Sztuczna inteligencja jako instrument intensyfikacji zagrożeń hybrydowych w domenie informacyjnej


Abstrakt

Ze względu na swój polimorficzny i wielowymiarowy charakter zagrożenia hybrydowe stały się użytecznym narzędziem implementowanym w szarej strefie interakcji między państwami autorytarnymi i  demokratycznymi. Jednocześnie spektrum tych zagrożeń może być dynamicznie ulepszane i poszerzane dzięki rozwojowi technologicznemu. Sztuczna inteligencja jest jednym z czynników, które mogą zintensyfikować siłę i zasięg zagrożeń hybrydowych. Wykorzystując model koncepcyjny zaproponowany przez Europejskie Centrum Doskonałości w zakresie Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid COE), można określić potencjał sztucznej inteligencji w  zakresie oddziaływania na domenę informacyjną. Właśnie tam możliwe jest wykorzystanie tej technologii do manipulowania przestrzenią informacyjną, głównie poprzez dezinformację i ingerencje. Dla realizacji tego celu może ona pełnić funkcje analityczno-decyzyjną, narracyjną i aksjologiczną, uderzając w podstawy demokracji oraz zniekształcając i podważając relacje między państwem a społeczeństwem. Warto również zauważyć, że o ile do tej pory głównymi operatorami operacji hybrydowych były państwa, o tyle rozwój tej technologii może zwiększyć znaczenie aktorów niepaństwowych, ponieważ stanie się ona dla nich bardziej dostępna.


Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja; AI; zagrożenia hybrydowe; dezinformacja; ingerencja; legitymizacja; manipulacja; przestrzeń informacyjna

A Europe that Protects: Countering Hybrid Threats. Factsheet, 13 VI 2018, [dostęp: 10 I 2022]: <https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/46393/europe-protects-countering-hybrid-threats_en>.

Baum S., Goertzel B., Goertzel T., How Long Until Human-Level AI? Results from an Expert Assessment, Technological Forecasting & Social Change, 2011, 78 (1).

Ben-David A., Matamoros-Fernandez A., Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain, International Journal of Communication 10 (2016), 1167–1193, [dostęp: 7 I 2022]: <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/3697/1585>.

Botha J.G., Pieterse H., Fake news and deepfakes: A dangerous threat for 21st century information security, [dostęp: 12 I 2022]: <http://hdl.handle.net/10204/11946>.

Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice 2016.

Brundage M. i inni, The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation, 2018, [dostęp: 23 VII 2020]: <https://arxiv.org/abs/1802.07228>.

Cummings M.L., Artificial Intelligence and the Future of Warfare, [w:] Artificial Intelligence and International Affairs. Disruption Anticipated, red. Cummings M. L. i inni, The Royal Institute of Foreign Affairs, Londyn 2018.

Danilin I., Emerging technologies and their impact on international relations and global security, Governing in an Emerging New World, Hoover Institution, Fall Series, Issue 118.

de Spiegeleire S., Maas M., Sweijs T., Artificial intelligence and the future of defence, The Hague Centre for Strategic Studies, Haga 2017.

Delcker J., AI: Decoded, 28 I 2020, [dostęp: 27 V 2020]: <https://www.politico.eu/newsletter/ai-decoded/politico-ai-decoded-how-cambridge-analytica-used-ai-no-google-didnt-call-for-a-ban-on-face-recognition-restricting-ai-exports/>.

Feldstein S., The Global Expansion of AI Surveillance, Washington 2019.

Giannopoulos G., Smith H., Theocharidou M., The Landscape of Hybrid Threats: a conceptual model, European Commission, Luxembourg 2021, [dostęp: 11 I 2022]: <https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/02/conceptual_framework-reference-version-shortened-good_cover_-_publication _office.pdf>.

Hoffman F., Conflict in the 21st century: the rise of hybrid wars, Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia, 2007.

Horowitz M., Artificial intelligence. International competition and balance of power, Texas National Security Review, Volume 1, Issue 3, May 2018.

