O czasopiśmie

„Studia Polityczne” to renomowany periodyk naukowy, w którym od 1992 roku, a więc już przeszło dwadzieścia pięć lat, publikowane są artykuły z szeroko rozumianych nauk o polityce, recenzje ważnych pozycji książkowych oraz dyskusje redakcyjne. Pismo jest miejscem swobodnego dyskursu polskiego środowiska politologicznego. Jest otwarte na wszystkie środowiska zajmujące się w Polsce naukami o polityce i zamieszcza na swych łamach teksty autorów z różnych ośrodków badawczych, w tym także zagranicznych. Na łamach „Studiów Politycznych” debiutowało już wielu cenionych autorów.
Od 2014 „Studia Polityczne” są kwartalnikiem, wydawcą jest Instytut Studiów Politycznych PAN.
Merytoryczną i ideową pieczę nad „Studiami Politycznymi” sprawuje Zespół Redakcyjny, w którym zasiadają znani przedstawiciele nauki. Wszystkie artykuły są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny.

Cel i zakres tematyczny czasopisma
Celem przyświecającym powstaniu „Studiów Politycznych”, nadal realizowanym, jest krytyczny i otwarty dyskurs, który nikogo nie wyklucza i nikogo nie preferuje, jeżeli dzieło jego myśli odpowiada standardom dobrej roboty naukowej. W ten sposób możemy, choćby skromnie, przyczynić się do rozwoju kultury politycznej polskiego społeczeństwa. „Zapraszamy na nasze łamy – pisał w 1992 roku ówczesny redaktor naczelny „Studiów Politycznych” Wojtek Lamentowicz – autorów wszystkich orientacji metodologicznych i ideowych, wszystkich generacji i środowisk naukowych. „Studia Polityczne” chcą być miejscem spotkania różnych tradycji i wielu dyscyplin naukowych, które interesują się politycznym aspektem ludzkiego życia. Chcemy być miejscem otwartym na wszystkie gałęzie wiedzy o człowieku i społeczeństwie, o ile mają coś ważnego do powiedzenia o tym, co jest związane z polityką. Spór poznawczy, bez którego trudny byłby postęp wiedzy, nie jest i nie powinien być sporem politycznym”.