Praktyki wychowawcze a transmisja wzorów kulturowych w rodzinie


Abstrakt

Przedmiotem analizy jest oddziaływanie pozycji klasowej, kapitału kulturowego i innych cech położenia społecznego rodziców na wzory wychowywania dzieci. Podstawą ustaleń są dane z ogólnopolskiego badania zrealizowanego w 2019 r. Z naszej analizy wynika, że posiadanie wyższego kapitału kulturowego w sensie chodzenia do opery, filharmonii, a także uprawiania sportu lub jedzenia w restauracji sprzyja czytaniu dzieciom książek, chodzeniu z nimi do teatru i na koncerty muzyki poważnej. W tym samym kierunku oddziałuje poziom wykształcenia i pochodzenie społeczne rodziców: wzrost wykształcenia i posiadanie ojca inteligenta związane są z częstszym stosowaniem tych praktyk wychowawczych. Z kolei, porównanie aktywności obojga rodziców wskazuje na nieco większą rolę matek niż ojców w odniesieniu do czytania książek i edukacji dzieci, chociaż ojcowie nie ustępują wyraźnie matkom w chodzeniu z dziećmi do teatru i na koncerty muzyczne. Ustalenia te można traktować jako jeden z elementów odtwarzania się dystansów społecznych ze względu na przekazywanie dzieciom wartości, które rzutują na ich szanse życiowe. Przemawiają one również za występowaniem homologii, czyli podobieństwa we wzorach oddziaływania pozycji klasowej na praktyki wychowawcze w wymienionych aspektach.


Słowa kluczowe

Stratyfikacja kultury; uczestnictwo w kulturze; praktyki wychowawcze; dziedziczenie kapitałów

Aschaffenburg Karen, Maas Ineke, 1997, Cultural and Educational Careers the Dynamics of Social Reproduction, “American Sociological Review”, 62, s. 573–587.

Bennett Tony, Wright David, Gayo-Cal Modeste, Silva Elizabeth, Savage Mike, Warde Alan, 2009, Culture, Class, Distinction. Routledge, London–New York.

Bihagen Erik, Katz-Gerro Tally, 2000, Culture Consumption in Sweden: The Stability of Gender Differences, „Poetics”, 27, s. 327–340.

Boltanski Luc, Chiapello Eve, 2005, The New Spirit of Capitalism, „International Journal of Politics, Culture and Society, 18, 3/ 4, s. 161-188.

Bourdieu Pierre, 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

DiMaggio Paul, 1982, Cultural Capital and School Success: The Impact of Status Culture Participation on the Grades of U.S. High School Students, “American Sociological Review”, 2, s. 189-201.

Dobrota Snježana, Ercegovac Ina Reić, Habe Katarina, 2019, Gender differences in musical taste: the mediating role of functions of music, Drustvena-istrazivanja 28 (7), s. 567-586.

van Eijck Koen, Bargeman Bertine, 2004, The changing impact of social background on lifestyle: „Culturalization” instead of individualization? “Poetics”, 36 (6), s. 447-469. 19

Erikson Robert, Goldthorpe John H., 1992, The constant flux. A study of class mobility in industrial societies, Claredon Press, Oxford.

Friedman Sam, Laurisson Daniel, 2019, The Class Ceiling. Why it Pays to be Priviledged. Policy Press, Bristol.

Ganzeboom Harry, Nagel Ineke, 2007, Cultural participation among ethnic minority and native majority adolescents and their parents in the Netherlands. Paper presented at the ISA RC28 Research Committee on Social Stratification and Mobility, Spring Conference, Brno (Czech Republic), 24–27 May 2007.

Glevarec Hervé, Nowak Raphaël, Mahut Dominique, 2020, Tastes of Our Time: Analysing Age Effects in the Contemporary Distribution of Music Tastes, „Cultural Trends”, 29, s. 182-198.

Goldthorpe John H., 2012, O socjologii. Integracja badań i teorii. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

van Heke Margriet, Kraaykamp Gerbert, 2015, How do parents affect cultural participation of their children? Testing hypoteses on the importance of parental example and active parental guidance, „Poetics”, 8.

Heikkilä Riie, Rahkonen Keijo, 2011, It Is Not a Matter of Taste, „European Societies”, 13:1, s. 143-163

Ho Loretta, Wheaton Blair, Baumann Shyon, 2020, A life course perspective on cultural capital acquisition: How the timing and duration of musical socialization affect the taste for classical music and opera, „Poetics”, 84.

