Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 71 Nr 1 (2018): Polska – Ukraina: partnerstwo i historia

Historia i polityka

Instytucje i mechanizmy polskiego i ukraińskiego systemu politycznego. Analiza porównawcza

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2018.71.1.09
Przesłane: 12 stycznia 2020
Opublikowane: 30.03.2018

Abstrakt

The aim of the study is to compare selected elements of the political systems of the Republic of Poland and Ukraine in both structural and functional terms. The subject of the study is the genesis and direction of systemic changes, the specifi city of governmental systems, mechanisms of political rivalry and its main actors, i.e. political parties. The analysis shows that systemic solutions in Poland were characterised by greater stability, attachment to the principles of the rule of law and democratic values. In the political system of Ukraine there was quite a large dynamic of change in this area. These changes were instrumental to a greater degree than in Poland and subordinated to preferences that were dominant in particular periods.

Bibliografia

 1. Avioutskii V., Aksamitne rewolucje, przeł. A. Czarnacka, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 2. Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987−2004), Arboretum, Wrocław 2006.
 3. Carothers T., The End of the Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, nr 13.
 4. Chodakiewicz J.M., Międzymorze, 3S Media: Fundacja Niezależny Zespół Badawczy, Warszawa 2016.
 5. Donaj Ł., Współczesny kryzys społeczno-polityczny na Ukrainie jako przykład cykliczności (chroniczności?) procesów politycznych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3.
 6. Dudek A., Historia polityczna Polski (1989−2012), Znak, Warszawa 2013.
 7. Dudek D. (oprac.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2007.
 8. Fedorowicz K., „Pomarańczowa rewolucja” na Ukrainie – czas realizacji wyborczych deklaracji, w: A. Furier (red.), „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, Pedagogium, Szczecin 2006.
 9. Fedorowicz K., Transformacja systemowa na Ukrainie – etap przejściowy czy nowy model państwa, w: T. Wallas (red.), Od totalitaryzmu do demokracji. Wybrane problemy okresu przemian, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 10. Fedorowicz K., Ukraińskie rewolucje a parlamentaryzm, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, z. 2.
 11. Glajcar R., Migalski M. (red.), Prezydent w Polsce po 1989 r. Studium politologiczne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 12. Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.
 13. Hurska-Kowalczyk L., Ewolucja form rządów na Ukrainie, w: L. Hurska-Kowalczyk (red.), Dylematy rozwoju Ukrainy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 14. Kasjanow G., Ukraina 1991−2007. Narisi nowimnoj istorii, Kiiw 2008.
 15. Kieżun W., Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013, passim.
 16. Lipset S.M., Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, „American Political Science Review” 1959, nr 53.
 17. Łuczak A., Porozumienie przy „Okrągłym Stole”, w: K. Leszczyńska (red.), Rzeczpospolita Polska 1989−2009. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 18. Michalak B., Mieszane systemy wyborcze: cele, rozwiązania, konsekwencje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 19. Mojak R., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle nowej Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11−12.
 20. Olechno A., Instytucja Prezydenta w systemie konstytucyjnych organów Ukrainy (1996−2005), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 21. Olszański T.A., Partia Swoboda – nowa jakość na ukraińskiej prawicy, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2011; <http://www.osw.waw.pl>.
 22. Olszański T.A., Sąd Konstytucyjny przywraca system prezydencki na Ukrainie, Ośrodek Studiów Wschodnich, 2010; <http://www.osw.waw.pl>.
 23. Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 24. Rakowska A., Skotnicki K., Konstytucja RP na tle innych obowiązujących Ustaw zasadniczych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
 25. Sielski J., Czynniki zmian polskiego systemu partyjnego po 1989 r., w: K. Kowalczyk, Ł. Tomczak (red.), Partie i system partyjny RP, stan i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 26. Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 27. Sokół W., Partie na arenie parlamentarnej i gabinetowej, w: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 28. Sokół W., Partie polityczne i system partyjny w Polsce w latach 1991−2001, w: W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
 29. Sokół W., Zmiany w systemie partyjnym III Rzeczypospolitej, w: D. Plecka (red.), Demokracja w Polsce po 2007 roku, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych w Katowicach, Katowice 2014.
 30. Stelmach A., Legalność zmiany władzy na Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, vol. 4.
 31. Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
 32. Zieliński E., System konstytucyjny Ukrainy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.

Downloads

Download data is not yet available.