Dla recenzentów

Autor zgłaszając tekst do publikacji, wyraża tym samym zgodę na poddanie artykułu procesowi recenzowania. Wszystkie teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów, a recenzje są poufnie i anonimowe z zastosowaniem double-blind review. Recenzji dokonuje dwóch zewnętrznych ekspertów minimum ze stopniem doktora. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tej samej placówce naukowej co autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów pomiędzy autorem a recenzentem. Autor otrzymuje recenzję do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji i ma obowiązek uwzględnić zmiany zgodne z zaleceniami recenzentów. Korespondencja pomiędzy autorem a recenzentem prowadzona jest przez Redakcję czasopisma.

Formularz recenzji