Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Oświadczam, że składany artykuł jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem wymienionych w nim autorów i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (honorary authorship).
 • Oświadczam, że od dnia przyjęcia składanego artykułu do publikacji przekazuję „Civitas” na czas nieograniczony nieodpłatną licencję o światowym zasięgu w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.
 • Oświadczam, że pliki z artykułem zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez redakcję i nie zawierają informacji (w treści ani tytule czy nazwie pliku) pozwalających na rozpoznanie autora.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Proszę załączyć dwa pliki: 

Plik pierwszy zawierający zanonimizowany tekst, którego nazwa jest tożsama z tytułem artykułu. 

Plik drugi, o nazwie "metadane", który ma zawierać: Imię i nazwisko autora tekstu wraz z notką biograficzną oraz numerem ORCID, abstrakt w języku polskim oraz angielskim, słowa kluczowe (pl,eng), bibliografię, a także dane teleadresowe.

 

- materiały do „Civitas” nie powinny przekraczać 35 tysięcy znaków
- prosimy o dołączenie informacji o autorze, która nie przekracza 200 znaków (imię, nazwisko, adres domowy, adres instytucji), a także o dołączenie streszczenia w j. polskim i j. angielskim ( maksimum po 800 znaków każde)
- przygotowanie materiału przy użyciu edytora tekstu (preferowany edytor Word, rozszerzenie doc. lub docx.)
- czcionka Times New Roman, wielkość liter w tekście: 12, odstęp: 1,5, marginesy: 2,5
- przypisy klasyczne, na dole strony. Wzór poniżej:

Monografia

J. Haman, Demokracja, decyzje, wybory, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003, s. 15.

W kolejnych przywołaniach: J. Haman, Demokracja..., s. 246.

 

Tekst opublikowany w ramach serii

Y. Mounk, Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić, Kultura Liberalna, Warszawa 2019 (Biblioteka Kultury Liberalnej, 13), s. 114.

Understanding ethics and responsibilities in a globalizing world, ed. M.C.C. de Arruda, B. Rok, Springer International Publishing, 2016 (The International Society of Business, Economics, and Ethics Book Series, 5).

 

Artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej

M. Kassner, Czy socjaliści muszą przegrać? Rozważania na marginesie teorii strukturalnej zależności państwa od kapitału, [w:] Spory o kapitalizm, red. M. Tobiasz, J. Ziółkowski, Książka i Prasa, Warszawa 2022, s. 138.

J. Golinowski, Rekompozycje kapitalizmu – w stronę cyfrowego nadzoru, [w:] Spory o kapitalizm…, s. 32.

M. Festenstein, Truth and trust in democratic epistemology, [w:] Does truth matter? Democracy and public space, ed. R. Geenens, R. Tinnevelt, Springer Science, Business Media, 2009, s. 73.

 

Artykuł w czasopiśmie

E. Bińczyk, Planetarna myśl społeczna oraz wystudzanie wzrostu, „Studia Socjologiczne” 2022, t. 246, nr 3, s. 9–27.

C. Holst, A. Molander, Epistemic democracy and the role of experts, „Contemporary Political Theory” 2019, vol. 18, issue 4, s. 541–561.

 

Internet

Strona internetowa

Anna Maria Żukowska: Trzecia Droga zawiązała sojusz przeciwko kobietom, „Rzeczpospolita” [online], 15 III 2024 [dostęp: 16 III 2024]: <https://www.rp.pl/polityka/art40002631-anna-maria-zukowska-trzecia-droga-zawiazala-sojusz-przeciwko-kobietom>.

A.L. Chu, The free-speech debate is a trap, „Intelligencer” [online], 22 XII 2023 [dostęp: 16 III 2024]: <https://nymag.com/intelligencer/article/free-speech-debate-free-palestine.html>.

 

Dokument zamieszczony w sieci w formacie *.pdf, *.doc lub innym

Postawy mieszkańców małych miast wobec polityki, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2023, s. 3: <https://cbos.pl/PL/publikacje/fokusy/pliki/2023/fk_003_2023.pdf> [dostęp: 16 III 2024].

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy czasopism Czasopisma Naukowe ISP PAN…, działającej pod adresem http://czasopisma.isppan.waw.pl/ zwanej dalej „Platformą”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą przy ul. Polnej 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: PL5250008376, REGON: 006228247 zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
  1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
  2. redagowania treści;
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
  4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
  5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
  6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
  7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.
 2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
  • Imię
  • *Drugie imię
  • Nazwisko*
  • Login
  • *Płeć
  • Hasło (zaszyfrowane)
  • *Email*
  • ORCID iD
  • Strona WWW
  • Państwo*
  • Telefon
  • Fax
  • Afiliacja
  • Biografia
  • Data rejestracji
  • Ostatnia data zalogowania
  • Lokalizacja
  • Zainteresowania badawcze
  • Funkcja (rola) na Platformie
 3. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
 4. Podanie danych osobowych jest:
  1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie;
  2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
   1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów;
   2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu;
   3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
 5. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
 6. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
 7. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

III. Prawa użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach:
  1. Prawo dostępu do danych,
  2. Prawo do sprostowania danych,
  3. Prawo do bycia zapomnianym,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do złożenia sprzeciwu
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
 3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e‑mail: elizawieta@gmail.com

IV. Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO.
 4. Dane mogą być przekazywane:
  1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
  2. wydawcom systemów analitycznych Google Analytics, AddThis;
  3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
   • Google Scholar
   • Crossref Metadata Search
   • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
   • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
   • EBSCO
   • Bibliografia Geografii Polskiej
   • ICI Journals Master List
   • BazEkon
   • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
   • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane.

VI. Pliki cookie

 1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.