Teoria ról jako metoda badania miast podzielonych granicą


Abstrakt

The problem of divided cities is not new, yet it must be admitted that the political science approach is a defi nite minority among numerous, primarily geographical and historical approaches. This article contains a review of the current achievements and the state of research in this area, and also indicates the most popular methods, theories and topics that enjoy the greatest research interest, while highlighting their strengths and weaknesses.  It also offers a slightly different approach to the problems of divided cities, including an analysis of their international potential considered from the perspective of role theory. This approach treats divided cities as entities building their own power (based primarily on soft power), assuming, however, that the capabilities of each of the ‘twin’ parts of a city are different and not necessarily symmetrical for various reasons.


Bartosiewicz P., Zagadnienie ról międzynarodowych państw w internacjologii, „Polityka i Społeczeństwo” 2007, nr 4.

Burdzik T., Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 11.

Dolińska K., Makaro J., Niedźwiecka-Iwańczak N., Cud pogranicza? Zgorzelczanie, gubinianie i słubiczanie o życiu w miastach podzielonych, Kraków 2018.

Gasparini A., European Border Towns as Laboratories of Differentiated Integration, „ISIG Quarterly of International Sociology” 1999–2000, nr 4, za: J. Jańczak, Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.

Giełda M., Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w: R. Kusiak-Winter (red.), Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, Wrocław 2015.

Harnisch S., Role theory. Operationalization of key concept, w: S. Harnisch, C. Frank, H.W. Maull, Role Theory in International Relations, New York 2011.

Jańczak J., Graniczne miasta bliźniacze jako przykład zmiany modelu polsko-niemieckiej współpracy granicznej po roku 2004, w: J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, Poznań 2011.

Jańczak J., Miasta (trans)graniczne jako uczestnicy procesu integracji europejskiej, TEKA of Political Science and International Relations” 2013, nr (8).

Jańczak J., Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.

Kulczyńska K., Miasta podzielone jako przedmiot zainteresowań geografii oraz innych nauk, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 2013.

Kulczyńska K., Miasta podzielone w Europie, „Studia Miejskie” 2014, t. 15.

Kusiak-Winter R., Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec, Wrocław 2011.

Leśniak-Johann M., Uwarunkowania rozwoju relacji polsko-niemieckich obszarów pogranicza, w: E. Marks, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim, Wrocław 2012.

Matykowski R., Zmienność i trwałość granic w Europie, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3.

Natanek M., Działalność Rady Gmin i Regionów Europy w zakresie tworzenia i promocji Programu Miast Bliźniaczych w Europie, w: J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, Poznań 2011.

Nye J.S., The Powers to Lead, Oxford 2008.

Orumand A.M., Prokkola E., Border Cities, w: A.M. Orumand (ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies 2019.

Raczyk A., Relacje współpracy i konkurencji – ujęcie teoretyczne, w: E. Marks, Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim, Wrocław 2012.

Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak M., Relacje współpracy i konkurencji na pograniczu polsko-niemieckim, Wrocław 2012.

Słowiński P., Tysiące Polaków pracuje w Görlitz, Radio Wrocław, 6 sierpnia 2015, https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/44377/Tysiace-Polakow-pracuje-w-Gorlitz [dostęp: 13 września 2019].

Szmytkie R., Miasto podwójne jako forma osadnicza, „Przegląd Geograficzny” 2016, nr 4 (88).

Makaro J., On the Domination of the Integration Perspective in Academic Reflections on Polish-German Divided Towns-Selected Aspects, „Polish Sociological Review” 2019, nr 1 (205).

Zając J., Teoria ról międzynarodowych, w: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Zenderowski R., „Okaleczone miasto”. Środkowoeuropejski los Cieszyna, w: Pressje (15). Wschód – strategia czy obsesja? Kraków 2009.

Zenderowski R., Cieszyn cieszy – Cieszyn smuci. Miasto podzielone granicą państwową jako środkowoeuropejskie miejsce pamięci, w: Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, red. W. Śleszyński, Białystok–Kraków 2011.

Zenderowski R., Brzezińska M.M., Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 2.

Zenderowski R., Krycki M., Public diplomacy w miastach podzielonych granicą państwową. Przykład Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Český Těšin), „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2014, t. 2, nr 2.

Pobierz

Opublikowane : 2020-09-25


Brzezińska, M. M. (2020). Teoria ról jako metoda badania miast podzielonych granicą. Studia Polityczne, 48(2), 19-37. https://doi.org/10.35757/STP.2020.48.2.01

Monika Maria Brzezińska  brzezinska_maria@poczta.fm
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9278-9931