Dla recenzentów

Procedura Recenzowania:
Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011 r.

(Formularz w załączniku)

Najważniejsze zasady recenzowania:
- Autor/autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania,
- Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma,
- Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów,
- Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego wytwór,
- Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w uczelni wydającej czasopismo) ekspertów,
- Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu,
- Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją,
- Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta,
- Recenzent –po poprawkach- ponownie opiniuje tekst,
- Korespondencja prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.