Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Etyka publikacyjna

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktorzy czasopisma, autorzy, recenzenci i wydawcy) postępują w zgodzie ze standardami zachowań etycznych stosowanymi w czasopismach wydawanych przez Polską Akademię Nauk oraz zasadami Kodeksu Etyki Socjologa uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 roku. Redakcja KiS stosuje również zasady Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE - Committee on Publication Ethics zawarte w Kodeksie Postępowania COPE (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

Rada Redakcyjna wspólnie z redaktorem naczelnym kształtuje politykę wydawniczą czasopisma (editorial policy), której celem jest zapewnienie zgodności praktyki publikacyjnej czasopisma z normami etyki wydawniczej, w szczególności zasadami COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

 

Zasady etyki publikacyjnej i procedury stosowane w przypadku jej naruszenia

  1. Zespół Redakcyjny ocenia zawartość merytoryczną nadesłanych artykułów bez względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub poglądy polityczne autora (-ów).
  2. Członkowie i członkinie Zespołu Redakcyjnego mają obowiązek zachowania norm przyjętych w procesie publikowania akademickiego, działania w sposób transparentny, wykluczania praktyk narażających normy etyczne i intelektualne, oraz gotowości do publikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  3. Członkowie i członkinie Zespołu Redakcyjnego nie ujawniają żadnych informacji o rozpatrywanych artykułach nikomu poza autorem(-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi), a w uzasadnionych przypadkach również członkami Rady Redakcyjnej lub przedstawicielami Wydawcy. Recenzentki/Recenzenci nie ujawniają żadnych informacji o rozpatrywanych artykułach nikomu poza redaktorem naczelnym oraz innym, upoważnionym członkom Zespołu Redakcyjnego.
  4. Przed zgłoszeniem artykułu autor(ka) ma obowiązek zapobiec zagrożeniu dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem, określanymi terminami ghostwriting (autorzy widma) i guest authorship (autorstwo gościnne). Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest znikomy lub wręcz żaden.
  5. Zgodnie z wytycznymi COPE wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji o autorstwie składanego do publikacji lub wydanego już artykułu musi przybrać formę pisemnego oświadczenia. Obowiązek podania jasnej przyczyny proponowanej zmiany (czy proponowanych zmian) oraz koordynowania interakcji między autorami a redaktorem naczelnym spada na autora-korespondenta. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.
  6. W przypadku ujawnienia, że autor(ka) publikacji dopuścił(a) się zachowania nieetycznego – jak plagiat, fałszowanie danych czy ponowna publikacja wydanej już uprzednio pracy bądź jej części (tzw. autoplagiat) – Redakcja zwróci się do niej/niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autorki/autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.
  7. Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy w relacjach pomiędzy autorem, recenzentem lub członkiem Zespołu Redakcyjnego występują relacje ekonomiczne, służbowe lub osobiste, które mogą mieć wpływ na ocenę tekstu lub proces decyzyjny dotyczący publikacji tekstu w kwartalniku. Przyczynami konfliktu interesów mogą być także udział wymienionych osób we wspólnych projektach, tworzenie w przeszłości wspólnych publikacji, rywalizacja profesjonalna lub polityczna. Każdy autor, recenzent lub członek Zespołu Redakcyjnego, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt redaktorowi naczelnemu czasopisma.
  8. Redakcja podejmuje decyzję o publikacji bez procedury recenzyjnej tekstów recenzji, wspomnień o zmarłych uczonych zasłużonych dla rozwoju nauk socjologicznych oraz nauk o kulturze,  informacji, dokumentów i komentarzy związanych z bieżącymi wydarzeniami i zjawiskami w życiu naukowym. Teksty te nie mają statusu regularnych artykułów naukowych i są publikowane w oddzielnych rubrykach zatytułowanych: FAKTY, PROBLEMY, POLEMIKI oraz RECENZJE, OMÓWIENIA.