Trauma postkomunizmu na Ukrainie


Abstrakt

The article aims to analyse the trauma of post-communism, which emerged among the citizens of Ukraine upon the collapse of the Soviet Union. The unstructured interview method was used to conduct the research into the trauma of post-communism. The research was conducted within the whole territory of Ukraine, including the uncontrolled territories. The results of the analyses show that the collapse of the Soviet Union was a significant source of trauma in terms of the extent and force of the negative consequences of transformations. The initial trauma, which was of a culture-related nature and connected with the disappearance of the Soviet man, emerged. The economic shock had a strong impact on the lives of individuals. Inflation, the introduction of so-called coupons, the deregulation of energy prices, privatisation, and an increase in crime are only some of the sources of trauma which have led to the pathology of social subjectivity. Negative emotions, which are now observed in Ukrainian society, appeared together with the changes.


Aarelaid-Tart A., Cultural trauma and life stories, Gummerus Printing, Vaajakoski 2006.

Aarelaid-Tart A., Tieorija kulturnoj trawmy (opyt Estonii), „Socyołogiczeskije issledowanija” 2004, nr 10, s. 63–72.

Abbott P., Cultural Trauma and Social Quality in Post–Soviet Moldova and Belarus, „East European Politics and Societies” 2007, nr 2, s. 219––258.

Abbott P., Sapsford R., Life-Satisfaction in Post-Soviet Russia and Ukraine, „Journal of Happiness Studies” 2006, nr 7, s. 251–287.

Abbott P., Cultural Trauma and Social Quality in Post–Soviet Moldova and Belarus, „East European Politics and Societies” 2007, nr 2, s. 219–258.

Aleksandrova, M.V., Kolektiwіzacіia jak kulturna trawma, „Kultura Ukraї-ni” 2016, nr 52, s. 232–241.

Aleksijewicz S., Czasy Secondhand, Czarne, Wołowiec 2015.

Alexander J.C., Znaczenia społeczne, przeł. S. Burdziej, J. Gądecki, Kraków 2010. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2002.

Berend I.T., Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej, przeł. J. Gilewicz, Kraków 2011.

Berezdećka Ł.W., Sproba analizu wijśkowoho konfliktu na schodi Ukraji-ny w płoszczyni trawmatycznych teorij, „Politołohija. Sociołohija. Prawo: zbirnyk naukowych prać” 2017, nr 1/2, s. 84–91.

Daniłow A.H.,Transformacyja postsowietskogo obszczestwa: kontury nowogo mira, „Międzynarodowy Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 2, s. 167–215.

Długosz P., Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Kraków 2007.

Durkheim È., Samobójstwo, przeł. K. Wakar, Warszawa 2011.

Freud S., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 2005.

Gudkow Ł.D., Paradoksy izuczenija socyalnoj struktury w Rossii, „Istoriczeskaja i socyalno-obrazowatielnaja mysl” 2016, nr 8, s. 207–224.

Hobfoll S., Stres, kultura i społeczność, przeł. M. Kacmajor, Gdańsk 2006.

Jemieljanowa T.P., Kulturnaja trawma: socyalno-psichołogiczeskije aspiekty, Matieriały itogowoj naucznoj konfieriencyi Institutapsichołogii RAN, Moscov 2008.

Kaśianow H. Ukrajina 1991–2007. Narysy nowitńioji istoriji, Київ 2008.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2012.

Lewaszow W.K., Triewogi obszczestwa i dowierije k gosudarstwiennym in-stitutam, „Monitoring obszczestwiennogo mnienija: ekonomiczeskije isocyalnyje pieriemieny” 2005, nr 4, s. 28–35.

Peczyn Ju.W., Proszczenye kak terapyja kulturnoj trawmы, „Sybyrskyj pedahohyczeskyj żurnał” 2014, nr 1.

Red'kina H., Psychołohicznyjtyp radianśkyj ukrajineć ta joho ewolucija w postradianśkomu prostori, „Naukowi zapysky” [Instytutu politycznych ietnonacionalnych doslidżeń im. I.F. Kurasa NAN Ukrajiny] 2007, nr 36, 386–395.

Simonian R.Ch., Rieformy 1990-ch godow i sowriemiennaja socyalnaja struktura rossijskogo obszczestwa (k20-letijuekonomiczeskich rieform), „Socyołogiczeskije issledowanija” 2012, nr 1, s. 37–47.

Sokołowa, G. N., Socyalno-ekonomiczeskaja situacyja w Biełarusi s pozicyi kulturnojtrawmy, „Socyołogiczeskije issledowanija” 2010, nr 4, s. 33–41.

Staniszkis J., Postkomunizm. Próba opisu, Gdańsk 2005.

Strigunow Ju.W., Mieżgienieracyonnyje otnoszenija w sowriemiennoj Rossii w kontiekstie posttransformacyonnoj kulturnoj trawmy, „Obszczestwo: politika, ekonomika, prawo” 2008, nr 2, s. 31–37.

Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa–Kraków 1999.

Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany, Warszawa 2000.

Sztompka, P., Zaufanie, Kraków 2007.

Sztompka, P., Socyalnojeizmienienije kak trawma, „Socyołogiczeskije issledowanija” 2001, nr 1, s. 6–16.

Toffler A., Szok przyszłości, Poznań 1998.

Toszczenko Ż.T., Fantomy rossijskogoobszczestwa, OOO Centr socyalnogo prognozirowanija i markietinga, Moskwa 2015.

Toszczenko Ż.T.,Trawma obszczestwa: mieżdu ewolucyjej i riewolucyjej, „Politiczeskije issledowanija” 2017, nr 1, s. 70–84.

Wierbickaja O.M., Nasielenijerossijskoj dieriewni w diemograficzeskom krizisie 1990-ch godow, „Rossijskaja” 2009, nr 4, s. 114–131.

Wołożanina Ł.N., Utwierżdienije idiei sprawiedliwosti kak sposob prieodolenija kulturnoj trawmy, „Socyalnyje i gumanitarnyje nauki na Dalniemwostokie” 2008, nr 2, s. 85–89.

Pobierz

Opublikowane : 2021-03-22


Długosz, P. (2021). Trauma postkomunizmu na Ukrainie. Studia Polityczne, 49(1), 29-52. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.1.03

Piotr Długosz  piotr.dlugosz@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4875-2039