Amerykańskie plemiona – wpływ koncepcji neotrybalizmu na funkcjonowanie współczesnego systemu politycznego USA


Abstrakt

The aim of the article is to describe the influence of the sociological concept of neotribalism on the theoretical and practical aspects of the contemporary political community of the United States of America (USA).
The article presents the essence of neotribalism, its characteristic features, and also indicates why its elements occur in contemporary democratic political systems. The elements of neotribalism noticed in the USA are also described. At the same time, examples of US political rules are cited, proving that the US political order has generally developed on anti-tribal principles.
Moreover, based on one of the political science analyses that deals with the subject of contemporary American tribalism, it has been indicated where the contemporary sociopolitical divisions are observed in the USA and what neo-tribes are identified. The influence of this phenomenon on American political theory and practice is outlined. The article also suggests alternative proposals, compared to the analysed ones, for solving the problem of the limited representativeness of political institutions in the USA.


Easton D., The political system: an inquiry into the state of political science, New York 1953.

Executive Order 10925 Establishing the President’s Committee on Equal Employment Opportunity, Federal Register: 26 FR 1977, Wednesday, March 8, 1961.

Johnson L.B., Special Message to the Congress: the American Promise, w: L.B. Johnson, Public papers of the Presidents of the United States: Lyndon Johnson, Volume 1 (1965).

Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003.

Kendall W., Co zabiło ruch praw człowieka w: W. Kendall, Od agory do Kapitolu, Warszawa 2011.

Kendall W., Dialogi w Ameryce w: W. Kendall, Od agory do Kapitolu, Warszawa 2011.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Warszawa 2008.

Maffesoli M., Le Temps des tribus – Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse, Paris 1988.

Nixon R., Statement about signing the Equal Employment Opportunity Act of 1972, March 25, 1972, w: J. Woolley and G. Peters, The American Presidency Project, University of California Santa Barbara 1999.

Sullivan A., America Wasn’t Built for Humans, New York Magazine, September 18, 2017.

Sullivan A., The Conservative Soul: How We Lost It, How to Get It Back, New York 2006.

Sullivan A., Yes, I’m Dependent on Weed, „New York Magazine”, 15 September 2017.

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Warszawa 1976.

Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa 1988.

U. S. Supreme Court. University of California v. Bakke , 438 U.S. 265 (1978).

Washington’s Farewell Address. To the people of the United States, 106th Congress 2nd Session Senate, Document Nr 106–121, Washington 2000.

Prasa

Lexington. The battle in miniature, „The Economist”, October 10th, 2020.

Opracowania

Antoszewski A., Herburt R., Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997.

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.

Bartyzel J., „Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815–2000, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1994.

Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975.

Belloc H., Państwo niewolnicze, Chesterton Polska, Sosnowiec 2017.

Carpenter J.B., The Fourth Great Awakening or Apostasy: Is American

Evangelicalism Cycling Upwards or Spiraling Downwards? „Journal of the Evangelical Theological Society JETS” 2001, t. 44, nr 4, s. 647–670.

d’Angremond Lijphart A., The Politics of Accommodation. Pluralism and Democracy in the Netherlands, Berkeley 1968.

Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków – Szczecin – Zielona Góra 1997.

Edari R.S., White Attitudes Toward Busing: Segregation and the Life Cycle, „Journal of Black Studies” 1979, t. 10, nr 1.

Elowitz L., Introduction to American Government, New York 2006.

Ficker D., From Roberts to Plessy: Educational Segregation and the „Separate but Equal” Doctrine, „The Journal of Negro History” 1999, t. 84, nr 4.

Filipowicz S., O demokracji bez złudzeń i sentymentów, Warszawa 1992.

Filipowicz S., O władzy grzechu i grzechach władzy. Rozważania o rodowodzie amerykańskiego antyutopizmu, Warszawa 1992.

Gentile E., Początki ideologii faszystowskiej (1918–1925), Warszawa 2011.

Gierak-Onoszko J., 27 śmierci Toby’ego Obeda, Warszawa 2019.

Goffman E., Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York 1961.

Gramlich J., America’s political divisions in 5 charts, Pew Research Center, Facttank. News in the numbers, November 6, 2016.

Hansen M.H., Polis. Wprowadzenie do dziejów greckiego miasta-państwa w starożytności, Warszawa 2011.

Huntington S., Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.

Janiszewska A., Polityka imigracyjna Australii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 498, Wrocław 2017.

Keddie N.R., Richard Y., Modern Iran: Roots and Results of Revolution, Yale 2006.

Knapik W., Czas plemion? Michel Maffesoli [recenzja], „Przestrzeń Społeczna (Social Space)” 2011, nr 1/2.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988.

Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa bdw.

Kwiatkowski W., Zasady ustrojowe i prawa jednostki, w: Z. Lewicki (red.), Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo, Warszawa 2014.

Ładyka J., Dembowski, Warszawa 1968.

Laidler K., Ostatnia cesarzowa, Warszawa 2006, s. 81.

LeDuff Ch., Detroit. Sekcja zwłok Ameryki, Wołowiec 2015.

Legowicz J., Zarys historii filozo fii. Elementy doksogra fii, Warszawa 1967.

Lepore J., My, Naród. Nowa historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2020.

Lewicki G., Sieciowa teoria Nowego Średniowiecza, „Pressje. Teki Klubu Jagiellońskiego” 2010, nr 20.

