Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

„Studia Polityczne” przyjmują tylko oryginalne artykuły naukowe, które nie były wcześniej publikowane.
Artykuł (w pliku OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfec) powinien mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami nie licząc streszczenia, słów kluczowych i bibliografii) oraz przypisy dolne.
W osobnych plikach WORD proszę przesłać: streszczenie wraz ze słowami kluczowymi oraz bibliografię.
Artykuł oraz załączniki prosimy przesłać w wersji elektronicznej logując się na stronie lub na adres redakcji.

Bibliografię prosimy formułować w porządku alfabetycznym, zgodnie z zasadami stylu bibliograficznego Chicago wg. wzorów:

 • książka: Autor Nazwisko, Imię, Tytuł książki, Miejsce publikacji, Wydawca, Rok. [np. Weber Max, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.];

 • rozdział w książce: Nazwisko, Imię, Tytuł rozdziału, w: Imię, Nazwisko (red.), Tytuł książki, Miejsce publikacji, Wydawca, Rok, Strony. [np. Szacki Jerzy, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, Warszawa, PWN, 1995, s. 11-25];

 • artykuł naukowy: Autor Nazwisko, Imię, "Tytuł artykułu", Tytuł czasopisma, Numer tomu, Numer wydania, Data publikacji, Numer(y), Strony. [np. Nowak Stefan, , System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4, 1979, s. 58-78.];

 • w przypadku źródeł internetowych podajemy bezpośredni adres strony wraz z informacją w nawiasie kwadratowym nt. daty dostępu.

 

Autor jest zobowiązany podać: afiliacje zawodową, ORCID, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.

Prosimy także o wypełnienie i przesłanie pocztą oświadczenia, które znajduje się poniżej.

 

Wytyczne dla autorów recenzji

„Studia Polityczne” przyjmują do druku wyłącznie recenzje prac naukowych. Wskazany jest wcześniejszy kontakt z Redakcją w celu uzgodnienia autora i tytułu książki do recenzji, co pozwoli autorowi recenzji uzyskać zapewnienie, że nie jest ona przygotowywana lub napisana przez inna osobę. Książka wybrana do recenzji nie powinna być starsza niż dwa lata od daty opublikowania. Objętość recenzji nie powinna przekraczać połowy arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków. U góry pierwszej strony recenzja powinna zawierać pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki. Jedna recenzja może dotyczyć kilku prac tego samego autora lub podobnej tematyki. Recenzja musi zawierać stosunek własny autora do recenzowanej pracy (pochwałę lub krytykę – inaczej jest to omówienie książki) i wnioski dla czytelnika (co książka wnosi nowego w swojej dziedzinie, ocenę aparatu naukowego, bibliografii, podkreślenie załączenia lub braku indeksów, ilustracji, tabel itp.). Recenzja oceniać może też pracę wydawnictwa (pracę korekty, redaktora, grafika itd.). Recenzja (najlepiej na końcu) musi zawierać pełne dane o autorze recenzji (imię nazwisko, tytuł naukowy, adres, afiliację zawodową, e-mail lub/i telefony).

Oświadczenie dla autorów

Myśl polityczna

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy czasopism Czasopisma Naukowe ISP PAN…, działającej pod adresem http://czasopisma.isppan.waw.pl/ zwanej dalej „Platformą”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą przy ul. Polnej 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: PL5250008376, REGON: 006228247 zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
  1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
  2. redagowania treści;
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
  4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
  5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
  6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
  7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.
 2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
  • Imię
  • *Drugie imię
  • Nazwisko*
  • Login
  • *Płeć
  • Hasło (zaszyfrowane)
  • *Email*
  • ORCID iD
  • Strona WWW
  • Państwo*
  • Telefon
  • Fax
  • Afiliacja
  • Biografia
  • Data rejestracji
  • Ostatnia data zalogowania
  • Lokalizacja
  • Zainteresowania badawcze
  • Funkcja (rola) na Platformie
 3. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
 4. Podanie danych osobowych jest:
  1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie;
  2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
   1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów;
   2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu;
   3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
 5. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
 6. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
 7. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

III. Prawa użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach:
  1. Prawo dostępu do danych,
  2. Prawo do sprostowania danych,
  3. Prawo do bycia zapomnianym,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do złożenia sprzeciwu
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
 3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e‑mail: elizawieta@gmail.com

IV. Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO.
 4. Dane mogą być przekazywane:
  1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
  2. wydawcom systemów analitycznych Google Analytics, AddThis;
  3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
   • Google Scholar
   • Crossref Metadata Search
   • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
   • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
   • EBSCO
   • Bibliografia Geografii Polskiej
   • ICI Journals Master List
   • BazEkon
   • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
   • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane.

VI. Pliki cookie

 1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.