Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady przyjmowania tekstu do publikacji

Teksty zgłoszone do publikacji w „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” podlegają wstępnej ocenie kolegium redakcyjnego lub redaktorki/redaktora numeru tematycznego.

Wynikiem tej oceny może być:

  • odrzucenie tekstu z powodu niespełniania standardów dotyczących konstrukcji artykułu, poziomu merytorycznego, języka, zasad etyki publikacyjnej lub z innych uzasadnionych powodów;
  • przekazanie tekstu do recenzji.

Wszystkie zgłoszenia, które przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny podlegają procedurze podwójnej ślepej recenzji, która przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy.

Do każdego tekstu wyznacza się nie mniej niż dwóch niezależnych recenzentów. Przez niezależność rozumie się brak wspólnej afiliacji, ścisłej współpracy naukowej, zależności służbowej lub relacji osobistych z autorkami/autorami.

Recenzja ma charakter zewnętrzny, co oznacza, że jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jednym z recenzentów może zostać członkini/członek Zespołu Redakcyjnego. Redaktor naczelna lub redaktor/ka tematyczny/tematyczna danego numeru nie mogą dokonywać recenzji tekstów. Do recenzowania mogą być zapraszane osoby, które wcześniej opublikowały artykuł w półroczniku „Civitas. Studia z Filozofii Polityki”.

W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, zespół redakcyjny lub redaktorka/redaktor tematyczna/tematyczny mogą – po wnikliwej dyskusji oceniającej tekst artykułu pod kątem recenzji - zadecydować o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bądź powołać trzeciego recenzenta.

Jeśli rekomendowano wprowadzenie znaczących zmian do tekstu i jego ponowną recenzję, do kolejnego etapu procesu recenzyjnego powołuje się dwie/dwóch recenzentki/recenzentów. Są to, w miarę możliwości, te same/ci sami recenzentki/recenzenci, które/którzy oceniali tekst na pierwszym etapie i które/którzy mają za zadanie przyjrzeć się zgodności zmian wprowadzonych przez autorki/autorów z rekomendacjami zawartymi w recenzjach. Jeśli nie jest możliwe zasięgnięcie opinii recenzentek/recenzentów z pierwszego etapu, tekst artykułu zostaje przekazany do oceny nowo wybranym recenzentkom/recenzentom posiadającym udokumentowane publikacjami w danym obszarze tematycznym kompetencje do oceny manuskryptu.

Na podstawie uzyskanych recenzji Redakcja bądź redaktor/ka tematyczny/tematyczna numeru podejmuje decyzję o tym czy: (a) przesłać autorkom/autorom decyzję o odrzuceniu tekstu wraz z załączonym uzasadnieniem (stanowi je część lub całość recenzji oraz ewentualna dodatkowa opinia członkini/członka Redakcji),  (b) przesłać autorkom/autorom uwagi i listę niezbędnych zmian (chodzi zarówno o rekomendacje recenzentów, jak również dodatkowe rekomendacje samej Redakcji), które powinny zostać wprowadzone przed dalszym procedowaniem manuskryptu, (c) przesłać manuskrypt do oceny dodatkowej/dodatkowemu recenzentce/recenzentowi, (d) przyjąć manuskrypt do publikacji, informując o tym korespondującą/korespondującego autorkę/autora.

W przypadku odesłania autorom/autorkom uwag i listy wymaganych zmian, mają oni/one obowiązek odpowiedniego poprawienia artykułu lub ustosunkowania się do wszystkich otrzymanych uwag, zarzutów i sugestii.

Autorzy/autorki mają 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu może skutkować przesunięciem tekstu do kolejnego numeru bądź rezygnacją z publikacji.