Parezja – o miejscu ujawniania prawdy w polityce


Abstrakt

The purpose of this article is to analyse the relationship – conceptualised by Michel Foucault – between politics (in the sense of a political game, governing or applying techniques of power) and truth. Here truth is understood in ontological terms (related to the moment of disclosure, revelation) rather than in linguistic and epistemological terms (related to the act of judgement). By outlining some mutual relations between politics and truth, the author tries to show how politics/power determines truth and how truth affects politics. He is particularly interested in parrhesia, which is a form of truth that has emancipatory or even revolutionary potential, i.e. it introduces a difference into the relations of power functioning at a given moment.


Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 23–101.

Foucault M., Etyka troski o siebie jako praktyka wolności, w: idem, Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki, tłum. K.M. Jaksender, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2013, s. 232–234.

Foucault M., Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France (1983–1984), Gallimard, Paris 2009, s. 113–143, 150–151.

Foucault M., Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1982–1983), Gallimard, Paris 2008, s. 61.

Foucault M., Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 168.

Foucault M., Polityczna funkcja intelektualisty, w: idem, Kim pan jest..., s. 245–246.

Foucault M., Rządzenie żywymi, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 21–41.

Foucault M., The Return of Morality, w: idem, Politics, Philosophy, Culture. Interviews and Other Writings 1977–1984, tłum. A. Sheridan i in., Routledge, London – New York 1990, s. 250. Idem: Powrót do moralności. Ostatni wywiad z Michelem Foucaultem (1926–1984), tłum. E. Radziwiłłowa, „Literatura na Świecie” 1985, nr 10.

Heidegger M., Gesamtausgabe, t. 9: Wegmarken, red. F.W. von Hermann, Verlag Klostermann, Frankfurt am Main 1976.

Heidegger M., O istocie prawdy, tłum. J. Filek, w: idem, Znaki drogi, tłum. S. Blandzi i in., Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1999, s. 72.

Rudnicki C., Michel Foucault „Rządzenie żywymi” – recenzja, http://machinamysli.org/michel-foucault-rzadzenie-zywymi-recenzja/ (dostęp: lipiec 2017).

Rymkiewicz W., Formy istnienia. Heidegger według Arystotelesa, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2015, m.in. s. 250 oraz 327–328.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Rudnicki, C. (2017). Parezja – o miejscu ujawniania prawdy w polityce. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 161-176. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.08

Cezary Rudnicki 
Uniwersytet Warszawski  Polska

Doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą etyce Siebie. Redaktor i współzałożyciel Machiny Myśli (http://machinamysli.org) – portalu internetowego popularyzującego filozofię.
Jest filozoficznym „systemowcem”, który nie cierpi specjalizacji – z tego powodu praktykuje naukowy „chaos”, czyli wielokierunkowe stawanie-się. Obecnie zajmuje się koncepcjami Fryderyka Nietzschego i Edwarda Abramowskiego.