–440.

 

Internet

Strona internetowa

Niemcy: Rekordowa nadwyżka w handlu zagranicznym – niemal 253 mld euro, „Rzeczpospolita” [online], 9 II 2017 [dostęp: 17 V 2019]: <http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/170208928-Niemcy-Rekordowa-nadwyzka-w-handluzagranicznym---niemal-253-mld-euro.html>.

B. Smith-Meyer, Rutte declares eurozone budget dead, Macron hails its good health, „Politico” [online], 22 VI 2019 [dostęp: 21 IX 2019]: <https://www.politico.eu/article/rutte-declares-eurozone-budget-dead-macron-hails-its-good-health/>.

 

Dokument zamieszczony w sieci w formacie *.pdf, *.doc lub innym

Różnice kulturowe w międzynarodowych relacjach biznesowych, Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017, s. 236: <https://www.msz.gov.pl/resource/3ee4088d-6283-4db6-b04d-f49db82a6e3e:JCR> [dostęp: 17 X 2019].