Lewicki Z., Historia cywilizacji amerykańskiej. Era sprzeczności 1787–1865, Warszawa 2010.

Lijphart A., Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, w: J. Szczupaczyński (red.), Elity, demokracja, wybory, Warszawa 1994.

McQuarrie M., The revolt of the Rust Belt: place and politics in the age of anger, „The British Journal of Sociology” 2017, t. 68, nr S1.

Michałek K. (red.), Konstytucja oraz inne podstawowe dokumenty i symbole amerykańskiej kultury patriotycznej, Warszawa 2005.

Miński R., Robert Michels jako prekursor socjologii organizacji, „Studia Socjologiczne” 2017, nr 4 (227).

Murray Ch., Bez korzeni. Polityka społeczna USA 1950–1980, Poznań 2001.

Nace T., Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, Warszawa 2004.

Paleczny T., Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej, Kraków 2007.

Pious R.M., American Politics and Government, New York 1986.

Płudowski T., Dlaczego Amerykanie nie głosują?, w: A. Mania, P. Laidler (red.), Amerykańska demokracja w XXI wieku. Zbiór referatów konferencyjnych z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 9–11 grudnia 2005 roku, Kraków 2006.

Poradowski M., Źródła współczesnego ekumenizmu i trybalizmu, Wrocław 2012.

Roberts P.C., Stratton L., The New Color Line: How Quotas and Privilege Destroy Democracy, Washington D.C. 1995.

Rzewuska B., Neoplemiona fanów, czyli o tym, jak przenika się świat online i offline na przykładzie wybranych społeczności, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, t. 23, nr 2.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.

Sociology: Understanding and Changing the Social World, Minneapolis 2016.

Stawrowski Z., Wokół idei wspólnoty, Kraków 2012.

Tindall G.B., Shi D.E., Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002.

Vance J.D., Elegia dla bidoków. Wspomnienia o rodzinie i kulturze w stanie krytycznym, Warszawa 2018.

von Beyme K., Współczesne teorie polityki, Warszawa 2007.

Ware A., Political Conflict in America, New York 2011.

Weigley R.F., A Great Civil War: A Military and Political History, 1861–1865, Bloomington 2004.

Wildenthal B.H., Native American sovereignty on trial: a handbook with cases, laws, and documents, Santa Barbara 2003.

Żelichowski R., Oswajanie populizmu. Scena polityczna Królestwa Niderlandów po 2015 roku, „Studia Polityczne” 2020, t. 48, nr 1.

Zwoliński A., Scjentologia, Kraków 2007.

Internet

Barrett T., Raju M., Nickeas P., Police clearing pro-Trump mob from US Capitol after rioters stormed halls of Congress; o fi cjalna strona internetowa CNN: https://web.archive.org/web/20210106211203/https://www.cnn.com/2021/01/06/politics/us-capitol-lockdown/index.html [dostęp: 26 września 2021].

Capitol riots: A visual guide to the storming of Congress; o fi cjalna strona internetowa BBC: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55575260 [dostęp: 26 września 2021].

Executive Order on Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government, January 20th, 2021.

Oficjalna strona internetowa Prezydenta USA: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/ [dostęp: 26 września 2021].

Gawlikowski K., Charakter i dynamika „reform Deng Xiaopinga”, oficjalna strona internetowa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/materialy-ccaw/2445-charakter-i-dynamika-reform-deng-xiaopinga [dostęp: 14 grudnia 2020].

Hartig H., Doherty C., Two Decades Later, the Enduring Legacy of 9/11, oficjalna strona internetowa Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/politics/2021/09/02/two-decades-later-the-en-during-legacy-of-9-11/ [dostęp: 28 stycznia 2022].

Laurence A., US parents fighting back against leftist ideology in schools, TheBL z 25.06.2021: https://thebl.com/us-news/us-parents- fi ghting-back-against-leftist-ideology-in-schools.html [dostęp: 13 marca 2022].

Oficjalna strona internetowa BBC News: https://www.bbc.com/news/magazine-32741802 [dostęp: 23 kwietnia 2021].

Scott M.P., What’s Wrong with the American Tax System. Lack of fairness and poor enforcement are two of a long list of issues, https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/082415/whats-wrong-american-tax-system.asp [dostęp: 30 listopada 2021].

Woodward C., Americans do not remember Jan. 6 Capitol riot as one people, oficjalna strona internetowa serwisu The Associated Press: https://apnews.com/article/joe-biden-terrorist-attacks-f3ba46173146518a324eb8cba9eeb577?user_email=&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=MorningWire_Jan07&utm_term=Morning%20Wire%20Subscribers [dostęp: 7 lutego 2022].

www.fairvote.org/where_is_ranked_choice_voting_used [dostęp: 28 listopada 2021].

Young Center for Anabaptist and Pietist Studies, Amish Population Pro file, 2020, Elizabethtown College, http://groups.etown.edu/amish-studies/statistics/amish-population-profile-2020 [dostęp: 8 kwietnia 2021].

Pobierz

Opublikowane : 2022-07-13


Podleśko, P. (2022). Amerykańskie plemiona – wpływ koncepcji neotrybalizmu na funkcjonowanie współczesnego systemu politycznego USA. Studia Polityczne, 50(1), 59-84. https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.1.03

Paweł Podleśko  pawelpodlesko@wp.pl
https://orcid.org/0000-0002-9359-8560