Ruszyła VII Edycja Konkursu im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2023-05-26

Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Praca powinna zostać wydana jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.

Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres
konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 22 września 2023 r. do godz. 23:59:59.

Przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego https://tiny.pl/cqxf6