Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu)


Abstrakt

This article contains a comparative analysis of the narratives concerning the Great Patriotic War that can be found in textbooks in the post-Soviet republics of Central Asia. The aim of the study is to show the similarities and differences between these narratives and to reveal to what degree the picture of the conflict that was shaped during the Soviet period has been revised. At the same time, the aim is to juxtapose the contents of Central Asian textbooks with the narrative present in the Russian history education system. The analysis aims not only to identify discrepancies, but also to identify the reasons for the existing state of affairs and relate them to the politics of memory pursued in individual countries.


Abakumow A.A., Kuzin N.P., Puzyriew F.I., Litwinow Ł.P. (sost.), O niekotorych izmienienijach w priepodowanii istorii w szkołach, Postanowlenije CK KPSS i Sowieta Ministrow SSSR, 8 oktiabria 1959 g, w: Narodnoje obrazowanije w SSSR, obszczeobrazowatielnaja szkoła. Sbornik dokumientow 1917–1973 gg., «Piedagogika», Moskwa 1974, s. 196–197.

Ałdabiek N.A., Makaszewa K.N., Bajzakowa K.I., Wsiemirnaja istorija 8–9, uczebnik dla 8–9 kłassow obszczeobrazowatielnych szkoł, Miektiep, Ałmaty 2019.

Astrow A., Istoriczeskaja politika i „ontołogiczeskaja ozaboczennost'” małych centralno-jewropiejskich gosudarstw (na primierie Estonii), w: Istoriczeskaja politika w XXI wiekie…, s. 184–216.

Eberhardt A., Polityka zagraniczna Republiki Uzbekistanu (1991–2003), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2003, t. 3, nr 6 (16), s. 121–148.

Ergaszew Sz., Chodżajew B., Abdułłajew D., Wsiemirnaja istorija (1918–1991). Uczebnik dla uczaszczichsia 10 kłassa sriedniego obrazowatielnogo uczrieżdienija i sriednich spiecyalnych profiessionalnych obrazowatielnych uczrieżdienij, Turon-Iqbol, Тaszkient 2017.

Filippow A.W., Nowiejszaja istorija Rossii (1945–2006), Proswieszczenije, Moskwa 2007.

Imankułow M.K., Istorija Kyrgyzstana (XX–XXI ww.): 9 kł.: Uczebnik dla obszczeobrazowatielnych szkoł, Biszkek, Insanat 2014.

Karimow I., Uzbekistan na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.

Koposow N., Pamiat’ strogogo rieżyma. Istorija i politika Rossii, NŁO, Moskwa 2011.

Korzeniewski B., Przeszłość jako podłoże konfliktów czy most ku pojednaniu?, „Kultura Współczesna” 2008, nr 2 (56), s. 42.

Kuryłowicz M., Edukacja i polityka edukacyjna współczesnego Kirgistanu, w: Kirgistan. Oblicza transformacji, M. Kuryłowicz (red.), K. Pachucki-Włosek, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 251 i nn.

Kuryłowicz M., Modernizacja czy kolonizacja? Recepcja okresu radzieckiego w polityce historycznej Kazachstanu i Uzbekistanu, „Nowa Polityka Wschodnia” 2017, nr 4 (15), s. 167–189.

Kuryłowicz M., Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.

Kuryłowicz M. (red.), Pachucki-Włosek K., Kirgistan. Oblicza transformacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Miller A., Istoriczeskaja politika w Rossii: nowyj poworot? w: Istoriczeskaja politika w XXI wiekie…, s. 328–367.

Miller A. (red.), Lipman M., Istoriczeskaja politika w XXI wiekie, NŁO, Moskwa 2012.

Nazarbajew N., U progu XXI wieku, Dom wydawniczy i handlowy Elipsa, Warszawa 1997.

Nazarbajew N., W potokie istorii, Atamura, Ałmaty 1999.

Olga Wasiljewa: ja nie rietrogradi nie stalinistka, Interfax, 7 listopada 2016, https://www.interfax.ru/russia/535818 [dostęp: 2 stycznia 2021].

Pachucki-Włosek K., Oblicze ideowe republiki i polityka historyczna współczesnego Kirgistanu, w: Kirgistan. Oblicza transformacji…, s. 76.

Radżabow K., Zamonow A., Istorija Uzbiekistana (1917–1991). Uczebnik dla uczaszczichsia 10-kłassow sriednich obrazowatielnych uczrieżdienij sriedniego spiecialnogo, profiessionalnogo obrazowanija, Izdatielsko-poligraficzeskij tworczeskij dom imieni Gafura Gulama, Taszkient 2017.

Tartakowsky E., Le Juif, enjeu de l’altérité dans les politiques de mémoire et l’espace scolaire de la Pologne contemporaine, Pologne plurielle. Mémoire de l’Autre dans la Pologne contemporaine, ed. F. Corrado-Kazanski, A. Wojda, MSHA, Bordeaux 2021, c. 31–58.

Traba R., Polskije spory ob istorii w XXI w., w: Istoriczeskaja politika w XXI wiekie…, s. 65–102.

Uskiembajew K., Saktaganowa Z.G., Zujewa Ł.I., Istorija Kazachstana (1900–1945). Uczebnik dla 8–9 kłassow obszczeobrazowatielnych szkoł, cz. 1, Miektiep, Ałmaty 2019.

Wołobujew O.W., Karpaczew S.P., Romanow P.N., Istorija Rossii. Naczało XX – naczało XXI wieka. Uczebnik, Drofa, Moskwa 2016.

Pobierz

Opublikowane : 2021-11-22


Kuryłowicz, M. (2021). Z dala od frontu. Wielka wojna ojczyźniana w edukacji historycznej poradzieckich republik Azji Centralnej (casus Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu). Studia Polityczne, 49(2), 23-40. https://doi.org/10.35757/STP.2021.49.2.01

Michał Kuryłowicz  michal.kurylowicz@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5041-6683
Inne teksty tego samego autora