Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Oświadczam, że składany artykuł jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem wymienionych w nim autorów i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).
 • Oświadczam, że od dnia przyjęcia składanego artykułu do publikacji przekazuję „Kulturze i Społeczeństwu” nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.
 • Oświadczam, że pliki z artykułem został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Redakcję i nie zawiera informacji (w treści i w tytule/nazwie pliku) pozwalających na rozpoznanie Autorki/Autora artykułu.

Wytyczne dla autorów

Teksty składane przez autorki(ów) powinny zostać przygotowane zgodnie z informacjami zawartymi w „Wytycznych dla autorek i autorów” udostępnionej na platformie czasopisma. Teksty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem strony http://www.kulturaispoleczenstwo.pl W celu zachowania zasady anonimowości oceny przedłożonej pracy tekst nie powinien zawierać informacji pozwalających rozpoznać autora/autorów. Prosimy o sprawdzenie, czy w pliku zawierającym tekst artykułu nie znajdują się takie informacje (w programie MS Word prosimy użyć ścieżki: plik -> informacje -> inspekcja dokumentu i w toku "inspekcji dokumentu" usunąć "właściwości dokumentu i dane osobowe" tak, aby w polach "autor" i "ostatnio zmodyfikowany przez" nie wyświetlały się nazwiska).

Przyjmowane są teksty w wersji elektronicznej (format .doc /.docx/.odt) o objętości nieprzekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków liczonych ze spacjami) w języku polskim lub angielskim, wliczając w to bibliografię oraz przypisy (bez abstraktów). Odnośniki w tekście powinny zostać przygotowane zgodnie z tzw. systemem harwardzkim (nazwisko, rok wydania, numer strony podawany po przecinku) np. (Turner 2010, s. 143). Bibliografia zamieszczona na końcu artykułu, alfabetycznie, wg. wzorów:

 • książka: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania. [np. Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.];
 • rozdział w książce: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł rozdziału, w: Imię Nazwisko (red.), Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce wydania, s. Strony. [np. Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.];
 • artykuł naukowy: Nazwisko Imię, Rok, Tytuł artykułu naukowego, „Czasopismo”, nr tom (zeszyt), s.  Strony. [np. Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.];
 • w przypadku źródeł internetowych podajemy bezpośredni adres strony wraz z informacją w nawiasie kwadratowym nt. daty dostępu.

Autorki(ów), którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych” oraz „Fakty, problemy, polemiki”, prosimy o dostarczenie streszczenia (o objętości nie przekraczającej 1000 znaków) w językach polskim i angielskim, ze słowami kluczowymi w obu językach, oraz tytułem artykułu w języku angielskim odpowiadającym tytułowi oryginału. Streszczenie powinno przedstawiać cel, założenia pracy, metodę badawczą oraz uzyskane wnioski.

 

1. „Kultura i Społeczeństwo” publikuje teksty naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk socjologicznych, nauk o kulturze i religii. Oczekujemy na teksty poświęcone refleksji teoretycznej oraz prace prezentujące wyniki badań empirycznych. Publikujemy dyskusje naukowe oraz omówienia książek. Nie pobieramy opłat za publikację artykułów.

2. Składane do publikacji teksty nie mogą być opublikowane wcześniej w innych miejscach, ani też w tym samym czasie rozpatrywane pod kątem publikacji gdzie indziej, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.

3. Osoby składające tekst dołączają oświadczenie, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora(ów) i że wśród autorów nie jest wymieniona osoba, której wkład w  powstanie tekstu jest nieznaczący (tzw. honorary authorship).

4. „Kultura i Społeczeństwo” prowadzi stały nabór niepublikowanych poprzednio tekstów naukowych, prowadzi również cykliczny nabór tekstów do bloków lub numerów tematycznych osobno ogłaszany publicznie z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

5. Zgłaszając artykuł do publikacji w kwartalniku „Kultura i Społeczeństwo” autorzy wyrażają zgodę na jego recenzowanie.

6. Osoby składające tekst dołączają oświadczenie, że przekazują „Kulturze i Społeczeństwu” nieodpłatną licencję o światowym zasięgu, na czas nieograniczony, w przedmiocie powielania, rozpowszechniania i sublicencjonowania artykułu w całości lub w części, w dowolnej formie, w tym elektronicznej, skutecznej po przyjęciu do publikacji.

7. Autorzy zachowują prawa autorskie i przyznają czasopismu prawo do pierwszej publikacji, przy czym praca jest jednocześnie licencjonowana na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License, która umożliwia innym dzielenie się pracą z uznaniem jej autorstwa i pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie. Autorzy mogą zawrzeć odrębne, dodatkowe umowy na niewyłączną dystrybucję opublikowanej w czasopiśmie wersji pracy (np. zamieścić ją w repozytorium instytucjonalnym, w czasopiśmie lub opublikować w książce), ze wskazaniem jej pierwotnej publikacji w KiS.

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników Platformy czasopism Czasopisma Naukowe ISP PAN…, działającej pod adresem http://czasopisma.isppan.waw.pl/ zwanej dalej „Platformą”.
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z siedzibą przy ul. Polnej 18/20, 00-625 Warszawa, NIP: PL5250008376, REGON: 006228247 zwanym dalej „Administratorem”.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników Platformy przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
  1. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
  2. redagowania treści;
  3. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
  4. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
  5. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
  6. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Platformie;
  7. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.
 2. Użytkownicy zarejestrowani na Platformie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
  • Imię
  • *Drugie imię
  • Nazwisko*
  • Login
  • *Płeć
  • Hasło (zaszyfrowane)
  • *Email*
  • ORCiD ID
  • Strona WWW
  • Państwo*
  • Telefon
  • Fax
  • Afiliacja
  • Biografia
  • Data rejestracji
  • Ostatnia data zalogowania
  • Lokalizacja
  • Zainteresowania badawcze
  • Funkcja (rola) na Platformie
 3. W przypadku uruchomienia na Platformie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.
 4. Podanie danych osobowych jest:
  1. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych na platformie;
  2. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
   1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów;
   2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu;
   3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
 5. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
 6. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
 7. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

III. Prawa użytkowników

 1. Każdy Użytkownik zarejestrowany na Platformie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach:
  1. Prawo dostępu do danych,
  2. Prawo do sprostowania danych,
  3. Prawo do bycia zapomnianym,
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. Prawo do przenoszenia danych,
  6. Prawo do złożenia sprzeciwu
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji czasopism posadowionych na Platformie.
 3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e‑mail: elizawieta@gmail.com

IV. Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.
 3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO.
 4. Dane mogą być przekazywane:
  1. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Platformy;
  2. wydawcom systemów analitycznych Google Analytics, AddThis;
  3. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
   • Google Scholar
   • Crossref Metadata Search
   • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
   • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
   • EBSCO
   • Bibliografia Geografii Polskiej
   • ICI Journals Master List
   • BazEkon
   • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
   • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Zabezpieczanie danych osobowych

 1. Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane.

VI. Pliki cookie

 1. Platforma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin Platformy oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Platformy do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.