Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Załączony plik z tekstem jest zanonimizowany(!) zatem nie zawiera danych, które mogłyby wskazać tożsamość autora tekstu.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.


Proszę załączyć dwa pliki: 

Plik pierwszy zawierający zanonimizowany tekst, którego nazwa jest tożsama z tytułem artykułu. 

Plik drugi, o nazwie "metadane", który ma zawierać: Imię i nazwisko autora tekstu wraz z notką biograficzną oraz numerem ORCID, abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe (pl,eng), bibliografię, a także dane teleadresowe.

 

- materiały do „Civitas” nie powinny przekraczać 35 tysięcy znaków
- prosimy o dołączenie informacji o autorze, która nie przekracza 200 znaków (imię, nazwisko, adres domowy, adres instytucji), a także o dołączenie streszczenia w j. polskim i j. angielskim ( maksimum po 800 znaków każde)
- przygotowanie materiału przy użyciu edytora tekstu (preferowany edytor Word, rozszerzenie doc. lub docx.)
- czcionka Times New Roman, wielkość liter w tekście: 12, odstęp: 1,5, marginesy: 2,5
- przypisy klasyczne, na dole strony. Wzór poniżej:

a/ Książki
J. Szacki: Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 102.
A. Zieleniec (red.): Obywatelstwo europejskie. Rozważania, przekład P. Florjanowicz i in., Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2003.

b/ Artykuły w czasopismach
L. Strauss: Trzy fale nowożytności, przekład W. Madej, „Res Publica” 1988, nr 11, s. 10.
C. Schmitt: Pojęcie polityczności, w: idem: Teologia polityczna i inne pisma, przekład M.A. Cichocki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2000, s. 210.

c/ dzieła cytowane wcześniej
ibidem, s. 10.

d/ cytowanie stron internetowych
Karta Praw Podstawowych (www.kartaprawpodstawowych.org.pl)