Dwa rodzaje państwa w filozofii świętego Augustyna – wokół sensu kryterium różnicującego


Abstrakt

The author discusses two cities as interpreted by St. Augustine, the Doctor of the Church. While the first one, which Augustine personally experienced on the example of the fall of the Roman Empire, is temporal, the second is located in the nether world. However, we can experience the blessings of the latter here and now provided that we live according to the word of God, i.e. in a Christian manner. The author uses the example of Rome and its earthly glories and refers to the history of the Hebrew kingdoms described in the Bible to outline various contexts of this dichotomy. He presents a critique of Roman polytheism, classified by Augustine as a false religion, and shows the profound political, social and historical significance of his teaching about the two cities. He concludes that St. Augustine’s teaching remains up-to-date in the present-day world.


Fortin E.L., Św. Augustyn, w: Historia filozofii politycznej. Podręcznik, red. L. Strauss, J. Cropsey, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2010, s. 191–192.

Gilson E., Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak, Wydawnictwo Pax, Warszawa 1953, s. 228.

Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 83–84.

Kasia A., Św. Augustyn, Wiedza Powszechna, Warszawa 1960, s.

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 154–167.

MacIntyre A., Bóg – filozofia – uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2013, s. 43.

Piasecki B., Przedmowa, w: E. Gilson, Wprowadzenie…, s. VIII.

Piekarski R., Cnoty chrześcijańskie przeciw rzymskim cnotom republikańskim. Państwo a Kościół wedle św. Augustyna, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 1999, nr 3, s. 163.

Św. Augustyn, Państwo Boże, tłum. W. Kubicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998, s. 768.

Św. Augustyn, Solilokwia, w: idem, Dialogi filozoficzne, tłum. K. Augustyniak i in., Znak, Kraków 1999, s. 244.

Św. Augustyn, O wolnej woli, w: idem, Dialogi filozoficzne..., s. 501–506.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 195.

Voegelin E., Nowa nauka polityki, tłum. P. Śpiewak, Fundacja Aletheia, Warszawa 1992, s. 114.

Wilken R.L., Duch myśli wczesnochrześcijańskiej. W poszukiwaniu oblicza Boga, tłum. D. Waszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 127.

Pobierz

Opublikowane : 2017-06-30


Graban, M. (2017). Dwa rodzaje państwa w filozofii świętego Augustyna – wokół sensu kryterium różnicującego. Civitas. Studia Z Filozofii Polityki, 20, 177-198. https://doi.org/10.35757/CIV.2017.20.09

Michał Graban 

Doktor nauk politycznych, autor książki Gdynia wobec przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku. Ewolucja czynników rozwojowych miasta (2012). Specjalizuje się w problematyce historii idei, współczesnych przeobrażeń cywilizacyjnych oraz tożsamości lokalnej. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.