O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” wydawane jest przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk jako rocznik od roku 1997, jako półrocznik od roku 2017. Misją pisma jest dostarczenie ożywionego forum dla dyskutowania tradycyjnych oraz nowych idei politycznych z punktu widzenia różnorodnych podejść badawczych nie tylko w obrębie filozofii politycznej ale i innych dziedzin humanistyki.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Pismu przyświeca przede wszystkim cel poznawczy. Ma ono dostarczać syntez i analiz pojęciowych i empirycznych, historycznych oraz abstrakcyjno-modelowych, krytycznych i czysto opisowych, skłaniających do namysłu nad podstawowymi problemami współczesnej polityki rozumianej najszerzej, a więc związanej w istotny sposób z zagadnieniem porządku państwowego, porządku prawnego, uwikłanymi weń pojęciami i zasadami etycznymi, światopoglądowymi oraz religijnymi, ale także z aktualnymi zjawiskami życia społecznego. Poszczególne numery „Civitas” ukazują się w cyklu półrocznym, a każdy z nich jest poświęcony odrębnemu tematowi.

„Civitas” jest miejscem spotkania nauki i filozofii, miejscem konfrontacji stanowisk i wymiany poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. „Civitas” to studia z filozofii polityki, ale nie tylko w znaczeniu klasycznym, jako odrębnej, całkowicie samodzielnej i samowystarczalnej dziedziny filozoficznej. Dawno ukute pojęcia filozoficzne, skonfrontowane z dorobkiem nauk socjologicznych, prawnych i historycznych oraz konkretnymi realiami państwa, polityki i prawa, uzyskają być może nowy sens, a wraz z nim aktualność.

Na łamach „Civitas” pragniemy drukować artykuły zawierające precyzyjną argumentację i wyraźnie ujęte zagadnienia. Niezależnie od mód i stylów, promujemy myślenie jasne, konkretnie odnoszące się do rzeczy, poświęcone problemom realnym, a nie sztucznym, wymyślonym. Tylko bowiem problemy rzeczywiste mogą być wspólne i tylko jasno je stawiając możemy oczekiwać ich zrozumienia, oceny oraz rozwiązania.

Naszym pragnieniem jest, aby autorów piszących do „Civitas” łączył rodzaj umiarkowanego, czyli poważnego zaangażowania wynikającego z troski o wspólne problemy – bo na pewno nie scjentystyczny chłód i obojętność ani polityczne lub ideowe rozgorączkowanie. To pragnienie jest jednocześnie zaproszeniem do współpracy tych wszystkich, którzy, myśląc w podobnym duchu chcieliby się podzielić swoimi refleksjami o świecie polityki.