Jæger Mads, 2009, Equal Access but Unequal Outcomes: Cultural Capital and Educational Choice in a Meritocratic Society, “Social Forces”, 87 (4), s. 1943–1971.

Kane Danielle, 2004, A network approach to the puzzle of women’s cultural participation, “Poetics”, 32/2, s. 105-127

Katz-Gerro Tally, Raz Sharon, Yaish Meir, 2007, Class, Status, and the Intergenerational Transmission of Musical Tastes in Israel, “Poetics”, 35, s. 152–167.

Korupp Sylvia, Ganzeboom Harry, van der Lippe Tanja, 2002, Do Mothers Matter? A Comparison of Models of the Influence of Mothers’ and Fathers’ Educational and Occupational Status on Children’s Educational Attainment. “Quality & Quantity: International Journal of Methodology”, 36 (1), s. 17–42.

Kraaykamp Gerbert, van Eijck Koen, 2010, The Intergenerational Reproduction of Cultural Capital: A Threefold Perspective, “Social Forces”, 89 (1), s. 209–231.

Lareau Annette, 2000, Social Class and the Daily Lives of Children: A Study from the United States, „Childhood”, 7/2.

Lareau Annette, 2015, Cultural Knowledge and Social Inequality. “American Sociological Review”, 80 (1), s. 1–27.

Lizardo Omar, 2006, How Cultural Tastes Shape Personal Networks, “American Sociological Review”, 71, s. 778–807.

Nagel Ineke, 2009, Cultural Participation Between the Ages of 14 and 24: Intergenerational Transmission or Cultural Mobility?, “European Sociological Review”, 25 (6), s. 541–556.

Nagel Ineke, Ganzeboom Harry, 2002, Participation in Legitimate Culture: The Effects of Family and School from Adolescence to Adulthood. Netherlands Journal of Social Sciences, 38 (2), s. 102–120.

Nagel Ineke, Lemel Yannick, 2019, The Effects of Parents’ Lifestyle on their Children’s Status Attainment and Lifestyle in the Netherlands, “Poetics”, 74, s. 101–357.

Price Harry E., Swanson Pamela, 1990, Changes in Musical Attitudes, Opinions, and Knowledge of Music Appreciation Students, „Journal of Research in Music Education”, 38/1. 20

Prieur Annick, Skjøtt-Larsen Jakob, Rosenlund Lennart (2008). Cultural Capital Today: A Case Study from Denmark. Poetics, 1.

Reay Diane, Crozier Gill, Clayton John, 2009, ‘Strangers in Paradise’? Working-class Students in Elite Universities, “Sociology”, 43 (6): 1103–1121.

Rivera Lauren A., 2011, Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite Professional, “American Sociological Review”, 77 (6), s. 999-1022.

Rosenlund Lennart, 2019, The Persistence of Inequalities in an Era of Rapid Social Change. Comparison in Time of Social Spaces in Norway. “Poetics”, 74.

Sikorska Małgorzata, 2009, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Streib Jessi, 2011, Class Reproduction by Four Year Olds, „Qualitative Sociology”, 34 (2), s. 337-352.

Suwada Katarzyna, 2017, Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Willekens Mart, Lievens John (2014). Family (and) Culture: The Effect of Cultural Capital Within the Family on the Cultural Participation of Adolescents. Poetics, 42(1): 98–113.

Yaish Meir, Katz-Gerro Tally (2012). Disentangling ‘Cultural Capital’: The Consequences of Cultural and Economic Resources for Taste and Participation. European Sociological Review, 28 (2): 169–185.

Pobierz

Opublikowane : 2022-06-15


Domański, H., Przybysz, D., Wyrzykowska, K. M., & Zawadzka, K. (2022). Praktyki wychowawcze a transmisja wzorów kulturowych w rodzinie. Kultura I Społeczeństwo, 66(1), 123-148. https://doi.org/10.35757/KiS.2022.66.1.6

Henryk Domański 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5078-5027
Dariusz Przybysz 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9872-3140
Katarzyna M. Wyrzykowska 
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1889-9865
Kinga Zawadzka  kzawadzka@ifispan.edu.pl
Instytut Filozofii i Socjologii PAN  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0852-4314
Inne teksty tego samego autora