Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 76 Nr 2 (2023): Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Wojna Rosji z Ukrainą: zagadnienia międzynarodowe i wewnętrzne

Procesy sekurytyzacji i desekurytyzacji migracji w Polsce w kontekście migracji z Ukrainy po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej (2022)

DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2023.76.2.06
Przesłane: 22 sierpnia 2023
Opublikowane: 29.03.2024

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest proces desekurytyzacji migracji w Polsce, który można zaobserwować w kontekście migracji, które miały miejsce po wybuchu wojny na Ukrainie (2022). W artykule, przy wykorzystaniu teorii sekurytyzacji szkoły kopenhaskiej, dokonano w pierwszej kolejności analizy procesu zapoczątkowanego w 2015 r., związanego z kryzysem migracyjnym UE. W jego wyniku doszło do zaostrzenia dyskursu medialnego i politycznego w Polsce i ukazania migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, jako zagrożenia dla państwa  i społeczeństwa. Podobna tendencja zaobserwowana została w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, kiedy przy wykorzystaniu obrazów wzbudzających strach wprowadzono „środki nadzwyczajne”, uniemożliwiające migrantom (określanym jako „broń Łukaszenki”) przedostanie się na terytorium Polski. Z kolei znacznie bardziej masowa migracja, która miała miejsce po wybuchu wojny na Ukrainie, nie spotkała się z taką tendencją, a towarzyszące jej działania można ocenić całkowicie odmiennie. W związku z tym celem analizy stała się odpowiedź na pytanie: jakie czynniki wpłynęły na desekurytyzację migracji, która miała miejsce w Polsce po inwazji Rosji na Ukrainę?

