Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


KiS stale przyjmuje do oceny i ewentualnej publikacji oryginalne, nie publikowane wcześniej teksty naukowe oraz okresowo (z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem)ogłasza publicznie nabór tekstów do bloków lub numerów tematycznych (podlegają one takim samym procedurom jak materiały nadchodzące spontanicznie ???)

1. Publikujemy teksty o objętości nie przekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) w języku polskim lub angielskim, nadesłane w ogólnie dostępnym edytorze tekstu. ???

2. Zakładamy, że proponując tekst autor deklaruje tym samym, iż jest to jego oryginalna, samodzielna praca. W uzasadnionych przypadkach w pierwszym przypisie powinny znaleźć się informacje o genezie tekstu (np. że jest to fragment pracy magisterskiej, doktorskiej czy opracowania grantowego) i źródłach finansowania badań oraz o ewentualnych współpracownikach czy promotorach. Stwierdzenie plagiatu czy autoplagiatu, a także naruszenie etyki publikowania określane terminami ghostwriting i guest authorship pociąga za sobą dyskwalifikację zgłoszonego tekstu i fakt ten może być upubliczniony. W celu zachowania zasady anonimowości oceny przedłożonej nam pracy tekst nie powinien zawierać informacji pozwalających rozpoznać autora/autorów. Powinny one zostać przekazane w oddzielnym pliku pod nazwą "Zgłoszenie tekstu" (w załączeniu) wraz z oświadczeniem oryginalności i krótkim kwestionariuszem osobowym.

3. Autorów, którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych” oraz „Fakty, problemy, polemiki”, prosimy o dostarczenie streszczenia w języku polskim — ewentualnie także angielskim — (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) oraz o wyznaczenie słów kluczowych w obu językach. Streszczenie powinno przedstawiać cel, założenia pracy, metodę badawczą oraz uzyskane wnioski.

4. Przypisy, bibliografię i odniesienia bibliograficzne według stosowanych w KiS zasad (wzór w załączeniu) ???