Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Dla Recenzentek i Recenzentów

1. Wstępnej oceny tekstu zgłoszonego do druku dokonuje redaktor naczelny we współpracy z innymi członkiniami i członkami Zespołu Redakcyjnego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania materiału. Wynikiem tej oceny może być:

  • odrzucenie tekstu z powodu niespełniania standardów dotyczących konstrukcji artykułu, poziomu merytorycznego, języka, zasad etyki publikacyjnej lub z innych uzasadnionych powodów;
  • przekazanie tekstu do recenzji.

2. Teksty wstępnie zaakceptowane przez Zespół Redakcyjny są przekazywane recenzentom zewnętrznym, których wyboru dokonuje redaktor naczelny po konsultacji z innymi członkami Zespołu Redakcyjnego.

3. Na recenzentki/recenzentów powoływane są osoby, które posiadają udokumentowane publikacjami w danym obszarze tematycznym kompetencje do oceny manuskryptu. Do każdego tekstu o charakterze artykułu badawczego (czyli poza notami recenzyjnymi, edytorialami, głosami w dyskusji, listami, notami itp.) wyznacza się nie mniej niż dwóch niezależnych recenzentów. Przez niezależność rozumie się brak wspólnej afiliacji, ścisłej współpracy naukowej, zależności służbowej lub relacji osobistych z autorem (autorami) .

4. Recenzje są sporządzane w tzw. trybie double-blind review (procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy).

5. Recenzja ma charakter zewnętrzny, co oznacza, że jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jednym z recenzentów może zostać członek Zespołu Redakcyjnego lub pracownik wydającego czasopismo Instytutu Studiów Politycznych PAN. Recenzent może zostać wyznaczony do nie więcej niż 20% artykułów opublikowanych w danym roku. Redaktor naczelny lub prowadzący dany tekst redaktor tematyczny nie mogą dokonywać recenzji tekstów. Do recenzowania mogą być zapraszane osoby, które wcześniej opublikowały artykuł w kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo”.

6. Recenzja sporządzana jest w ciągu 4 tygodni na formularzu dostępnym na platformie czasopisma, który uwzględnia w szczególności: treść i uzasadnienie rekomendacji, ocenę wkładu proponowanego artykułu do zastanego stanu wiedzy, ocenę oryginalności i bazy źródłowej manuskryptu, uwagi skierowane do autora/ów, poufne uwagi dla redakcji. Recenzja przewiduje następujące wyniki: (a) „nie rekomenduję publikacji manuskryptu”, (b) „rekomenduję zwrócenie tekstu autorowi w celu dokonania poważnych zmian w tekście, a następnie ponowną ocenę manuskryptu”, (c) „rekomenduję, aby autor wprowadził sugerowane zmiany, ale tekst nie musi zostać poddawany ponownej ocenie”, (d) „rekomenduję przyjęcie manuskryptu do publikacji bez dodatkowych zmian”.

7. W przypadku, gdy jedna z recenzji jest pozytywna, a druga negatywna, redaktor naczelny ma prawo powołać trzeciego recenzenta.

8. Na podstawie uzyskanych recenzji redaktor naczelny, po konsultacji z prowadzącym tekst redaktorem tematycznym oraz z innymi członkami Zespołu Redakcyjnego, w ciągu 14 dni od otrzymania recenzji podejmuje decyzję o tym czy: (a) przesłać autorce lub autorowi decyzję o odrzuceniu tekstu wraz z załączonym uzasadnieniem (stanowi je część lub całość recenzji oraz ewentualna dodatkowa opinia członka Zespołu Redakcyjnego),  (b) przesłać autorce lub autorowi uwagi i listę niezbędnych zmian (chodzi zarówno o rekomendacje recenzentów, jak również dodatkowe rekomendacje samego Zespołu Redakcyjnego), które powinny zostać wprowadzone przed dalszym procedowaniem manuskryptu, (c) przesłać manuskrypt do oceny dodatkowemu recenzentowi, (d) przyjąć manuskrypt do publikacji, informując o tym korespondującą autorkę lub autora.

9. W przypadku odesłania  autorce lub autorowi uwag i listy wymaganych zmian (b), ma ona/on obowiązek odpowiedniego poprawienia artykułu lub ustosunkowania się do wszystkich otrzymanych uwag, zarzutów i sugestii. Autor(ka) ma 30 dni na dokonanie poprawek i przekazanie ostatecznej wersji tekstu do redakcji. Przekroczenie terminu może skutkować przesunięciem tekstu do kolejnego numeru bądź rezygnacją z publikacji. W przypadku, kiedy autor(ka) nie akceptuje uwag recenzentów oraz członków Zespołu Redakcyjnego lub kiedy redakcja nie zgadza się z poprawkami autorki lub autora, autor może wycofać tekst, redakcja zaś może odrzucić tekst.

10. W ostatnim numerze danego roku oraz na stronie internetowej czasopisma publikowana jest lista recenzentek i recenzentów, tj. wszystkich osób, które sporządziły przynajmniej jedną recenzję w danym roku (bez wskazania recenzowanych manuskryptów).