Bibliografia

 1. Balzacq T., Léonard S., Ruzicka J., ‘Securitization’ revisited: theory and cases, „International Relations” 2016, vol. 30, issue 4, s. 494–531.
 2. Bielecka-Prus J., Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym, „Migration Studies – Review of Polish Diaspora” 2020, t. 176, nr 2, s. 177–200, DOI: 10.4467/25444972SMPP.20.015.12331.
 3. Bloch K., et al., Uchodźca, czyli kto? Wizerunek uchodźców na granicy polsko-białoruskiej w internetowych portalach informacyjnych – aspekty prawne i kryminologiczne, „Biuletyn Kryminologiczny” 2021, nr 28, s. 19–55, DOI: 10.5281/zenodo.6810608.
 4. Brunarska Z., Grotte M., Lesińska M., Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne, CMR Working Papers, t. 60, nr 11.
 5. Budka M., Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jakie świadczenia i ułatwienia w znalezieniu pracy przygotowali rządzący?, Money.pl [online], 15 III 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.money.pl/gospodarka/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-jakie-swiadczenia-i-ulatwienia-w-znalezieniu-pracy-przygotowali-rzadzacy-6747535544314592a.html>.
 6. Buraczyński R., Sekurytyzacja polskiej polityki migracyjnej a sytuacja przygranicznych regionów Polski Wschodniej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2015, t. 41, nr 1, s. 85–110.
 7. Cesarz M., Kryzys uchodźczy w 2015 i 2022 – podobieństwa i różnice na przykładzie polityki względem uchodźców wojennych w Turcji i Polsce, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, s. 77–93, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.4.
 8. Diskaya A., Towards a Critical Securitization Theory: The Copenhagen and Aberystwyth Schools of Security Studies, „E-International Relations” [online], 1 II 2012 [dostęp: 5 XI 2023]: <https://www.e-ir.info/2013/02/01/towards-a-critical-securitization-theory-the-copenhagen-and-aberystwyth-schools-of-security-studies/>.
 9. European Asylum Support Office, Latest asylum trends – 2015 overview, 2022, s. 1: <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/public/LatestAsylumTrends20151.pdf> [dostęp: 12 VII 2023].
 10. Firlit-Fesnak G., Budowanie systemu pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, s. 119–137, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.7.
 11. Fraszka B., Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje, Raport Specjalny, Warsaw Institute, Warszawa 2021.
 12. Gostkiewicz M., Uchodźcy jako roznosiciele chorób na okładce „Gazety Polskiej”. Jak wykorzystać tragedię do propagandy, Gazeta.pl [online], 26 VII 2017 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,152121,22153593,uchodzcy-jako-roznosiciele-chorob-na-okladce-gazety-polskiej.html>.
 13. Greń P., Morawski K., Medialny obraz wroga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020.
 14. Harding L., Oltermann P., Watt N., Refugees welcome? How UK and Germany compare on migration, „The Guardian” [online], 2 IX 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/refugees-welcome-uk-germany-compare-migration>.
 15. Informacja o granicy polsko-ukraińskiej. Odprawa w ruchu pieszym na granicy z UA, Straż Graniczna, [online], 25 II 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-o-granicy-polsko-uk/9876,Odprawa-w-ruchu-pieszym-na-granicy-z-UA.html>.
 16. Informacja statystyczna za okres styczeń–wrzesień 2022 r., Komenda Główna Straży Granicznej, Warszawa 2022.
 17. Jas-Koziarkiewicz M., Obraz migrantów w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej w 2021 i 2022 roku w „Wiadomościach” TVP, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, s. 341-360, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.18.
 18. Konieczna J., Polacy–Ukraińcy, Polska–Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, Fundacja Batorego [online], 2019 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf>.
 19. Krawczak A., Sytuacja dzieci ukraińskich w Polsce, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę [online], 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://fdds.pl/_Resources/Persistent/5/e/8/9/5e8940d252b5fdcadd95e8a2d5a2daea07b11e29/Dzieci%20si%C4%99%20licz%C4%85%202022%20-%20Ukraina.pdf>.
 20. Krupa-Dąbrowska R., Kancelaria Wardyński przygotowała poradnik dla uchodźców z Ukrainy, Prawo.pl [online], 25 II 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.prawo.pl/biznes/zasady-wjazdu-obywateli-ukrainy-do-polski,513708.html>.
 21. Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w 2015 roku a bezpieczeństwo wewnętrzne na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2022, t. 48, nr 1, s. 29-55, DOI: 10.4467/25444972SMPP.21.028.14425.
 22. Łotocki Ł., Kryzys imigracyjny w Europie w polskim dyskursie publicznym w latach 2015–2018, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019.
 23. Maciejewska-Mieszkowska K., Stosunek Polaków do uchodźców w kontekście wojny w Ukrainie, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2022, nr 4, s. 137–153. DOI: 10.14746/ssp.2022.4.7.
 24. Mościcki S., Informacja o granicy polsko-ukraińskiej. Zniesiona kwarantanna na granicy UA, Straż Graniczna [online], 25 II 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-o-granicy-polsko-uk/9870,Zniesiona-kwarantanna-na-granicy-z-UA.html>.
 25. Nyzio A., Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, [w:] The War Must Go On: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski, red. A. Gruszczak, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.