Horowitz M. i inni, Artificial Intelligence and International Security, Washington 2018, s. 4-5: [dostęp: 06 I 2022]: <https://www.cnas.org/publications/reports/artificial-intelligence-and-international-security>.

Kacała T., Dezinformacja i propaganda w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Nr 2 (24)/2015.

Kanakia H., Shenoy G., Shah J., Cambridge Analytica – A Case Study, Indian Journal of Science nad Technology, Vol. 12 (29), August 2019, [dostęp: 7 I 2022]: .

Kaplan J., Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, Warszawa 2019.

Kertysova K., Artificial Intelligence and Disinformation: How AI changes the way disinformation is produced, disseminated, and can be countered, Security and Human Rights 29 (2018).

Kosiński M. i inni, Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior, PNAS April 9, 2013 110 (15) s. 5802-5805, [dostęp: 26 V 2020]: <https://doi.org/10.1073/pnas.1218772110>.

Lammertyn M., Argentine Peronist challenger seen winning presidency outright on October 27, polls, 18 X 2019, [dostęp: 7 VI 2020]: <https://www.reuters.com/article/us-argentina-election-polls/argentine-peronist-challenger-seen-winning-presidency-outright-on-october-27-polls-idUSKBN1WX23K> .

Liedel K., Zagrożenia hybrydowe. Jak zmienia się środowisko bezpieczeństwa RP?, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojna hybrydowa – Wydanie Specjalne, Warszawa 2015.

Lindenberg G., Ludzkość poprawiona, Kraków 2020.

Mitchell T.M, Machine Learning, Ohio 1997.

Muller V., Bostrom N., Future Progress in Artificial Intelligence: A survey of expert opinions, [w:] Fundamental Issues of Artificial Intelligence, red. Muller V., Berlin 2014.

NATO’s response to hybrid threats, NATO, 16 III 2021, [dostęp: 10 I 2022]: <https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm>.

Nilsson N. i inni, Security challenges in the grey zone. Hybrid threats and hybrid warfare, [w:] Hybrid Warfare, red. Weissman M., Nilsson N., Palmertz B. i Thunholm P., Londyn 2021.

Oksanowicz P., Przegalińska A., Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka, Kraków 2020.

Pasquarelli W., Finding Legitimacy in the age of AI: Challenges & Opportunities, 18 X 2018 [dostęp: 24 IV 2020]: <https://www.centreforpublicimpact.org/finding-legitimacy-age-ai-challenges-opportunities/>.

Pietraś Z.J., Sztuczna inteligencja w politologii. Heurystyczne modelowanie procesów adaptacji politycznej, Lublin 1990.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [dostęp: 28 VII 2020]: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN>

Rumer E., The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action, Carnegie Endowment for International Peace, Washington 2019, [dostęp: 9 I 2022]: <https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254>.

Sheppard L. i inni, Artificial Intelligence and National Security. The Importance of the AI ecosystem, CSIS, Washington 2018.

Somers M., Deepfakes, explained, Ideas Made to Matter, 21 VII 2020 [dostęp: 8 I 2022]: <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>.

Tegmark M., Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, Warszawa 2019.

The politics of artificial intelligence, wywiad z L. Ammore, Eurozine, [dostęp: 18 V 2020]: <https://www.eurozine.com/politics-artificial-intelligence/>.

Zhou Z., Makse H., Artificial intelligence for elections: the case of 2019 Argentina primary and presidential election, 24 X 2019 , [dostęp: 7 VI 2020]: <https://arxiv.org/abs/1910.11227>.

Pobierz

Opublikowane : 2022-12-31


Kumalski, K. (2022). Sztuczna inteligencja jako instrument intensyfikacji zagrożeń hybrydowych w domenie informacyjnej. Sprawy Międzynarodowe, 75(2), 93-124. https://doi.org/10.35757/SM.2022.75.2.06

Karol Kumalski  kumalski@yahoo.co.uk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1753-4714