 26. O uchodźcach wojennych z Ukrainy i ich wpływie na rozwój społeczny i gospodarczy Polski w ramach polityki Unii Europejskiej, WNPID UAM [online], 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://wnpid.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0026/337634/O-uchodzcach-wojennych-z-Ukrainy-i-ich-wplywie-na-rozwoj-spoleczny-i-gospodarczy-Polski-w-ramach-polityki-Unii-Europejskiej.pdf>.
 27. Obywatele Ukrainy w Polsce – aktualne dane migracyjne, Urząd do Spraw Cudzoziemców, [online], 24 II 2023 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce--aktualne-dane-migracyjne>.
 28. Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią, CBOS [online], IX 2021 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_111_21.PDF>.
 29. Parlament Europejski, Azyl i migracje w UE, europa.eu [online], 2023 [dostęp: 5 XI 2023]: <https://www.europarl.europa.eu/infographic/asylum-migration/index_pl.html#filter=2015-pl>.
 30. Podgórska K., Migracja a reakcje społeczeństwa – komentarz ekspercki, UMCS [online], 1 III 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,migracja-a-reakcje-spoleczenstwa-komentarz-ekspercki,113993.chtm>.
 31. Polacy o wojnie na Ukrainie, CBOS [online], X 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_123_22.PDF>.
 32. Risk Analysis for 2016, Frontex [online], 2016 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf>.
 33. Staniszewski R. M., Uchodźcy czy migranci? – społeczna percepcja pojęć na podstawie wyników badań opinii publicznej, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, s. 9–37, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.1.
 34. Stępka M., Sekurytyzacja migracji na przykładzie polskich strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej [online], 21 XI 2021 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://interwencjaprawna.pl/sekurytyzacja-migracji-na-przykladzie-polskich-strzezonych-osrodkow-dla-cudzoziemcow/>.
 35. Stosunek do innych narodów, CBOS [online], III 2020 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_031_20.PDF>.
 36. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, CBOS [online], I 2017 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_001_17.PDF>.
 37. Sydow K., Troska, strach, wrogość. Dyskurs o uchodźcach i migrantach w Polsce i Niemczech, Heinrich Böll Stiftung [online], 25 VII 2016 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://pl.boell.org/pl/2016/07/25/troska-strach-wrogosc-dyskurs-o-uchodzcach-i-migrantach-w-polsce-i-niemczech>.
 38. Szachoń-Pszenny A., Szczyt kryzysu migracyjnego w 2015 r. a szczyt kryzysu uchodźczego w 2022 r. – próba analizy porównawczej wpływu na „obszar bez granic” UE, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, nr 1, s. 55–76, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.3.
 39. Szczepańska E., Pomagamy uchodźcom z Ukrainy, Straż Graniczna [online], 28 II 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9878,Pomagamy-uchodzcom-z-Ukrainy.html>.
 40. Szyszlak E., Współczesne ruchy antyimigracyjne w Polsce w kontekście kryzysów uchodźczego i migracyjnych. Zarys problematyki, „Studia Politologiczne” 2023, t. 68, nr 1, s. 399–426, DOI: 10.33896/SPolit.2023.68.21.
 41. Śliwa Z., Olech A., Migracje i kryzys na granicy polsko-białoruskiej, Instytut Nowej Europy [online], 1 III 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://ine.org.pl/migracje-i-kryzys-na-granicy-polsko-bialoruskiej/>.
 42. Tymińska A., Granice nienawiści. Mowa nienawiści w kontekście kryzysów humanitarnych na granicy polskiej (2021/2022), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2022.
 43. Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, red. A. Górny, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Kraków–Warszawa 2017.
 44. Uprety S., India–Nepal Border Dispute, Media and Securitization in Nepal: A Critical Discourse Analysis, [w:] Maintaining International Relations Through Digital Public Diplomacy Policies and Discourses, red. T. Elitaş, IGI Global Publishing House, Pensylwania 2022.
 45. Ustawa o cudzoziemcach, Dz.U.2023.0.519, Lex Lege [online], 13 VII 2023 [dostęp: 13 VII 2023]: <https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/art-32/>.
 46. Wæver O., Securitization and Desecuritization, [w:] On Security, red. R. D. Lipschutz, Columbia University Press, New York 1995.
 47. Wawrzusiszyn A., Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski, „Nowa Polityka Wschodnia” 2022, nr 2 (33), s. 45–65, DOI: 10.15804/npw20223303.
 48. Wciseł W., Polskie media i medialne inicjatywy obywatelskie wobec napływu uchodźców i migrantów, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 1 (15), s. 145–157, DOI: 10.15584/polispol.2017.1.11.
 49. Wojna udowodniła, że Polacy mają wielkie serca, czyli pomoc dla Ukrainy w 2022 r., Happy Kids [online], 23 XII 2022 [dostęp: 12 VII 2023]: <https://infowire.pl/generic/release/784707/wojna-udowodnila-ze-polacy-maja-wielkie-serca-czyli-pomoc-dla-ukrainy-w-2022-r>.
 50. Wyligała H., Pomoc dla obywateli Ukrainy z perspektywy polskiej polityki migracyjnej, [w:] Uchodźcy pośród nas. Pomaganie w perspektywie interdyscyplinarnej, red. E. Kurantowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2022.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.